Select language:

Gebruiksvoorwaarden

Bijgewerkt op 22 juli, 2016

Inleiding

Bedankt voor uw keuze voor SMART. Deze gebruiksvoorwaarden (‘Voorwaarden’) vormen een juridische overeenkomst tussen SMART Technologies ULC (waarnaar wordt verwezen als 'SMART', 'we/wij', 'ons' of 'onze') en u (waarbij 'u' en 'uw' en ‘gebruiker’ ook verwijst naar uw organisatie, school of bedrijf namens welke u de toepassing, software of onlineproducten installeert). U verklaart en garandeert dat u gemachtigd bent deze voorwaarden te accepteren en, indien van toepassing, uw organisatie, school of bedrijf hieraan te binden en ervoor te zorgen dat de voorwaarden worden nageleefd door de eindgebruikers. Als u minderjarig bent, moet uw ouder of verzorger deze voorwaarden namens u accepteren. Zie aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op minderjarigen onder ons privacybeleid en Een account aanmaken.

Door onze applicaties, online aanbiedingen of software te gebruiken of installeren (onze 'producten') bent u gebonden aan deze voorwaarden en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers (EULA) die bij onze producten behoren. Als ons product een bijbehorende licentieovereenkomst voor eindgebruikers heeft, prevaleren de voorwaarden in de tekst van die overeenkomst. Deze voorwaarden gelden ook voor updates, patches en andere op internet gebaseerde of mobiele applicaties, tenzij deze vergezeld gaan van hun eigen voorwaarden.

SMART kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen door daar op deze pagina melding van te doen. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig bezoeken van deze pagina om op de hoogte te blijven van wijzigingen, en het gebruik van het toepasbare product te staken als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden. Met andere woorden: wijzigingen in onze voorwaarden worden hier weergegeven en uw gebruik van onze producten houdt in dat u akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden mag u onze producten niet gebruiken.

Veel van onze producten hebben specifieke voorwaarden die alleen op dat product van toepassing zijn ('Specifieke voorwaarden'). Deze specifieke voorwaarden vullen de algemene voorwaarden aan en prevaleren indien ze in strijd zijn met de algemene voorwaarden (beschikbaar in deze inleiding en in de onderstaande ALGEMENE VOORWAARDEN). De volgende producten hebben specifieke voorwaarden:

De volgende algemene voorwaarden hebben betrekking op al onze producten (waaronder die met specifieke voorwaarden):

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bridgit®

Zorg dat u de inleiding leest, aangezien deze belangrijke informatie bevat betreffende deze bindende juridische overeenkomst tussen u en SMART. De volgende specifieke voorwaarden voor Bridgit vullen de algemene voorwaarden aan, en zijn van toepassing indien ze daarmee in strijd zijn (in de inleiding en onderaan deze pagina). Voor alle duidelijkheid: de voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten (inclusief dit product) maar deze specifieke voorwaarden hebben alleen betrekking op dit product.

SMART verleent en u gaat akkoord met een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de software op SMART-producten, waarvoor de volgende beperkingen gelden:

 1. U mag de software als volgt gebruiken:
  1. Serversoftware. U mag de serversoftware installeren op zoveel servers als waar u recht op hebt op basis van uw initiële aankoop van serversoftwarelicenties en aanvullende aankopen van serversoftwarelicenties. U mag de serversoftware op elk tijdstip op dat aantal servers gebruiken maar alleen met het doel om Bridgit-clients te ondersteunen. De serversoftware ondersteunt gelijktijdig gebruik door meerdere clients, maar mag op enig moment niet meer clients ondersteunen dan waarop u op basis van uw aankoop van gelijktijdige licenties recht hebt. Elke poging tot het gebruik van de software die in strijd is met deze beperkingen, is een schending van deze overeenkomst.
  2. Cliensoftware. U mag de Bridgit-clientsoftware installeren of de download ervan toestaan voor zoveel clients als u nodig hebt, mits het aantal gelijktijdige clients dat de clientsoftware gebruikt, beperkt is tot het aantal gelijktijdige licenties dat u hebt aangeschaft.

Terug naar de inleiding

SMART Ecosystem Network (SEN)

Zorg dat u de inleiding leest, aangezien deze belangrijke informatie bevat betreffende deze bindende juridische overeenkomst tussen u en SMART. De volgende specifieke voorwaarden voor SMART Ecosystem Network (‘SEN’) vullen de algemene voorwaarden aan, en prevaleren indien ze daarmee in strijd zijn (beschikbaar in de inleiding en onderaan deze pagina). Voor alle duidelijkheid: de voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten (inclusief dit product) maar deze specifieke voorwaarden hebben alleen betrekking op dit product.

Bepaalde gebruikers kunnen in aanmerking komen voor toegang tot het SEN en worden hierin SEN-leden genoemd. Via hun toegang tot het SEN kunnen SEN-leden in aanmerking komen voor lidaccreditatie en ander programma-aanbod. Voor deze programma's en het aanbod gelden de aanvullende voorwaarden waaronder de betreffende accreditatie of andere programma's vallen.

De voortzetting van de toegang tot het SEN is afhankelijk van het onderhouden van het SEN-lidmaatschap en bijbehorende accreditaties met een goede status (waaronder, maar niet beperkt tot, betaling van lidmaatschapskosten) en naleving van deze voorwaarden. SMART behoudt zich het recht voor om een programma, een aanbod, de accreditatie van SEN-leden en/of het lidmaatschap van SEN-leden naar eigen goeddunken te beëindigen, onder andere in de volgende gevallen:

 • SMART stelt vast dat een faciliteit of accreditatie niet voorziet in een commerciële behoefte of anderszins niet meer wordt ondersteund, of
 • SEN-leden (onder wie, maar niet beperkt tot, werknemers, individuele contractanten of ander personeel):
  • houden zich niet aan de voorwaarden van een of meer van de accreditatieprogramma's,
  • houden zich niet aan het retourneren van geleende apparatuur conform de leenvoorwaarden,
  • worden niet beschouwd als een bonafide of bevoegde deelnemer van het ecosysteem,
  • betalen de eventueel bij het programma of accreditatie behorende kosten niet tijdig,
  • maken beledigende, lasterlijke of andere ongepaste opmerkingen over SMART of andere SEN-leden, of
  • houden zich anderszins niet aan de toepasselijke voorwaarden.

De contractlijst die beschikbaar is via het SEN wordt alleen aangeboden als referentie om SEN-leden op de hoogte stellen van organisaties die bepaalde niveaus van accreditatie of andere aanduidingen hebben ontvangen. SMART onderschrijft, garandeert of doet geen aanbevelingen voor externe contractanten, waaronder die op de contractlijst. Feedback over deze contractanten van andere SEN-leden is uitsluitend de mening van deze SEN-leden en is niet noodzakelijkerwijs de mening van SMART.

Prijsinformatie die wordt gegeven via het SEN kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

SMART zal niet, behoudens afspraken tussen het SEN-lid (of andere toepasselijke partij) en SMART, enige van het volgende dingen doen met de inzendingen door het SEN-lid zijn gedaan, specifiek op het SEN-gedeelte van de website:

 • digitale werken wederverkopen, verspreiden of anderszins trachten commercieel te exploiteren of beschikbaar te stellen die door SEN-leden zijn verzonden met als doel accreditatie voor dit werk te ontvangen (behoudens afspraak met het SEN-lid).
 • SMART erkent tevens dat bepaalde handelsmerken, servicemerken, logo's en andere beschermde merken die worden verzonden door SEN-leden op het SEN-forum of in het kader van een aanvraag voor accreditatie, alleen door SMART mogen worden gebruikt voor het opgegeven doel waarvoor ze werden verstrekt, waaronder de promotie van het SEN-lidmaatschap van het SEN-lid.

Alle software die via het SEN (of via een link op het SEN) ter beschikking wordt gesteld, is onderhevig aan de voorwaarden van de paragraaf Downloads van proefversies en andere software of applicaties hieronder, en tevens aan de volgende bepalingen en beperkingen:

 • als het SEN-lid een organisatie is, dient ze ervoor te zorgen dat werknemers, contractanten en andere werknemers alleen toegang krijgen tot deze software volgens de vertrouwelijkheidsovereenkomst (voor software die niet beschikbaar is voor het algemene publiek) en op de hoogte zijn van en zich houden aan de bepalingen van de licentie en van deze voorwaarden.
 • Het SEN-lid mag de software alleen gebruiken voor interne ontwikkelingsdoeleinden, waaronder voor testen.
 • Het SEN-lid mag de software op geen enkele wijze verkopen, wederverkopen, verspreiden of in licentie of sublicentie aanbieden.
 • Het SEN-lid mag software van commerciële kwaliteit gebruiken en voor demonstratie- en marketingdoeleinden op tradeshows en verkoopdemonstraties tonen, maar dit recht is beperkt tot de directe werknemers, individuele contractanten en andere medewerkers van het SEN-lid (en geldt niet voor het distributiekanaal van het SEN-lid).

Alle documentatie die aan het SEN-lid ter beschikking wordt gesteld via het SEN mag uitsluitend door het SEN-lid voor eigen gebruik worden gebruikt (waaronder gebruik door alle werknemers, individuele contractanten en andere medewerkers) en is niet bedoeld voor verspreiding, herverspreiding, aanpassing of poging tot aanpassing door enige derden.

Bij beëindiging van het SEN-lidmaatschap, ongeacht de reden, dient het SEN-lid alle software en bijbehorende licentiesleutels, documentatie en softwarerechten die zijn verkregen via het SEN-lidmaatschap, te vernietigen en in het kader van een SEN-programma geleende apparatuur onmiddellijk te retourneren, en alle logo- en andere rechten die zijn verkregen in het kader van een SEN-programma te staken.

Terug naar de inleiding

SMART Exchange®

Zorg dat u de inleiding leest, aangezien deze belangrijke informatie bevat betreffende deze bindende juridische overeenkomst tussen u en SMART. De volgende specifieke voorwaarden zijn voor de aanvulling van de SMART Exchange® -website (‘Site’), en deze prevaleren indien in strijd met de algemene voorwaarden (beschikbaar in de inleiding en onderaan deze pagina). Voor alle duidelijkheid: de voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten (inclusief dit product) maar deze specifieke voorwaarden hebben alleen betrekking op dit product.

Bepaalde content, applicaties of software op de site zijn gratis beschikbaar en kunnen onderhevig zijn aan aanvullende of alternatieve gebruiksvoorwaarden, welke beschikbaar zijn bij aanmelding voor zo'n service.

Voor zover toegestaan door onze licentieverleners verstrekt SMART u een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor door SMART geleverde content (Content van SMART) of door gebruikers beschikbaar gemaakte inzendingen die gratis beschikbaar zijn op de site (exchange-content) onder de volgende voorwaarden en conform uw contractuele overeenkomst voor het niet gebruiken van Exchange-content buiten de bepalingen van deze licentie:

 • Uw licentie is beperkt tot niet-commerciële doeleinden en u gaat ermee akkoord, zonder beperking van het voorgaande, dat u geen grote hoeveelheden Exchange-content zult downloaden voor niet-commerciële herverspreiding, en geen Exchange-content voor commerciële verspreiding of voor het ontwikkelen van een concurrerend aanbod.
 • U mag ongewijzigde Exchange-content opvragen, kopiëren, verspreiden, publiceren en anderszins gebruiken op voorwaarde dat u een verwijzing handhaaft naar de oorspronkelijke auteur en/of het SMART-logo of -handelsmerk voor zover deze aanwezig waren in de Exchange-content.
 • U mag modificeerbare Exchange-content bewerken en dergelijke gemodificeerde content verspreiden, publiceren en anderszins gebruiken op voorwaarde dat u de toeschrijving aan de oorspronkelijke maker, zoals vermeld in de content (meestal op de eerste pagina van het document) bewaart en voldoende opvallend weergeeft.
 • U mag geen eigendomsaanduidingen, toeschrijvingen, meldingen van auteursrechten en andere ingebedde informatie van de Exchange-content wijzigen of verwijderen.
 • U mag Exchange-content met een .galleryitem- of een of een .gallerycollection-bestandsindeling alleen gebruiken met SMART-producten (zoals SMART Table-software, SMART Table Toolkit-software, SMART Notebook-software en SMART Notebook express-software of webapplicatie). Gebruik voor enig ander doel is niet toegestaan. U mag de Exchange-content niet gebruiken op software van derden of het opnemen in andere producten die te koop zijn of tegen betaling worden aangeboden. Als de Exchange-content deel uitmaakt van een .notebook-bestand en dit .notebook-bestand naar een andere bestandsindeling wordt geëxporteerd, dan mag die andere bestandsindeling worden gebruikt in software van derden, zolang de content niet is inbegrepen in een product dat te koop of tegen betaling wordt aangeboden.

De licentie die hierbij wordt toegekend, kan onmiddellijk door SMART zonder kennisgeving worden beëindigd indien wij naar ons redelijke oordeel van mening zijn dat u content, gepubliceerd of beschikbaar gesteld op deze site, voor commerciële doelen gebruikt (bijvoorbeeld, maar zonder beperking, door grote delen van de content op deze site te publiceren in boeken of op sites die u tegen betaling beschikbaar stelt, of door deeplinks te plaatsen naar delen van deze site vanaf een commerciële site), of indien u enige andere voorwaarde niet naleeft. Bij beëindiging van deze licentie dient u toegang of gebruik van de content op de website te staken (met uitzondering van content die u zelf hebt geplaatst, zonder enige bewerkingen van anderen).

Bepaalde content of applicaties op de website die door SMART of contentleveranciers ter beschikking worden gesteld, zijn alleen beschikbaar tegen een vergoeding (betaalde content), zoals aangegeven op de site. In deze gevallen verwijst SMART u door naar de reseller van deze content. Wanneer u de items die u wilt aanschaffen hebt geselecteerd, wordt u doorverwezen naar een webwinkel gehost en beheerd door DR MYCOMMERCE, INC. D/B/A REGNOW (RegNow), de reseller van de betaalde content. Voor die site gelden aparte voorwaarden zoals gespecificeerd door RegNow. Alle transacties die u op die site uitvoert hebben betrekking op u en RegNow. SMART is niet verantwoordelijk voor enig aspect van deze transactie.

Met betrekking tot de betaalde content erkent u dat niet SMART maar uzelf, RegNow of de uitgever verantwoordelijk zijn voor het onderstaande:

 • het verwerken van alle aspecten van de verkoop van de betaalde content, waaronder de financiële transactie en de berekening van door u te betalen belastingen met betrekking tot de transactie;
 • de remissie van alle verkoop- of andere belastingen met betrekking tot de transactie;
 • restituties, ondersteuning bij problemen gerelateerd aan de download van betaalde content of onvolledigheid en fouten in de download of transacties; en
 • de bedrijfstijd en beschikbaarheid van de winkelwagen en RegNow-site.

U erkent en verleent SMART hierbij toestemming om informatie te verkrijgen met betrekking tot de transactie (inclusief uw persoonlijke gegevens), hetzij direct via uzelf of van RegNow. Deze informatie wordt conform ons Privacybeleidbehandeld.

De beschikbaarheid van de betaalde content na transactie is vastgesteld in de voorwaarden van RegNow. U erkent dat SMART geen verantwoordelijk draagt wanneer u de betaalde content niet binnen de in de voorwaarden aangegeven tijd heeft gedownload. U stemt er ook mee in dat u niet meer dan het aantal door u aangeschafte kopieën downloadt.

Uw licentierechten voor de betaalde content zullen in alle gevallen als volgt worden beperkt:

 • Het gebruik is beperkt tot 'niet-commercieel gebruik'. Voor de betaalde content betekent dit dat de content enkel bestemd is voor persoonlijk gebruik of gebruik op apparaten in een klaslokaal gerelateerd aan de gebruiker. U mag kleine wijzigingen, aanvullingen, verwijderingen en aanpassingen toepassen op de betaalde content, wat 'afgeleid werk' wordt genoemd, zolang u het enkel voor niet-commercieel gebruik toepast. U moet de bron van de betaalde content erkennen in uw afgeleide werken. Deze betaalde content en afgeleide werken mogen niet verder worden verspreid of gedeeld buiten uw eigen klaslokaal.

  n aanvulling op de voorwaarden gerelateerd aan Afwijzingen van garantie en beperking van aansprakelijkheid, stemt u ermee in dat SMART EN DIENS DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN, EN LEDEN NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR PROBLEMEN MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, AARD, BEZORGING VAN, OF HET FACTUURPROCES VAN DE BETAALDE CONTENT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT CLAIMS DAT DE BETAALDE CONTENT EEN SCHENDING IS VAN EEN PATENT, COPYRIGHT, HANDELSMERK, BEDRIJFSGEHEIM OF ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN.

Terug naar de inleiding

SMART Leeromgeving

Zorg dat u de inleiding leest, aangezien deze belangrijke informatie bevat betreffende deze bindende juridische overeenkomst tussen u en SMART. De volgende specifieke voorwaarden zijn voor de aanvulling van SMART Learning Space (Leeromgeving) (‘LS’). Deze prevaleren indien ze in strijd zijn met de algemene voorwaarden (beschikbaar in de inleiding en onderaan deze pagina). Voor alle duidelijkheid: de voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten (inclusief dit product) maar deze specifieke voorwaarden hebben alleen betrekking op dit product.

Sommige gebruikers kunnen een account aanmaken voor toegang tot het gedeelte van de website dat alleen openstaat voor LS-leden (de ‘LS-site’) en worden hier ‘LS-leden’ genoemd. Naast deze specifieke voorwaarden (die van toepassing blijven op de LS-site), kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor LS-gebruikers bij het aanmaken van een lidaccount of bij het aanschaffen van cursussen, bronnen of ander aangeboden materiaal binnen de LS-site.

LS-leden erkennen dat cursusmateriaal en ander referentiemateriaal dat ter beschikking wordt gesteld op de LS-site alleen bestemd is voor privégebruik en niet mag worden overgedragen, gekopieerd, gedeeld, verkocht (of anderszins voor commerciële doeleinden mag worden gebruikt), en, in het geval van cursussen (bijv. Flash-mediapresentaties) niet elektronisch opgeslagen of bewaard mag worden met een ander doel dan voor het voltooien van de cursus door de LS-lid.

Het SLS-lid erkent dat sommige informatie, waaronder het cursusgeschiedenis en de voltooiing, cursustranscripties en -credits, en certificatieniveaus (indien van toepassing) kunnen worden opgeslagen op door SMART beheerde systemen, ook als de cursussen online of kosteloos worden aangeboden. Het LS-lid erkent dat dergelijke informatie kan worden bekeken door zowel het LS-lid als SMART (en zijn vertegenwoordigers), en voor onbepaalde tijd door SMART kan worden opgeslagen. Indien de informatie over een LS-lid fouten bevat, kan het LS-lid kan contact opnemen met Smart op LS@smarttech.com om de informatie te corrigeren.

LS-leden erkennen dat, hoewel SMART tracht de website en de content van de website continu beschikbaar te houden, SMART niet kan garanderen dat de website en de verwante trainingsmaterialen en cursussen altijd beschikbaar zullen zijn. Het LS-lid vrijwaart SMART hierbij van verliezen of aansprakelijkheden die voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van de site of de trainingsmaterialen of -cursussen. Indien een betaalde trainingscursus of materiaal op de aangegeven tijd onderbroken of niet beschikbaar is, zal SMART op verzoek de cursus of het materiaal beschikbaar maken aan het LS-lid zodra dit redelijkerwijs mogelijk is, of het voor de cursus of materiaal betaalde bedrag retourneren, naar keuze van SMART.

Beleid inzake betaling en terugbetaling:

Volledige betaling is vereist voordat voor een cursus kan worden ingeschreven. Het LS-lid erkent dat SMART de diensten van een derde kan gebruiken voor het verwerken van betalingen.

Indien het geregistreerde LS-lid een trainingsevenement niet kan bijwonen (hetzij persoonlijk, bij trainingen die op een fysieke locatie worden aangeboden, hetzij online), is deze training niet overdraagbaar.

Gratis online trainingscursussen kunnen op elk moment worden geannuleerd. SMART zal een volledige terugbetaling verstrekken voor cursussen die volledig zijn betaald indien het LS-lid minstens vijf (5) volledige werkdagen voorafgaand kennis heeft gegeven van afwezigheid. Na deze tijd, indien het LS-lid SMART voorafgaand aan het begin van de cursus op de hoogte stelt van afwezigheid, zal SMART het betaalde bedrag voor de cursus retourneren op het lidmaatschapsaccount van het LS-lid. Dit krediet kan door het LS-lid worden gebruikt voor andere SMART-cursussen binnen één (1) jaar na de datum van de oorspronkelijke cursus. Als geen kennisgeving wordt gegeven van de afwezigheid voorafgaand aan het begin van de cursus, vervalt het gehele cursusbedrag.

Cursuscredits:

SMART kan van tijd tot tijd programma's aanbieden waarmee LS-leden credits kunnen verzamelen voor uren aan voltooide ontwikkelingstraining. Voor deze programma's kunnen aanvullende voorwaarden gelden die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Alle credits die in deze programma's worden aangeboden hebben geen geldelijke waarde en kunnen alleen worden gebruikt voor door SMART aangeboden programma's (waaronder certificaties), trainingen, evenementen en andere door SMART aangegeven aanbiedingen. Tenzij anders aangegeven dienen de verzamelde credits te worden gebruikt binnen twee (2) jaar na het verdienen ervan en komen daarna te vervallen.

Terug naar de inleiding

Aplicativo SMART Lessons Mobile™

Zorg dat u de inleiding leest, aangezien deze belangrijke informatie bevat betreffende deze bindende juridische overeenkomst tussen u en SMART. De volgende specifieke voorwaarden voor de applicatie SMART Lessons Mobile™ ('Lessons Mobile') vullen de algemene voorwaarden aan (beschikbaar in de inleiding en onderaan deze pagina), en zijn van toepassing wanneer deze niet in overeenstemming daarmee zijn. Voor alle duidelijkheid: de algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten (inclusief dit product) maar deze specifieke voorwaarden hebben alleen betrekking op dit product.

SMART geeft u een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie voor het gebruik van Lessons Mobile op een mobiel apparaat onder de volgende voorwaarden:

 • U stemt ermee in dat Lessons Mobile een account bij SMART vereist, en dat u ingelogd moet zijn om het te gebruiken.
 • U stemt ermee in dat Lessons Mobile is ontworpen om alleen bestanden voor SMART Notebook® en SMART Learning System (SLS) te gebruiken.
 • U stemt ermee in Lessons Mobile niet te gebruiken om vertrouwelijke of persoonlijk identificeerbare informatie te uploaden, verzenden of delen.

Terug naar de inleiding

SMART Meeting Pro®

Zorg dat u de inleiding leest, aangezien deze belangrijke informatie bevat betreffende deze bindende juridische overeenkomst tussen u en SMART. De volgende specifieke voorwaarden voor de SMART Meeting Pro vullen deze aan, en zijn van toepassing wanneer deze niet in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden (beschikbaar in de inleiding en onderaan deze pagina). Voor alle duidelijkheid: de voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten (inclusief dit product) maar deze specifieke voorwaarden hebben alleen betrekking op dit product.

Tegen betaling van de van toepassing zijnde licentiekosten verstrekt SMART en accepteert u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare (afhankelijk van subparagraaf (a) hieronder), permanente, niet-sub-licenseerbare licentie voor het gebruik van Meeting Pro, waarbij de volgende beperkingen gelden:

 1. Voor Meeting Pro worden licenties verleend per ruimte. Onder 'ruimte' wordt een vergaderruimte in één fysieke locatie verstaan, die één computer en ten minste één maar niet meer dan zestien weergaveapparaten bevat (hieronder gespecificeerd), welke allemaal zijn verbonden met diezelfde ene computer.
 2. U kunt uw computer alleen met Meeting Pro aan de volgende 'weergaveapparaten' verbinden als u schriftelijke toestemming hebt van SMART:
  1. het SMART Board(tm) interactive whiteboard (600- en 800-serie),
  2. de SMART geïntegreerde flatpanels,
  3. de SMART Podium(tm) interactieve schermpen (ID422w-, DT770-, ID350-, ID370-, SP518- en SP524-serie),
  4. De SMART Board interactieve schermoverlay (400-serie) en/of
  5. andere SMART-producten die van tijd tot tijd door SMART worden geïntroduceerd en worden aangemerkt als weergaveapparaten voor deze software.
 3. U mag de software gebruiken op een enkele pc die uw eigendom en in uw beheer is per verkregen licentie voor software-installatie. Onder het voorbehoud dat u het aantal software-installaties dat u verkrijgt niet overschrijdt, mag u de software vier (4) keer deactiveren en heractiveren op verschillende pc's (alle in uw eigendom en beheer) ter vervanging van apparatuur of bij personeelsveranderingen.
 4. U erkent dat voor het inschakelen van de samenwerkingsmogelijkheden van de softwarefuncties u verplicht bent om het volgende apart aan te schaffen: i) server- en/of gebruikerslicenties van Bridgit® -vergadersoftware, of ii) andere externe serverproducten, waarbij de van toepassing zijnde licentieovereenkomsten voor eindgebruikers van SMART of externe leveranciers gelden. U erkent ook dat het volgende is vereist voor juist gebruik van Meeting Pro met Lync en dat het uw verantwoordelijkheid is om de juiste licenties aan te schaffen voor het volgende, voor Microsoft Lync-clientsoftware en toegang tot Microsoft Lync-serversoftware.
 5. In sommige rechtsgebieden worden door SMART onderhoudsprogramma's aangeboden (zie onderstaand). In die rechtsgebieden waar onderhoudsprogramma's worden aangeboden, bent u verplicht één jaar onderhoud aan te schaffen op het moment dat u de softwarelicentie verkrijgt.

Onderhoud.

Onder 'Onderhoud' voor Meeting Pro wordt de toegang verstaan tot commercieel uitgebrachte upgrades (d.w.z. nieuwe versies en puntuitgaven van de software waarin verbeteringen van de functionaliteit of de mogelijkheden van de software zijn aangebracht) voor de specifieke licentie van de software in verband met het onderhoudsprogramma, of aangeboden in combinatie daarmee, hetgeen in alle gevallen beperkt is tot wat SMART algemeen ter beschikking stelt aan onderhoudsklanten. Met het onderhoudsprogramma ontvangt u commercieel uitgegeven updates en upgrades: nieuwe versies van de software die onderdelen, prestaties, functies en functiesets bevatten die nieuw zijn in de software en een wijziging zijn ten opzichte van uw eerder aangeschafte versie (bijv. van versie 2.2 naar versie 3.0). U ontvangt activatie-ondersteuning om uw bijgewerkte software van uw eerder verkregen versie te activeren.

Onderhoud sluit specifiek diensten uit in verband met computervirussen of conflicten met software die niet door SMART is geïnstalleerd of geïntroduceerd. Onderhoud is tevens uitgesloten voor add-ons, plug-ins, aanpassingen, nieuwe applicaties, modules of andere software die niet algemeen en regelmatig zonder bijkomende kosten aan gebruikers van de service ter beschikking worden gesteld maar die afzonderlijk door SMART wordt geleverd.

De onderhoudsperiode begint vanaf een (1) jaar na de aanschafdatum van de softwarelicentie waarvoor het onderhoudsprogramma wordt aangeboden en de duur is afhankelijk van de duur van het door u aangeschafte onderhoudsprogramma (de 'onderhoudsperiode'). U kunt een onderhoudsprogramma van langere duur aanschaffen al naargelang dit door SMART ter beschikking wordt gesteld voor elke licentie van de software. Verder onderhoud na de aanvankelijke of daarop volgende onderhoudsperiode(s) kan afzonderlijk worden aangeschaft en hiervoor gelden de dan door SMART verstrekte voorwaarden voor het onderhoudsprogramma (indien van toepassing). Indien geen verlenging van de onderhoudsperiode wordt aangeschaft voordat de geldende onderhoudsperiode verstrijkt, dient u het achterstallige onderhoudstarief te voldoen om voor voortgezet onderhoud in aanmerking te kunnen komen. U kunt ook een upgrade van de betreffende softwarelicentie aanschaffen (met het eventuele vereiste onderhoudstarief, indien van toepassing).

SMART behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar goeddunken beschikbare onderhoudsprogramma's te beëindigen of aan te passen, mits deze aanpassingen geen invloed hebben op onderhoudsprogramma's die al zijn besteld en geaccepteerd door SMART voordat deze aanpassingen werden gemaakt tijdens de van toepassing zijnde onderhoudsperiode, tenzij anders overeengekomen door beide partijen.

Zakelijke galerij.

Voor uw gebruik van door SMART geleverde afbeeldingen, foto’s, SMART Meeting Pro-pagina's, achtergronden of thema's (elk een 'item' genoemd) die tezamen deel uitmaken van de zakelijke SMART-galerie (die mogelijk in uw software beschikbaar is), gelden de volgende voorwaarden:

 • U mag gemodificeerde en niet-gemodificeerde items opvragen, kopiëren, verspreiden, publiceren, afdrukken of anderszins gebruiken voor interne circulatie of voor redelijke externe verspreiding, op voorwaarde dat het gebruik in alle gevallen bedoeld is voor uw zakelijke doeleinden en voldoet aan de voorwaarden en uitsluitingen die in deze paragraaf worden genoemd.
 • U mag geen aanduidingen van handelsmerken, auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen (inclusief in de metagegevens) van of op items verwijderen, aanpassen of onzichtbaar maken.
 • U mag items wijzigen en elk gewijzigd item opslaan als een nieuw item. Op dergelijke afgeleide items zijn de voorwaarden voor items van deze licentie van toepassing, waaronder de voorwaarde dat u de broninformatie en/of toeschrijving aan de oorspronkelijke maker waarnaar in het item wordt verwezen (bijvoorbeeld in de metagegevens) behoudt en weergeeft. Deze bepaling geldt voor alle afgeleide werken van andere afgeleide werkitems.
 • Items mogen worden opgenomen in een fcw-bestandsindeling, het .fcw-bestand mag worden geëxporteerd naar een andere bestandsindeling, maar u mag een item alleen gebruiken in een bestandsindeling die wordt ondersteund door de software (zoals Adobe PDF®® en SMART Meeting Pro-software). Afgezien van deze bestandsindelingen is het u niet toegestaan om het item te gebruiken in software van derden. Deze bepaling mag niet worden omzeild door de bestandsindeling .galleryitem te wijzigen of door andere wijzigingen aan te brengen.
 • U mag de items niet gebruiken als onderdeel van uw merkstrategie of proberen om een item, of een substantieel deel daarvan, deel te maken van uw handelsmerk, commercieel aanbod, reclame of marketing.
 • Het is niet toegestaan om de items geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor wederverkoop, hetzij als het originele SMART-galerieitem dan wel als een afgeleid werk, anders dan behalve wanneer het is opgenomen in een document, presentatie of andere vergelijkbare indeling voor uw zakelijke doeleinden.
 • Het in grote hoeveelheden uploaden, verspreiden, verkopen of anderszins overdragen of beschikbaar stellen van de items is niet toegestaan , ongeacht of dit voor commerciële of niet-commerciële doeleinden is. De items (in originele of gewijzigde vorm) mogen eveneens niet in grote hoeveelheden worden aangeboden, verspreid, verzonden of getoond op of binnen een website, product, aanbod of dienst, ongeacht of deze met SMART concurreren of niet.
 • Externe partijen mogen de items die door u worden ontvangen verder kopiëren en verspreiden, op voorwaarde dat deze items een bestandsindeling hebben die wordt ondersteund door Meeting Pro, en op voorwaarde dat elk gebruik (inclusief kopiëren en verspreiden) uitsluitend plaatsvindt in verband met het beoogde zakelijke doel van uw bedrijf, en op voorwaarde dat de externe partij alle mededelingen inzake auteursrecht en eigendom handhaaft (inclusief in de metagegevens).

Terug naar de inleiding

SMART Meeting Pro® Personal Edition (MPPE)

Zorg dat u de inleiding leest, aangezien deze belangrijke informatie bevat betreffende deze bindende juridische overeenkomst tussen u en SMART. De volgende specifieke voorwaarden voor de SMART Meeting Pro Persoonlijke Editie (MPPE) vullen deze aan, en zijn van toepassing wanneer deze niet in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden (beschikbaar in de inleiding en onderaan deze pagina). Voor alle duidelijkheid: de voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten (inclusief dit product) maar deze specifieke voorwaarden hebben alleen betrekking op dit product.

Tegen betaling van de van toepassing zijnde licentiekosten verstrekt SMART en accepteert u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare (afhankelijk van subparagraaf (a) hieronder), permanente, niet-sublicenseerbare licentie voor het gebruik van MPPE, waarbij de volgende beperkingen gelden:

 1. Minimum aantal licenties. U moet minimaal 10 MPPE-licenties aanschaffen.
 2. Licentie. U mag de software gebruiken op een enkele pc die uw eigendom en door u wordt beheerd (per gebruiker is één licentie vereist). U mag de software op verschillende pc's (alle in uw eigendom en beheer) deactiveren en heractiveren ter vervanging van apparatuur of bij personeelsveranderingen, onder het voorbehoud dat u het aantal software-installaties dat u verkrijgt niet overschrijdt.
 3. Extra software vereist. U erkent dat voor het inschakelen van de samenwerkingsmogelijkheden van de MPPE-softwarefuncties u verplicht bent om het volgende apart aan te schaffen: i) server- en/of gebruikerslicenties van Bridgit® -vergadersoftware, of ii) andere externe serverproducten, waarbij de van toepassing zijnde licentieovereenkomsten van eindgebruikers van SMART of externe leveranciers gelden.
 4. Onderhoud. In sommige rechtsgebieden worden door SMART onderhoudsprogramma's aangeboden (zie onderstaand). In die rechtsgebieden waar onderhoudsprogramma's worden aangeboden, bent u verplicht één jaar onderhoud aan te schaffen op het moment dat u de softwarelicentie verkrijgt.

Onderhoud.

Onder 'Onderhoud' voor MPPE wordt de toegang verstaan tot commercieel uitgebrachte upgrades (d.w.z. nieuwe versies en puntuitgaven van de software waarin verbeteringen van de functionaliteit of de mogelijkheden van de software zijn aangebracht) voor de specifieke licentie van de software in verband met het onderhoudsprogramma, of aangeboden in combinatie daarmee, hetgeen in alle gevallen beperkt is tot wat SMART algemeen ter beschikking stelt aan onderhoudsklanten. Met het onderhoudsprogramma ontvangt u commercieel uitgegeven updates en upgrades: nieuwe versies van de software die onderdelen, prestaties, functies en functiesets bevatten die nieuw zijn in de software en een wijziging zijn ten opzichte van uw eerder aangeschafte versie (bijv. van versie 2.2 naar versie 3.0). U ontvangt activatie-ondersteuning om uw bijgewerkte software van uw eerder verkregen versie te activeren.

Onderhoud sluit specifiek diensten uit in verband met computervirussen of conflicten met software die niet door SMART is geïnstalleerd of geïntroduceerd. Onderhoud is tevens uitgesloten voor add-ons, plug-ins, aanpassingen, nieuwe applicaties, modules of andere software die niet algemeen en regelmatig zonder bijkomende kosten aan gebruikers van de service ter beschikking worden gesteld maar die afzonderlijk door SMART wordt geleverd.

De onderhoudsperiode begint vanaf een (1) jaar na de aanschafdatum van de softwarelicentie waarvoor het onderhoudsprogramma wordt aangeboden en de duur is afhankelijk van de duur van het door u aangeschafte onderhoudsprogramma (de 'onderhoudsperiode'). U kunt een onderhoudsprogramma van langere duur aanschaffen al naargelang dit door SMART ter beschikking wordt gesteld voor elke licentie van de software. Verder onderhoud na de aanvankelijke of daarop volgende onderhoudsperiode(s) kan afzonderlijk worden aangeschaft en hiervoor gelden de dan door SMART verstrekte voorwaarden voor het onderhoudsprogramma (indien van toepassing). Indien geen verlenging van de onderhoudsperiode wordt aangeschaft voordat de geldende onderhoudsperiode verstrijkt, dient u het achterstallige onderhoudstarief te voldoen om voor voortgezet onderhoud in aanmerking te kunnen komen. U kunt ook een upgrade van de betreffende softwarelicentie aanschaffen (met het eventuele vereiste onderhoudstarief, indien van toepassing).

SMART behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar goeddunken beschikbare onderhoudsprogramma's te beëindigen of aan te passen, mits deze aanpassingen geen invloed hebben op onderhoudsprogramma's die al zijn besteld en geaccepteerd door SMART voordat deze aanpassingen werden gemaakt tijdens de van toepassing zijnde onderhoudsperiode, tenzij anders overeengekomen door beide partijen.

Zakelijke galerij.

Voor uw gebruik van door SMART geleverde afbeeldingen, foto’s, SMART Meeting Pro-pagina's, achtergronden of thema's (elk een 'item' genoemd) die tezamen deel uitmaken van de zakelijke SMART-galerie (die mogelijk in uw software beschikbaar is), gelden de volgende voorwaarden:

 • U mag gemodificeerde en niet-gemodificeerde items opvragen, kopiëren, verspreiden, publiceren, afdrukken of anderszins gebruiken voor interne circulatie of voor redelijke externe verspreiding, op voorwaarde dat het gebruik in alle gevallen bedoeld is voor uw zakelijke doeleinden en voldoet aan de voorwaarden en uitsluitingen die in deze paragraaf worden genoemd.
 • U mag geen aanduidingen van handelsmerken, auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen (inclusief in de metagegevens) van of op items verwijderen, aanpassen of onzichtbaar maken.
 • U mag items wijzigen en elk gewijzigd item opslaan als een nieuw item. Op dergelijke afgeleide items zijn de voorwaarden voor items van deze licentie van toepassing, waaronder de voorwaarde dat u de broninformatie en/of toeschrijving aan de oorspronkelijke maker waarnaar in het item wordt verwezen (bijvoorbeeld in de metagegevens) behoudt en weergeeft. Deze bepaling geldt voor alle afgeleide werken van andere afgeleide werkitems.
 • tems mogen worden opgenomen in een fcw-bestandsindeling, het .fcw-bestand mag worden geëxporteerd naar een andere bestandsindeling, maar u mag een item alleen gebruiken in een bestandsindeling die wordt ondersteund door de software (zoals Adobe PDF®® en SMART Meeting Pro-software). Afgezien van deze bestandsindelingen is het u niet toegestaan om het item te gebruiken in software van derden. Deze bepaling mag niet worden omzeild door de bestandsindeling .galleryitem te wijzigen of door andere wijzigingen aan te brengen.
 • U mag de items niet gebruiken als onderdeel van uw merkstrategie of proberen om een item, of een substantieel deel daarvan, deel te maken van uw handelsmerk, commercieel aanbod, reclame of marketing.
 • Het is niet toegestaan om de items geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor wederverkoop, hetzij als het originele SMART-galerieitem dan wel als een afgeleid werk, anders dan behalve wanneer het is opgenomen in een document, presentatie of andere vergelijkbare indeling voor uw zakelijke doeleinden.
 • Het in grote hoeveelheden uploaden, verspreiden, verkopen of anderszins overdragen of beschikbaar stellen van de items is niet toegestaan , ongeacht of dit voor commerciële of niet-commerciële doeleinden is. De items (in originele of gewijzigde vorm) mogen eveneens niet in grote hoeveelheden worden aangeboden, verspreid, verzonden of getoond op of binnen een website, product, aanbod of dienst, ongeacht of deze met SMART concurreren of niet.
 • Externe partijen mogen de items die door u worden ontvangen verder kopiëren en verspreiden, op voorwaarde dat deze items een bestandsindeling hebben die wordt ondersteund door MPPE, en op voorwaarde dat elk gebruik (inclusief kopiëren en verspreiden) uitsluitend plaatsvindt in verband met het beoogde zakelijke doel van uw bedrijf, en op voorwaarde dat de externe partij alle mededelingen inzake auteursrecht en eigendom handhaaft (inclusief in de metagegevens).

Terug naar de inleiding

SMART Notebook®

Zorg dat u de inleiding leest, aangezien deze belangrijke informatie bevat betreffende deze bindende juridische overeenkomst tussen u en SMART. De volgende specifieke voorwaarden voor de SMART Notebook vullen deze aan, en zijn van toepassing wanneer deze niet in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden (beschikbaar in de inleiding en onderaan deze pagina). Voor alle duidelijkheid: de voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten (inclusief dit product) maar deze specifieke voorwaarden hebben alleen betrekking op dit product.

De volgende definities hebben betrekking op deze specifieke voorwaarden:

'Klaslokaal' is de combinatie van een bepaald aantal apparaten voor docenten (het aantal docentenapparaten dat als zodanig wordt aangemerkt ten tijde van de aanschaf van de productlicentie voor de software of bijbehorend gelicentieerd product) en een redelijk aantal leerlingapparaten (vast te stellen op basis van het geschatte aantal leerlingen in dergelijk klaslokaal op basis van de docent/leerling-ratio zoals van tijd tot tijd door SMART wordt vastgesteld voor het betreffende softwareproduct) tenzij anders overeengekomen door SMART en uw organisatie.

'Gelicentieerd product' is elk toepasselijk SMART-product waarvan de bijbehorende software-applicatie bij de prijs is inbegrepen of wordt meegeleverd. In het geval van SMART Notebook-software geven de volgende gelicentieerde producten de volgende bijbehorende licenties:

 1. SMART Board® interactief whiteboard verleent een softwarelicentie voor SMART Notebook;
 2. SMART Podium™ interactieve pen verleent een softwarelicentie voor SMART Notebook;
 3. SMART Response™ interactief beantwoordingssysteem verleent een softwarelicentie voor SMART Notebook (per verworven klassenpakket van Response-hardware);
 4. SMART Slate™ draadloze slate verleent een softwarelicentie voor SMART Notebook;
 5. SMART Table® interactief leercentrum verleent twee (2) softwarelicenties voor SMART Notebook; en
 6. SMART LightRaise™ interactieve projector verleent een softwarelicentie voor SMART Notebook.

Onder 'Onderhoud' voor Notebook wordt de toegang verstaan tot commercieel uitgebrachte upgrades (d.w.z. nieuwe versies en puntuitgaven van de software waarin verbeteringen van de functionaliteit of de mogelijkheden van de software zijn aangebracht) voor de specifieke licentie van de software in verband met het onderhoudsprogramma, of aangeboden in combinatie daarmee, hetgeen in alle gevallen beperkt is tot wat SMART algemeen ter beschikking stelt aan onderhoudsklanten. Met het onderhoudsprogramma ontvangt u commercieel uitgegeven updates en upgrades: nieuwe versies van de software die onderdelen, prestaties, functies en functiesets bevatten die nieuw zijn in de software en een wijziging zijn ten opzichte van uw eerder aangeschafte versie (bijv. van versie 2.2 naar versie 3.0). U ontvangt activatie-ondersteuning om uw bijgewerkte software van uw eerder verkregen versie te activeren.

Onder 'Vestiging' wordt de locatie verstaan waarvoor de licentie is bedoeld en waarvan de ruimten zullen worden geteld ten behoeve van de vestigingslicentie. Hiertoe kunnen, voor alle duidelijkheid, een school, meerdere scholen in een schooldistrict, of meerdere scholen binnen meerdere districten gerekend worden, onder het voorbehoud dat ze alle genoemd worden in de inkooporder van de licentienemende organisatie of op een ander orderverzoek van de licentiehouder. gebruik op afstand door lesgevers van die vestiging kan ook zijn inbegrepen (waardoor ze vanuit hun woning of andere locatie op afstand kunnen werken om lessen voor te bereiden).

Indien u de SMART Notebook-, SMART Response- of SMART Notebook leerlingeditiesoftware wilt gebruiken met een interactief weergaveapparaat van derden (dat wil zeggen niet van SMART) moet u een softwarelicentie voor SMART Notebook verkrijgen.

U erkent dat informatie over het productgebruik door SMART kan worden gevolgd voor onderzoek en evaluatie van bruikbaarheid. De afzonderlijke eindgebruiker of uw organisatie (via de beheerder van uw organisatie) kan zich hiervoor aan- of afmelden. Voor het volgen van gegevens wordt geen persoonlijke informatie (volgens de definitie van de Personal Information Protection and Electronic Documents Act (Canada)) ingewonnen. Het is de verantwoordelijkheid van uw organisatie om ervoor te zorgen dat de standaardselectie in overeenstemming is met het interne beleid.

Alle rechten die niet door deze licentie worden toegekend, zijn voorbehouden. Voor elke SMART Notebook-software waarvoor een licentie wordt afgegeven en waarvoor u volledig heeft betaalt, geeft SMART u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie voor het gebruik van de software, waarvoor de volgende bepalingen en beperkingen gelden:

SMART Learning Suite abonnementslicentie (‘SLS’)

 1. 4 activaties van SMART Notebook (inclusief Lab en Response 2) per docent.
 2. 30 activaties van SMART amp per docent.
 3. Kan op school of thuis worden gebruikt.
 4. Kan op apparaten van leerlingen worden gebruikt.
 5. Kan op alle hardware worden gebruikt (SMART en andere hardware).
 6. De software is beschikbaar voor gebruik tijdens de abonnementsperiode. Na afloop van die periode vervalt het recht op gebruik van de software en kunnen sommige functies of componenten niet langer beschikbaar zijn. Meer weten..
 7. Het SLS-software kan door SMART worden bijgewerkt of opgewaardeerd tot nieuwe versies die tijdens de duur van het abonnement worden uitgebracht.
 8. Deze licentie is niet van invloed op andere Notebook-licenties die u mocht hebben. (d.w.z. een houder van een Notebook Classroom-licentie behoudt deze licentie voor, tijdens en na het gebruik van een andere SMART Learning Suite-abonnementslicenties).

** ** Belangrijk: SLS bevat componenten die mogelijk niet van toepassing in uw regio of vertaald zijn in de taal van uw keuze **

Notebook Classroom-licentie (niet van toepassing op SLS):

 1. Vier activaties per klaslokaal.
 2. Kan op school of thuis worden gebruikt door de docent of leerling op elk apparaat, op elke hardware (van SMART of andere hardware) met betrekking tot het klaslokaal (d.w.z. laptop van de docent).
 3. Eén jaar onderhoud is inbegrepen en maakt deel uit van het licentietarief voor het softwarepakket. Met uitzondering van aankopen via bepaalde resellers, wordt deze periode van één jaar berekend vanaf de aankoopdatum van de software. Door bepaalde resellers wordt de onderhoudstermijn anders berekend en het is de verantwoordelijkheid van de reseller om de licentienemende organisatie van dergelijke afwijkende berekening op de hoogte te stellen. Aanvullend onderhoud na het initiële jaar kan apart worden aangeschaft en valt onder de voorwaarden van de toepasselijke onderhoudsovereenkomst die door SMART wordt geleverd. Indien geen verlenging van de onderhoudsperiode wordt aangeschaft voordat de geldende onderhoudsperiode verstrijkt, dient u het achterstallige onderhoudstarief te voldoen om voor voortgezet onderhoud in aanmerking te kunnen komen. U kunt ook een upgrade van de betreffende softwarelicentie aanschaffen (met het eventuele bijbehorende onderhoudstarief, indien van toepassing).

Notebook Site-licentie (niet van toepassing op SLS):

 1. Onbeperkte activaties op een vestiging.
 2. Om voor deze licentie in aanmerking te komen, moet de licentienemende organisatie een licentie aanschaffen op basis van het aantal klaslokalen binnen de vestiging.
 3. Kan op school of thuis worden gebruikt.
 4. Kan op apparaten van leerlingen worden gebruikt.
 5. Kan op alle hardware worden gebruikt (SMART en andere hardware).
 6. Eén jaar onderhoud is inbegrepen bij de aanschaf van deze licentie voor alle installaties van de software binnen de vestiging. In het geval dat het aantal ruimten binnen de vestiging toeneemt, zoals berekend op de vernieuwingsdatum voor de SMART Notebook-vestigingslicentie, moet de licentienemende organisatie de aanvullende licenties aanschaffen (op basis van het verschil in licentietarieven) voor dat aantal ruimten, om de software in die bijkomende ruimten te kunnen gebruiken en om gebruik te kunnen blijven maken van de vestigingslicentie van het SMART Notebook-voordeelonderhoud

Notebook abonnementslicentie (niet van toepassing op SLS):

 1. 30 activaties per docent (d.w.z. 1 docent en alle leerlingen van die docent mogen de software activeren, maar in totaal niet meer dan 30 activaties tegelijkertijd)
 2. Kan op school of thuis worden gebruikt.
 3. Kan op apparaten van leerlingen worden gebruikt.
 4. Kan op alle hardware worden gebruikt (SMART en andere hardware).
 5. De software is beschikbaar voor gebruik tijdens de abonnementsperiode. Na afloop van die periode vervalt het recht op gebruik van de software en wordt deze zonder verdere mededeling gedeactiveerd.
 6. Het software kan door SMART worden bijgewerkt of opgewaardeerd tot nieuwe versies die tijdens de duur van het abonnement worden uitgebracht, en worden gedegradeerd tot oudere versies die door SMART worden ondersteund.
 7. Deze licentie is niet van invloed op andere Notebook-licenties die u mocht hebben. (d.w.z. een houder van een Notebook Classroom-licentie behoudt deze licentie voor, tijdens en na het gebruik van een andere Notebook-abonnementslicenties).

SMART Notebook-leerlingeditiesoftware:

 1. Op basis van het aantal verkregen licenties mag de leerlingeditiesoftware als volgt worden gebruikt:
  1. op één computerapparaat per licentie, mits dit niet het primaire apparaat is dat verbonden is (inclusief draadloos) met een SMART interactief weergaveapparaat zonder de bijbehorende SMART Notebook-softwarelicentie voor dergelijk softwaregebruik; en
  2. indien Leerlingeditiesoftware is geïnstalleerd op een SMART USB, mag u de software op elk computerapparaat gebruiken, mits het computerapparaat niet is verbonden (inclusief draadloos) met een SMART interactief weergaveapparaat dat actief gebruik maakt van de Leerlingeditiesoftware zonder een bijbehorende licentie voor dergelijk gebruik.

SMART Notebook Math Tools-software:

Op basis van het gespecificeerde aantal computerapparaten met licenties, geeft elke licentie u het recht de Math Tools-software op één computerapparaat te gebruiken. U moet de voorwaarden van deze licentie accepteren voor elke installatie van Math Tools op afzonderlijke computers. Voor het juist functioneren van Math Tools moet u beschikken over een compatibele versie van de SMART Notebook-software op dergelijke computers, waarvan het gebruik onder deze licentievoorwaarden valt.

Voor SMART Sync-klasbeheersoftware:

 1. Op basis van het aantal apparaten voor docenten en de bijbehorende leerlingapparaten, waarvoor in het betreffende klaslokaal een licentie is afgegeven, is het volgende gebruik toegestaan:
  1. de installatieversie voor docenten van de Sync-klasbeheersoftware op het aantal apparaten dat is bedoeld voor docenten conform het aantal gelicentieerde docentapparaten, en
  2. de installatieversie voor leerlingen van de Sync-klasbeheersoftware op het aantal apparaten dat is bedoeld voor leerlingen conform het aantal gelicentieerde leerlingapparaten voor die klas.

Installatie SMART Sync-software - SMART Classroom Suite:

 1. Op basis van het aantal apparaten voor docenten en de bijbehorende leerlingapparaten, waarvoor in het betreffende klaslokaal een licentie is afgegeven, is het volgende gebruik toegestaan:
  1. de installatieversie voor docenten van de software op het aantal apparaten dat is bedoeld voor docenten conform het aantal gelicentieerde docentapparaten, en
  2. de installatieversie voor leerlingen van de software op het aantal apparaten dat is bedoeld voor leerlingen conform het aantal gelicentieerde leerlingapparaten voor die klas.

Voor SMART Classroom Suite-software voor interactief leren:

 1. Op basis van het aantal instructeurapparaten met licenties en de bijbehorende leerlingapparaten per klaslokaal, worden de volgende licenties toegekend:
  1. SMART Notebook Software, SMART Classroom Suite-installatie: aan eindgebruikers wordt één (1) SMART Notebook-softwarelicentie per docentapparaat met een licentie verleend.
  2. Installatie SMART Notebook-leerlingeditiesoftware, SMART Classroom Suite: op basis van het aantal gekoppelde leerlingapparaten per leslokaal mogen eindgebruikers de software gebruiken op dat aantal leerlingapparaten.
  3. Installatie SMART Response CE interactieve beantwoordingssoftware, SMART Classroom Suite: op basis van het aantal gelicentieerde docentenapparaten mogen eindgebruikers de software gebruiken (in CE-modus) op dat aantal docentenapparaten.

Terug naar de inleiding

SMART Notebook® Express online and SMART Notebook® voor web

Zorg dat u de inleiding leest, aangezien deze belangrijke informatie bevat betreffende deze bindende juridische overeenkomst tussen u en SMART. De volgende specifieke voorwaarden voor de online-applicaties SMART Notebook Express (‘Express’) en de SMART Notebook voor Web (‘NB Web’) vullen deze aan, en zijn van toepassing wanneer deze niet in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden (beschikbaar in de inleiding en onderaan deze pagina). Voor alle duidelijkheid: de voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten (inclusief dit product) maar deze specifieke voorwaarden hebben alleen betrekking op dit product.

SMART geeft u een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie voor het gebruik van Express en NB Web, die opvraagbaar is via het internet, onder de volgende voorwaarden:

 • U mag de Express- of NB Web-applicatie niet onderwerpen aan reverse-engineering, reverse-compileren, vertalen, deassembleren, wijzigen, gebruiken als basis voor afgeleide werken of anderszins proberen de broncode (of de onderliggende gedachten, algoritmen, structuur of organisatie) van de Express- of NB Web-applicatie of enig deel daarvan af te leiden, ongeacht voor welk doel, met inbegrip van het ontdekken van enig aspect van de technologie die hierin is opgenomen;
 • U mag de Express- of NB Web-applicatie of enige component daarvan niet wijzigen of proberen te wijzigen, uitbreiden, aanpassen of variëren, als basis gebruiken voor afgeleide werken, samenvoegen of scheiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SMART;
 • U mag de Express- of NB Web-applicatie of enige component daarvan niet verhuren, uitlenen of in sublicentie aanbieden aan derden of pogingen daartoe ondernemen; en
 • U mag de Express- of NB Web-applicatie niet downloaden, bewaren, opslaan of kopiëren op u persoonlijke computer of een ander elektronisch apparaat of pogingen daartoe ondernemen.

U stemt ermee in alle van toepassing zijnde wetgeving inzake het gebruik van de Express- of NB Web-applicatie en alle componenten daarvan na te leven. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan SMART.

Alle aanspraak op en intellectuele eigendomsrechten van de content die kan worden opgevraagd en gebruikt via de Express- of NB Web-applicatie berusten bij de betreffende eigenaar van de content en worden mogelijk beschermd door toepasselijk auteursrecht of andere intellectuele-eigendomswetten en -verdragen. Het door u downloaden van tekst, afbeeldingen of andere content naar een bestand dat met behulp van de Express- of NB Web-applicatie werd gemaakt, valt onder de voorwaarden van de betreffende contentdownloadsite of de licenties die gelden voor die content. U stemt ermee in dat noch de Express-software noch de NB Web-applicatie is bedoeld om dezelfde functionaliteit te hebben als de SMART Notebook-software, maar een subset is van de functionaliteit die wordt geboden door de SMART Notebook-software.

Indien ondersteunende diensten worden verleend (tegen betaling of anderszins) in verband met dit product, dan worden deze diensten aangeboden in de provincie Alberta, Canada en wordt de transactie beschouwd als zijnde voltrokken in Alberta, Canada.

Terug naar de inleiding

SMART Response®

Zorg dat u de inleiding leest, aangezien deze belangrijke informatie bevat betreffende deze bindende juridische overeenkomst tussen u en SMART. De volgende specifieke voorwaarden voor SMART Response vullen deze aan, en zijn van toepassing wanneer deze niet in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden (beschikbaar in de inleiding en onderaan deze pagina). Voor alle duidelijkheid: de voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten (inclusief dit product) maar deze specifieke voorwaarden hebben alleen betrekking op dit product.

Indien u beschikt over een SMART Response interactief beantwoordingssysteem (inclusief de bijbehorende handapparaten), dan mag u de SMART Response-software (inclusief de PE-, LE- en XE-modi van de software of een combinatie daarvan) op computers gebruiken. Voor ieder SMART Response-hardwareklassenpakket (bestaande uit 24/32 klikkers), mag u deze software op één computer gebruiken die is verbonden (inclusief draadloos) met een SMART interactief weergaveapparaat (SMART interactieve apparaten). Voor aanvullende computers kan alleen een licentie worden verkregen voor gebruik van de software met SMART interactieve weergaveapparaten middels de aanschaf van aanvullende geldige licenties voor de SMART Notebook-software.

Elke beoordeling of andere informatie die wordt verzameld of samengesteld door de software (gezamenlijk de 'beoordelingsinformatie') is uw verantwoordelijkheid. Beoordelingsinformatie moet worden opgeslagen op het docentenapparaat, uw netwerk of een ander digitaal opslagapparaat dat u bezit. Het gegevensverwerkingsbeleid en de werkwijze hieromtrent (inclusief beveiliging en back-ups) vallen volledig onder uw verantwoordelijkheid. Voor zover wettelijk toegestaan wijst SMART alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in verband met toegang, opslag, verwerking, privacy, beveiliging, integriteit, misbruik of back-ups van deze beoordelingsinformatie van de hand.

SMART Response CE interactieve beantwoordingssoftware: Gebaseerd op het aantal gelicentieerde apparaten voor docenten en het daaraan gekoppelde aantal apparaten voor leerlingen dat is toegewezen voor die klas, kunnen de eindgebruikers de CE-modus van de SMART beantwoordingssoftware gebruiken op het aantal apparaten voor leerlingen toegestaan op basis van de toewijzingen aan de klas. Eindgebruikers mogen ook de leerlingeneditie van de SMART Notebook op dat aantal gelicentieerde leerlingenapparaten gebruiken.

Om de CE-software actief te gebruiken op een docentenapparaat dat is aangesloten op een SMART interactief weergaveapparaat, dient u een geldige licentie te hebben of aan te schaffen voor de SMART Notebook-software voor gebruik op de computer die is verbonden (inclusief draadloos) met een interactief weergaveapparaat.

SMART Response VE interactieve beantwoordingssoftware – abonnementslicentie:

Voor de looptijd van het abonnement:

 1. Op basis van het aantal gelicentieerde docentapparaten mag de eindgebruiker de VE-modus van de SMART-beantwoordingssoftware gebruiken op het betreffende aantal docentapparaten mits u voor het gebruik van de software op een SMART interactief weergaveapparaat een geldige SMART Notebook-softwarelicentie hebt of aanschaft voor gebruik op zo'n docentenapparaat.
 2. Eindgebruikers mogen gebruik maken van de webapplicatie van het SMART Response VE interactieve beantwoordingssysteem op een redelijk aantal computers die zijn gekoppeld aan de docentenapparaten door middel van een beoordelings-id en een leerling-id die de licentienemende organisatie verstrekt.
 3. Eindgebruikers die de webapplicatie van het SMART Response VE interactieve beantwoordingssysteem gebruiken, dienen te beschikken over een internetverbinding en een webbrowser om toegang te krijgen tot de applicatie. Na afloop van de abonnementsperiode hebt u geen toegang meer tot de webapplicatie van het SMART Response VE interactieve beantwoordingssysteem.
 4. Gedurende de looptijd van het abonnement, hebt u het recht om de meest recente versie van deze website op te vragen en te gebruiken. Gedurende de looptijd van het abonnement geven licenties voor docentapparaten voor SMART Response VE-software recht op onderhoud van de software.

SMART Response VE lokale interactieve beantwoordingssoftware:

Op basis van het aantal gelicentieerde docentapparaten mag de eindgebruiker de VE-modus van de SMART-beantwoordingssoftware gebruiken op het betreffende aantal docentapparaten mits u voor het gebruik van de software op een SMART interactief weergaveapparaat een geldige SMART Notebook-softwarelicentie hebt of aanschaft voor gebruik op zo'n docentenapparaat.

Eindgebruikers mogen gebruik maken van de webapplicatie van het SMART Response VE interactieve beantwoordingssysteem op een redelijk aantal computers die zijn gekoppeld aan de docentenapparaten door middel van een beoordelings-id en een leerling-id die de licentienemende organisatie verstrekt.

Het gebruik van de SMART Response VE lokale modus van de software is altijd onderhevig aan aanvullende voorwaarden die worden vermeld op de aanmeldpagina van de SMART Response VE lokale website. Eindgebruikers die de webapplicatie van het interactieve beantwoordingssysteem van de SMART Response VE lokale modus gebruiken, dienen te beschikken over een intranetverbinding en een webbrowser om toegang te krijgen tot de applicatie.

Uw organisatie is verantwoordelijk voor het hosten van de server en voor de bijbehorende uptime, het onderhoud en de beschikbaarheid van de SMART Response VE lokale modus-server, de domeinnaam en de gerelateerde site.

Onderhoud.

Onder 'Onderhoud' wordt de toegang verstaan tot commercieel uitgebrachte upgrades (d.w.z. nieuwe versies en puntuitgaven van de software waarin verbeteringen van de functionaliteit of de mogelijkheden van de software zijn aangebracht) voor de specifieke licentie van de software in verband met het onderhoudsprogramma, of aangeboden in combinatie daarmee, hetgeen in alle gevallen beperkt is tot wat SMART algemeen ter beschikking stelt aan onderhoudsklanten. Onderhoud sluit specifiek diensten uit in verband met computervirussen of conflicten met software die niet door SMART is geïnstalleerd of geïntroduceerd. Onderhoud is tevens uitgesloten voor add-ons, plug-ins, aanpassingen, nieuwe applicaties, modules of andere software die niet algemeen en regelmatig zonder bijkomende kosten aan gebruikers van de service ter beschikking worden gesteld maar die afzonderlijk door SMART wordt geleverd.

Eén jaar onderhoud is inbegrepen en maakt deel uit van het licentietarief voor de software. Deze periode van één jaar wordt berekend vanaf de aankoopdatum van de software. Verder onderhoud na de aanvankelijke onderhoudsperiode van een jaar kan afzonderlijk worden aangeschaft en hiervoor gelden de door SMART verstrekte voorwaarden voor het onderhoudsprogramma. Indien geen verlenging van de onderhoudsperiode wordt aangeschaft voordat de geldende onderhoudsperiode verstrijkt, dient de eindgebruiker het achterstallige onderhoudstarief te voldoen om voor voortgezet onderhoud in aanmerking te kunnen komen. U kunt ook een upgrade van de betreffende softwarelicentie aanschaffen (met het eventuele bijbehorende onderhoudstarief, indien van toepassing).

Terug naar de inleiding

ALGEMENE VOORWAARDEN

Zorg dat u de inleiding leest, aangezien deze belangrijke informatie bevat betreffende deze bindende juridische overeenkomst tussen u en SMART.

Voor onze producten wordt een licentie verstrekt, ze worden niet verkocht. Tenzij toepasselijke wetgeving u verdergaande rechten geeft, mag u de producten alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk is toegestaan in deze overeenkomst en bijgaande licentieovereenkomsten voor eindgebruikers EULA('s). U dient te voldoen aan alle wetten (met name het auteursrecht) en technische beperkingen om onze producten op slechts specifieke manieren te activeren en te gebruiken en mag deze niet proberen te omzeilen.

De voorwaarden impliceren geen beperking die SMART kan hebben krachtens wetgeving inzake handelsgeheimen, auteursrechten, patenten en anderszins. SMART behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie vrij te geven indien SMART dit nodig acht om te voldoen aan wetten, regels, juridische processen of verzoeken van de overheid.

De koppen zijn alleen voor uw gemak bedoeld en moeten niet in overweging worden genomen bij het interpreteren van deze voorwaarden.

Apps

Voor toepassingen (apps) die beschikbaar zijn op de Apple iTunes Store, erkent u dat u de gebruiksvoorwaarden van Apple hebt gelezen en geaccepteerd. Deze zijn gepubliceerd op: http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS ; de Privacypolicy van Apple: http://www.apple.com/privacyen de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van gelicentieerde applicaties ("LAEULA") van Apple: http://www.apple.com/legal/macapps/stdeula/. Voor de toepassing van de LAEULA vormen deze voorwaarden een ‘geldige licentieovereenkomst voor eindgebruikers tussen u en de licentiegever van dat product van de App Store.’

Voor toepassingen (apps) die beschikbaar zijn op Google Play Store, erkent u dat u de gebruiksvoorwaarden van Google hebt gelezen en geaccepteerd. Deze zijn gepubliceerd op: https://play.google.com/intl/en-US_us/about/play-terms.html.

Voor toepassingen (apps) die beschikbaar zijn op BlackBerry World, erkent u dat u de gebruiksvoorwaarden van Blackberry hebt gelezen en geaccepteerd. Deze zijn gepubliceerd op: http://ca.blackberry.com/legal.html.

Voor toepassingen (apps) die beschikbaar zijn op Windows Phone App Marketplace, erkent u dat u de gebruiksvoorwaarden van Microsoft hebt gelezen en geaccepteerd. Deze zijn gepubliceerd op: http://www.windowsphone.com/en-gb/store/terms-of-service.

U stemt ermee in dat SMART de informatie mag gebruiken en bewaren die u met SMART deelt door onze app te gebruiken, waaronder maar niet beperkt tot: Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfstak, serienummers, besturingssysteem en optionele foto's of video's. Deze informatie kan worden gebruikt voor het creëren, verwijzen, aanvullen of vervangen van informatie die SMART over u of uw producten heeft. U stemt ermee in dat SMART technische gegevens en gerelateerde informatie mag verzamelen en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat en uw systeem, verzameld voor het leveren van applicatie-updates, app-ondersteuning, pushmeldingen en andere diensten (indien van toepassing).
SMART kan op elk moment apps wijzigen, beëindigen (tijdelijk of permanent), verspreiden of bijwerken, en SMART is niet aansprakelijk jegens u of derde partijen in verband van dergelijke wijziging, opschorting of beëindiging. SMART is niet verplicht ondersteunende diensten voor zijn apps leveren.

Terug naar de algemene voorwaarden

Groepsvorderingen

Voor zover toegestaan door de wet, dienen alle procedures om een geschil op te lossen of aanhangig te maken op een individuele basis te geschieden. Noch u, noch SMART zullen trachten een geschil aanhangig te maken in een groepsvordering, een 'private attorney general'-procedure, of enige andere procedure waarin een van de partijen handelt, of voornemens is te handelen, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger.

Terug naar de algemene voorwaarden

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om uw ervaring te verrijken. Delen van onze respectieve producten werken niet zonder ingeschakelde cookies of leiden tot een suboptimale gebruikerservaring. Als u meer wilt weten over de door ons gebruikte cookies, kunt u terecht op: https://www.smarttech.com/en/legal/privacy-policies/privacy-policy#cookie

Terug naar de algemene voorwaarden

Een account aanmaken

Sommige producten vereisen dat de gebruiker zich registreert om een account aan te maken. Hiertoe behoren onder andere (maar dit is niet beperkt tot) deelname aan de online gemeenschappen van onze producten en het instellen van persoonlijke voorkeuren voor het gebruik van de producten. Afhankelijk van het product kunt u als onderdeel van het registratieproces gevraagd worden bepaalde informatie te verstrekken, waaronder uw voor- en achternaam en een gebruikersnaam. Hoewel sommige functies momenteel toestaan dat berichten onder alleen een gebruikersnaam worden geplaatst, behoudt SMART zich het recht voor om in de toekomst het gebruik van een voor- en achternaam verplicht te stellen voor het plaatsen van berichten. Lidmaatschap voor bepaalde gemeenschappen kan ook een e-mailadres, achternaam en andere informatie vereisen voor het aanmaken van een account. Een deel van deze informatie zal zichtbaar zijn voor andere deelnemers aan de gemeenschap, hetgeen duidelijk zal zijn op de profielpagina van een lid. Gebruikers kunnen naar keuze de overige informatie aan de andere leden van de gemeenschap zichtbaar maken. Alle persoonlijk identificeerbare informatie die u indient bij het aanmaken of bijwerken van een account, wordt door SMART beheerd in overeenstemming met het Privacybeleid.

U stemt ermee in dat de informatie die u opgeeft juist, actueel en volledig zal zijn, en dat u zich zult onthouden van (i) het registreren onder de naam van een andere persoon; (ii) het kiezen van een gebruikersnaam die als aanstootgevend kan worden ervaren; (iii) het kiezen van een gebruikersnaam met het doel gebruikers van de site te misleiden omtrent uw ware identiteit; (iv) het kiezen van een gebruikersnaam die reclame impliceert (bijv. uwproduct, uwdienst, uwsite); of te handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon of entiteit. U mag zich niet voordoen als een andere persoon, inclusief een andere gebruiker, beheerder of SMART. U stemt toe uw registratiegegevens te onderhouden en tijdig bij te werken voor zover nodig om deze juist, actueel en volledig te houden.

Indien SMART na onderzoek redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de registratiegegevens van een gebruiker onjuist, niet actueel of niet volledig zijn, dan kan SMART de gebruikersaccount van de geregistreerde gebruiker opschorten of beëindigen en al het huidige en toekomstige gebruik van de site (of enig deel daarvan) door de gebruiker verbieden.

SMART hecht groot belang aan de veiligheid en privacy van al zijn gebruikers, met name die van kinderen. Als u minderjarig bent, kunt u daarom geen account aanmaken voor de aangeboden diensten van het product zonder toestemming van uw ouder of verzorger. Sommige delen van deze site kunnen minderjarigen toestaan deel te nemen in forums die beperkt zijn voor een bepaalde gebruikersgroep en waarvoor een registratieproces, identiteitsverificatie, toestemming van ouders en verzorgers en andere aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Als u minderjarig bent, mag u geen persoonlijke informatie over u aan ons sturen, afgezien van wat we vragen wanneer u zich aanmeldt voor deze beperkte delen van het product of de diensten. Indien wij vaststellen dat we persoonlijke informatie hebben ingewonnen van een minderjarige zonder dat hiervoor toestemming van de ouders of verzorgers is verkregen (met inbegrip van zijn of haar school, scholengemeenschap of lesgever), of als we vaststellen dat een minderjarige ons informatie heeft gegeven die verder gaat dan waarom we hebben verzocht bij het inschrijven op het betreffende product, dan zullen we deze informatie verwijderen. Indien u vermoedt dat een minderjarige ons persoonlijke informatie heeft gegeven die verder gaat dan waarom we hebben verzocht of dat de benodigde toestemming van ouders of verzorgers niet is verkregen, neem dan contact met ons op viaprivacy@smarttech.com.

Terug naar de algemene voorwaarden

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

Content die door derden wordt aangeleverd is de volledige verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze content afkomstig is. U erkent dat wij geen content van externe partijen (derden) beheren en hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn, inclusief, en zonder beperking, de nalatigheid van de deelnemer om nadrukkelijke toestemming te verkrijgen om persoonlijk identificeerbare informatie te delen.

SMART garandeert u dat de software, wanneer deze op de juiste wijze wordt geïnstalleerd en gebruikt, grotendeels in overeenstemming zal werken met onze gepubliceerde specificaties voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van aankoop. Behoudens aanspraken ingevolge een onderhoudsprogramma (indien van toepassing), bent u verantwoordelijk voor de volledige kosten van alle noodzakelijke upgrades, onderhoud, reparaties of verbeteringen van de software. De enige verplichting van SMART krachtens deze beperkte garantie, en ter beoordeling en op kosten van SMART, is: a) restitutie van de koopprijs die door u is betaald voor het in gebreke blijven van de software, of b) vervanging van de in gebreke blijvende software met software die grotendeels in overstemming werkt met de door SMART gepubliceerde geldende specificaties. Alle vervangende software valt onder garantie voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantieperiode of voor een periode van dertig (30) dagen, afhankelijk van welke langer is.

UITGEZONDERD DE HIERBOVEN VERMELDE BEPERKTE GARANTIE WORDT HET PRODUCT AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT EN IS HET GEBRUIK ERVAN VOOR UW EIGEN RISICO. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ACCEPTEREN SMART EN ZIJN LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS, DISTRIBUTEURS EN WEDERVERKOPERS VERDER GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR GARANTIES EN VOORWAARDEN, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM, ONGESTOORD GENOT OF NIET-INMENGING MET BETREKKING TOT SMART-PRODUCTEN OF ONDERDELEN DAARVAN, OF VOOR HET AL DAN NIET LEVEREN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN. SMART GARANDEERT NIET DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN DEFECTEN IS OF ZAL ZIJN OF AL DAN NIET AAN UW WENSEN ZAL VOLDOEN.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, zijn SMART of zijn toeleveranciers, licentiegevers, resellers en distributeurs in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte, exemplaire schade, gevolgschade of schadevergoeding met een punitief karakter (inclusief, zonder beperking, schade door letsel aan personen of schade aan eigendom, schade als gevolg van winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie, verlies van privacy, de aanschaf van vervangende goederen of diensten, verlies van gebruik, verlies van gegevens, schade door falen bij het voldoen aan enige verplichtingen, met inbegrip van de plichten van goede trouw of redelijke zorg, of door nalatigheid of enig ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik van de software of de onmogelijkheid tot gebruik van de software of enig onderdeel daarvan of voor het leveren of de nalatigheid in het leveren van ondersteunende diensten, hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als SMART of zijn toeleveranciers, licentiegevers, resellers of distributeurs op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. IN GEEN GEVAL ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SMART ONDER DEZE OVEREENKOMST MEER ZIJN DAN TIEN CANADESE DOLLAR ($10.00).

Terug naar de algemene voorwaarden

Downloads van software: proefversies en andere software

SMART kan bepaalde producten (waaronder proef- en bètaversies van software), toepassingen, widgets of toevoegingen beschikbaar maken via downloads. U gaat ermee akkoord dat wanneer u een productactiveringscode of installatiesleutel ontvangt voor om het even welke SMART-downloadsoftware, u deze code of sleutel alleen voor uw persoonlijke gebruik hanteert en niet aan derden ter beschikking stelt of die informatie publiceert of weergeeft.

Tenzij anders overeengekomen door SMART, is SMART niet verplicht om technische ondersteuning te bieden bij de downloadsoftware. Tenzij u een onderhoudsprogramma aanschaft (indien beschikbaar), geeft uw toegang tot de downloadsoftware u geen recht op updates, upgrades of bugfixes die mogelijk mettertijd beschikbaar komen.

Alle aanspraak op en intellectuele eigendomsrechten van de content die mogelijk is opgenomen in het gebruik van downloadsoftware of SMART-producten, berusten bij de betreffende eigenaar van de content en worden mogelijk beschermd door toepasselijk auteursrecht of andere intellectuele eigendomswetten en -verdragen. Deze licentie verleent u geen rechten dergelijke content te gebruiken, tenzij anders overeengekomen met SMART.

ALLE DOWNLOADSOFTWARE WORDT AANGEBODEN IN HUIDIGE STAAT ZONDER ENIGE GARANTIE.

Terug naar de algemene voorwaarden

Exportbeperkingen

U stemt ermee in zich te houden aan alle nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van export die van toepassing is op het product. U gaat met name ermee akkoord dat u de software (inclusief onderdelen) of dienst die een direct product is van de software, niet zult exporteren of herexporteren naar enig land, enige persoon of enige rechtspersoon waarvoor in Canada, de Verenigde Staten of uw eigen land exportbeperkingen van kracht zijn.

Onze software is een 'commercieel item' zoals gedefinieerd in 48 CFR 2.101, bestaande uit commerciële computersoftware ('commercial computer software') en documentatie bij commerciële computersoftware ('commercial computer software documentation') zoals gebruikt in 48 CFR 12.212 of 48 CFR 227.7202, indien van toepassing. In overeenstemming met 48 CFR 12.212 of 48 CFR 227.7202-4, zoals van toepassing, worden de commerciële computersoftware en de documentatie bij commerciële computersoftware aan eindgebruikers van de Amerikaanse overheid gelicentieerd (a) uitsluitend als commerciële goederen, en (b) met uitsluitend de rechten die worden toegekend aan alle andere eindgebruikers overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.

Terug naar de algemene voorwaarden

Feedback

Wij waarderen suggesties die u met ons deelt. U dient er echter rekening mee te houden dat al uw opmerkingen, feedback of ideeën niet onder een geheimhoudingsovereenkomst vallen en als niet-vertrouwelijk worden behandeld. U verleent ons hierbij alle rechten, aanspraken en belangen voortvloeiend daaruit. Dit betekent dat het ons vrij staat deze gratis te gebruiken voor om het even welk doel, zonder vergoeding, erkentelijkheid of andere verplichtingen jegens u.

Terug naar de algemene voorwaarden

Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderhevig aan en wordt uitgevoerd overeenkomstig de wetten van Alberta, Canada. U stemt ermee in, zonder mogelijkheid om deze instemming in te trekken, dat alle geschillen, waaronder rechtszaken, in verband met deze overeenkomst of SMART dienen te worden gevoerd in de rechtbanken in de stad Calgary, provincie Alberta, Canada. U mag niet claimen dat u niet bent onderworpen aan de jurisdictie van dergelijke rechtbanken, dat de plaats van handeling onjuist is, dat de rechtbank ongelegen is, of enig vergelijkbaar bezwaar, vergelijkbare claim of argument aanvoeren. De conventies over overeenkomsten van de Verenigde Naties voor de internationale verkoop van goederen is niet op deze overeenkomst van toepassing; de toepassing hiervan wordt uitdrukkelijk verworpen. Desalniettemin gaat u ermee akkoord dat SMART recht blijft houden op wettelijke schadevergoedingen (of gelijkwaardige urgente schadevergoedingen) in elke jurisdictie.

Terug naar de algemene voorwaarden

Ongeldigheid van bepalingen

Als enige bepaling van de voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is onder de van toepassing zijnde wetgeving, dan wordt de betreffende bepaling uitgelegd op een wijze die consistent is met de van toepassing zijnde wetgeving of deze zo dicht mogelijk benadert, en als dat niet mogelijk is, wordt de bepaling uitgesloten en blijven de andere bepalingen onverkort van kracht. Het feit dat een partij geen rechten uitoefent, constitueert geen verklaring van afstand van het recht op uitoefening van dit recht of enig ander recht in de toekomst door dergelijke partij.

Elke afstand of aanpassing die SMART doet van de voorwaarden, dient schriftelijk te worden bevestigd en te worden getekend door een bevoegd vertegenwoordiger van SMART, en dient uitdrukkelijk te verwijzen naar de betreffende bepaling van de voorwaarden.

Terug naar de algemene voorwaarden

Moderators

SMART heeft geen verplichting om toezicht te houden op inzendingen (zoals gedefinieerd in het gedeelte door gebruikers aangeleverde content) of ander materiaal. Moderators (die van u, van ons of beide) mogen inzendingen echter controleren. Moderators zijn niet verplicht een voorselectie van inzendingen te maken, de inzendingen in 'realtime' te controleren of inzendingen te bewerken. Als gebruiker kunt u content zien die aanstootgevend of dubieus is en het is uw verantwoordelijkheid om dit te melden.

SMART behoudt zich het recht voor om de inzendingen op het product te beheren om de verspreiding van informatie via het product te organiseren. Hiervoor kan SMART, naar eigen inzicht, SMART-medewerkers en/of derden aanstellen om op te treden als beheerders voor het product.

Terug naar de algemene voorwaarden

Vragen, geschillen of verzoek tot verwijdering indienen

Indien u vermoedt dat iemand inbreuk pleegt op deze voorwaarden, dan kunt u dit melden aan info@smarttech.com. Bovendien kunt u SMART vragen om een inzending die u hebt gemaakt te verwijderen. Na bevestiging dat de inzending van u is, zal SMART de inzending proberen te verwijderen. Als u vermoedt dat een andere gebruiker uw auteursrechten schendt, kunt u dit aan SMART melden via privacy@smarttech.com onder vermelding van a) uw contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres, woonadres); b) een verwijzing naar de betreffende inzending; en c) informatie waarop de claim van de inbreuk is gebaseerd. SMART zal een onderzoek doen en indien dergelijke actie naar ons oordeel gerechtvaardigd is, zullen wij de betreffende inzending verwijderen. Behalve deze verwijdering heeft SMART geen verdere verplichtingen of aansprakelijkheid met betrekking tot geschillen over inbreuk van auteursrechten voor inzendingen.

Terug naar de algemene voorwaarden

Uw licentie intrekken

Als u niet voldoet aan de voorwaarden van deze overeenkomst kunnen wij uw licentie intrekken en deze overeenkomst beëindigen. In een dergelijk geval dient u het gebruik van het product (indien van toepassing) onmiddellijk te staken en alle exemplaren te vernietigen.

Terug naar de algemene voorwaarden

Beveiliging

U bent er verantwoordelijk voor om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoorden en accountinformatie en -toegang te beschermen. U bent ook volledig verantwoordelijk voor alle activiteit (en elk misbruik) die plaatsvindt op of afkomstig is van uw account (met inbegrip van tijdelijke accounts met tijdelijke identificatienummers, zoals bij het gebruik van de Response VE-software), waaronder activiteiten van vrienden, familieleden, collega's, werknemers, gasten of andere personen die toegang hebben tot uw account. U dient uw account aan het einde van elke sessie te verlaten (als u een gedeelde computer gebruikt) en SMART onmiddellijk op de hoogte stellen van enig onbevoegd gebruik van uw account of enige andere beveiligingsschending. Ook kunt u aansprakelijk worden gesteld voor verlies dat SMART of andere partijen leiden door het gebruik van uw account of gebruikersnaam door iemand anders. U mag de account van iemand anders nooit gebruiken zonder de toestemming van de eigenaar van de account.

Terug naar de algemene voorwaarden

SMART-galerij

In aanvulling op de voorwaarden gaat u ermee akkoord dat voor de door SMART verstrekte afbeeldingen, multimedia, SMART Notebook-bestanden of -pagina's, achtergronden of thema's die het geheel of een gedeelte vormen van de SMART-galerie de volgende aanvullende voorwaarden gelden:

 • U mag een afbeelding in een .galleryitem- of een .gallerycollection-bestandsindeling alleen gebruiken met SMART-producten (zoals SMART Table-software, SMART Table Toolkit-software, SMART Notebook-software en SMART Notebook express-software of webapplicatie). Gebruik voor enig ander doel is niet toegestaan. U mag de afbeelding niet gebruiken op software van derden of het opnemen in andere producten die te koop zijn of tegen betaling worden aangeboden. Het direct in software van derden importeren van een .galleryitem- of .gallerycollection-afbeelding is niet toegestaan. Deze beperking mag niet worden omzeild door .galleryitem- of .gallerycollection-afbeelding te converteren naar een .notebook-bestandsindeling.
 • Afbeeldingen mogen in een .notebook-bestand worden opgenomen (d.w.z. een gedeelte van een les of meer dan alleen het .galleryitem- of de .gallerycollection-afbeelding). Dit .notebook-bestand mag naar een andere bestandsindeling wordt geëxporteerd, en die andere bestandsindeling mag worden gebruikt in software van derden, zolang de content niet is inbegrepen in een product dat te koop of tegen betaling wordt aangeboden.
 • U mag geen afbeeldingen of SMART Lesson Activity-werksetsjablonen (inclusief Flash-code) modificeren, aanpassen, reverse-engineeren of anderszins veranderen.
 • Afbeeldingen die SMART Notebook-bestanden, achtergronden, pagina's, thema's, interactieve bestanden of multimedia zijn, mogen worden aangepast conform overige bepalingen van deze overeenkomst, mits u de broninformatie en/of auteursinformatie waarnaar in de afbeelding wordt verwezen, behoudt en getrouw reproduceert.
 • Het is niet toegestaan om de afbeeldingen in hun geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor wederverkoop of voor enig commercieel doel, ongeacht of ze worden opgenomen in een ander product of aanbod en ongeacht of het originele SMART-galerie-afbeelding of een afgeleide daarvan betreft.
 • Het is niet toegestaan de afbeeldingen in grote hoeveelheden te downloaden, ongeacht of dit is bedoeld voor commercieel gebruik; en de afbeeldingen mogen niet (in originele dan wel aangepaste vorm) worden aangeboden, verspreid, uitgezonden of getoond op of als onderdeel van een site, product, aanbod of service, al dan niet in concurrentie met aanbiedingen van SMART of anderszins.
 • Sommige afbeeldingen (zoals 3D- of interrealiteitsafbeeldingen) zijn mogelijk niet goed te zien zonder het gebruik van de SMART interrealiteitssoftware, die mogelijk alleen beschikbaar is met een afzonderlijke licentie en tegen een afzonderlijk licentietarief.

Terug naar de algemene voorwaarden

Content van SMART

Er worden redelijke inspanningen verricht om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website en onze producten juist, actueel en geschikt voor het beoogde doel is, maar deze informatie verplicht SMART tot niets. SMART GEEFT GEEN ENKELE VORM VAN TOEZEGGING OF GARANTIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK ERVAN. Gepubliceerde informatie kan verwijzingen bevatten naar producten, programma's of diensten die niet in alle landen aangekondigd of beschikbaar zijn. Zulke verwijzingen impliceren niet dat SMART voornemens is zulke diensten, programma's of diensten beschikbaar te stellen in een bepaald land. De beschikbare informatie wordt slechts als hulpmiddel voor uw gemak aangeboden.

Afbeeldingen (zoals bijv. afbeeldingen van SMART-producten) en alle andere content in onze producten die niet specifiek worden aangeboden voor download door de gebruikers (zoals via de Smart Exchange® -website), zijn eigendom van SMART of zijn licentieverleners en u stemt ermee in dergelijke materialen niet te kopiëren, publiceren, distribueren, weergeven of anderszins te gebruiken dan alleen om te bekijken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SMART.

Terug naar de algemene voorwaarden

Aanbod en sites van derden

Onze producten kunnen, voornamelijk dankzij gebruikersinzendingen, koppelingen naar externe websites bevatten of hiernaar verwijzen. Het klikken op koppelingen in inzendingen geschiedt op uw eigen risico. De vermelding van een koppeling of verwijzing naar een dienst, product of promotie van een externe service betekent niet dat er een noodzakelijk verband, sponsorschap, advies, goedkeuring, onderzoek of verificatie door SMART bestaat van enige informatie op de externe site.

Als u websites van derden gebruikt, bent u ervoor verantwoordelijk dat u de voorwaarden van deze externe diensten doorneemt en begrijpt (waaronder hun privacybeleid). De externe partijen (derden), en niet SMART, zijn verantwoordelijk voor de prestaties van hun diensten, uw privacy, de informatie die op dergelijk externe websites wordt weergegeven en voor uw mogelijkheid of onmogelijkheid om die externe website te gebruiken.

Terug naar de algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor UC Point (‘UC Point’, ‘we/wij’ of ‘ons/onze’)

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (‘VOORWAARDEN’) AANDACHTIG DOOR. DOOR TOEGANG OF GEBRUIK VAN ONZE SITES OF DOOR ANDERSZINS IN TE STEMMEN MET ONZE DIENSTEN, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U TEN MINSTE 18 JAAR OUD BENT EN INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN. ALS U ZICH NIET AAN DEZE VOORWAARDEN WENST TE BINDEN OF JONGER BENT DAN 18 JAAR, KOMT U NIET IN AANMERKING VOOR GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. ALS U DE DIENSTEN NAMENS EEN BEDRIJF OF ANDERE RECHTSPERSOON GEBRUIKT, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U DOOR DIE RECHTSPERSOON GEMACHTIGD BENT OM AAN DEZE VOORWAARDEN TE VOLDOEN, IN WELK GEVAL ‘U’ OF ‘UW’ BETREKKING HEEFT OP DEZE ENTITEIT.
Uw gebruik van de diensten aangeboden door UC Point (de ‘Diensten’) en de levering van deze diensten, alsmede het gebruik van UC Point-websites (de ‘Websites’) en de diensten die ter beschikking worden gesteld op die websites, zijn onderworpen aan deze voorwaarden. Bepaalde functies van de diensten of websites kunnen aan bijkomende richtlijnen, voorwaarden of voorschriften (collectief ‘Aanvullende voorwaarden’) onderworpen zijn, die samen met dergelijke functies zullen worden gepubliceerd. Alle aanvullende voorwaarden worden via verwijzing in deze voorwaarden opgenomen.
Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen in deze voorwaarden aanbrengen. Als we dat doen, zullen we de datum van bijwerking (‘bijgewerkt op’) wijzigen zoals hierboven is aangegeven. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig door te nemen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen daarvan. De bijgewerkte versie van de voorwaarden vervangt alle eerdere versies. U stemt ermee in dat uw verdere gebruik van onze diensten nadat dergelijke wijzigingen zijn gepubliceerd, zal gelden als uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Taal

De vertalingen die wij bieden zijn bedoeld voor het gemak van de gebruiker en in het geval van een verschil in interpretatie tussen de Engelse en niet-Engelse versies geldt de Engelse tekst.

Begunstigden

Tot ‘begunstigden’ behoren UC Point en SMART Technologies ULC. en onze betreffende leveranciers en licentiegevers, gelieerden, en de directeuren, leidinggevenden en medewerkers van het voorgaande. De vrijwaring van en beperkingen van aansprakelijkheid, de exclusieve rechtsmiddelen en de schadeloosstellingen in deze overeenkomst zijn van toepassing ongeacht de oorzaak en onder elke aansprakelijkheidstheorie, inclusief maar zonder beperking nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, contractbreuk of anderszins door de partij wier aansprakelijkheid beperkt is en strekt zich uit tot alle begunstigden. Deze bijzondere bepalingen kunnen worden afgedwongen door leden van de begunstigden in hun eigen naam of door ons namens hen.

Licentie om onze diensten te gebruiken

Onderworpen aan deze voorwaarden, verlenen wij u een niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare en beperkte licentie om gebruik te maken van onze diensten voor: (i) persoonlijke doeleinden, als u een individu bent, of (ii) interne zakelijke doeleinden, als u een bedrijf of andere rechtspersoon bent, doch niet voor wederverkoop of verdere distributie. Uw recht ten aanzien van het gebruik van onze diensten is beperkt door de bepalingen en voorwaarden die in deze voorwaarden zijn uiteengezet.

Met uitzondering van de reeds bestaande rechten en deze aan u verleende licentie, behouden wij en onze licentiegevers alle rechten, titels op en belangen in onze diensten, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. Toepasselijke intellectuele eigendomsrechten beschermen onze diensten, waaronder het Amerikaanse auteursrecht en internationale verdragen.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze voorwaarden of uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, onthoudt u zich van en staat u derden niet toe noch geeft u derden toestemming tot: (i) het reproduceren, wijzigen, vertalen, verbeteren, decompileren, aan reverse engineering onderwerpen of creëren van afgeleide werken van onze diensten; (ii) het verhuren of in lease of in sublicentie toegang verlenen tot een van onze diensten; (iii) het omzeilen of uitschakelen van technologische of beveiligingsfuncties of maatregelen met betrekking tot onze diensten; of (iv) het introduceren van software of geautomatiseerde acties of scripts op de site om meerdere accounts te produceren of geautomatiseerde zoekopdrachten, verzoeken of vragen te genereren of gegevens aan of van de site te onttrekken, te ontlenen of te verzamelen.

Toegang tot onze diensten

Wij bieden u geen apparatuur om toegang te krijgen tot onze diensten. U bent verantwoordelijk voor alle kosten die door derden in rekening worden gebracht in verband met uw toegang tot en het gebruik van onze diensten (bijv. kosten door internet service providers).

Wij behouden ons het recht voor om alle of een deel van onze diensten zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor wijzigingen, opschortingen of intrekking van alle of van een deel van onze diensten.

Wij behouden ons tevens het recht voor om naar eigen goeddunken materiaal af te wijzen, voor plaatsing te weigeren of te verwijderen dat u plaatst of voor plaatsing indient, en voorts om uw toegang tot onze diensten te allen tijde om welke reden dan ook te beperken, op te schorten of te beëindiging met of zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verplichtingen onzerzijds.

Beperkingen

U moet voldoen aan alle toepasselijke wetten tijdens het gebruik van onze diensten. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door het toepasselijk recht, of indien UC Point daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend, onthoudt u zich van en verleent u anderen geen toestemming tot het volgende: i) opslaan, kopiëren, wijzigen, distribueren of wederverkopen van de informatie, audio, visuele en audiovisuele werken of andere inhoud beschikbaar gesteld via onze diensten (collectief de ‘content van de dienst’) of samenstellen of verzamelen van content van de dienst en deze gebruiken als onderdeel van een database of ander werk; (ii) gebruikmaken van een geautomatiseerd hulpmiddel (bijv. robots, spiders) om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze diensten of om dergelijke content op te slaan, te kopiëren, te wijzigen, te distribueren of te verkopen; (iii) verhuren, leasen of in sublicentie geven uw toegang tot onze diensten aan een andere persoon; iv) diensten of content gebruiken voor enig doel anders dan behalve voor uw eigen persoonlijke gebruik of, als u een rechtspersoon bent, voor uw interne zakelijke doeleinden; (v) omzeilen of uitschakelen van digitale rechtenbeheer (DRM), gebruiksregels en andere beveiligingsfuncties van onze diensten; vi) op zodanige wijze gebruikmaken van onze diensten dat dit leidt een overbelasting van onze diensten of de integriteit, prestaties of de beschikbaarheid daarvan bedreigt; of vii) verwijderen, wijzigen of verduisteren van eigendomsvermeldingen (waaronder auteurs- en merkenrecht) op enige delen of content van onze diensten.

Registratieproces

Als u besluit om u aan te melden voor onze diensten, moet u bepaalde beperkte informatie over uzelf geven als hierom door de dienst wordt gevraagd. Wij behouden ons het recht voor om de diensten aan een gebruiker te weigeren.
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten, moet u een gebruikersaccount aanmaken (‘account’). U zult alle accountgegevens zo nodig bijwerken om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig te houden. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruikersnaam en/of wachtwoord te wijzigen indien wij menen dat uw account niet veilig meer is, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen. U onthoudt zich van: (a) het verstrekken van onjuiste informatie die onderdeel uitmaakt van uw accountinformatie; (b) het aanmaken van een account voor iemand anders dan uzelf; (c) het creëren of gebruiken op enig moment van meer dan één account; (d) het overdragen van uw account aan iemand anders; (e) het in gebruik geven van uw account aan anderen; of (f) toegang nemen tot of het gebruiken van de accounts van andere personen.

Door u te registreren voor de dienst, zal UC Point u toegang bieden tot de site. U of UC Point zijn beide gerechtigd om uw account op elk gewenst moment en om welke reden dan ook te beëindigen, en als wij uw account afsluiten, draagt UC Point geen enkele aansprakelijkheid voor een dergelijke beëindiging. Bovendien kunnen alle voorwaarden hierin wat betreft hun blijvende doeltreffendheid, met inbegrip van, maar zonder beperking, voorwaarden betreffende de eigendom, de afwijzing van garanties, beperkte aansprakelijkheid, schadevergoedingen en toepasselijk recht/rechtsgebied geldig blijven na beëindiging van uw account en/of deze voorwaarden.

Privacybeleid

Wij kunnen registratie- en andere informatie over u verzamelen via onze diensten. Verzameling en gebruik van die informatie valt onder ons privacybeleid, beschikbaar op https://www.smarttech.com/legal/privacy-policies. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op het verzamelen van informatie over bezoekers aan smart.uc-point.com en geregistreerde gebruikers van onze diensten. Ons privacybeleid is niet van toepassing op de bezoekers aan uw websites via welke u gebruik maakt van onze service.
Als voorwaarde voor het gebruik van de dienst, gaat u ermee akkoord dat u duidelijk uw eigen passende privacybeleid of -verklaring (‘privacyverklaring’) publiceert waarin u bekend maakt dat u en onze dienst gegevens verzamelen over uw websitebezoekers. In uw privacyverklaring maakt u het volgende bekend:

 1. dat u gebruik maakt van een dienst door derden die unieke identifiers gebruikt om met behulp van cookies en browsergegevens het gebruik en de activiteiten van websitebezoekers te volgen en die gegevens te matchen en combineren met informatie over de kenmerken en activiteiten van deze bezoekers verzameld door cookies en gegevens van onafhankelijke aggregators;
 2. dat de verzamelde informatie onder meer bestaat uit de gebruikers-id, IP-adres, locatiegegevens (postcode), toegangstijden, bekeken pagina's, browsergegevens (bijv. soort en taal), verwijzende website, en het besturingssysteem;
 3. hoe u de informatie gebruikt die u van onze dienst ontvangt;
 4. dat u geaggregeerde en geïdentificeerde gegevens met derden deelt ten behoeve van hun eigen doeleinden; en
 5. een link naar meer informatie over hoe bezoekers gebruik kunnen maken van de opt-outrechten met betrekking tot het verzamelen van cookies door UC Point.

U stemt ermee in, in aanvulling op het bovenstaande, dat u ervoor verantwoordelijk bent dat uw privacybeleid of -mededeling en uw gebruik van informatie inzake onze dienst voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, welke aanvullende eisen kan stellen of beperkingen op kan leggen ten aanzien van het gebruik van onze dienstverlening en de informatie die u via onze dienst verzamelt. Verder stemt u ermee in dat UC Point het recht heeft om verzamelde informatie over u en uw website in verband met uw gebruik van de dienst, in geaggregeerde of geanonimiseerde vorm mag verzamelen, opslaan, gebruiken, delen en publiceren. U stemt ermee in onze dienst niet te gebruiken in verband met een website of onlinedienst die bedoeld is op kinderen of die bewust informatie van kinderen verzamelt.

Uw licentieverlening

U verleent hierbij een royaltyvrije licentie waarmee UC Point AG en begunstigden uw klantgegevens mogen gebruiken, kopiëren, verzenden en wijzigen ten behoeve van de dienstverlening en voor het beperkte doel om de gegevens te aggregeren en ze geanonimiseerd te gebruiken. Uw gegevens worden niet verkocht en bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Beperkte gebieden van de diensten

Sommige delen van onze diensten, waaronder accountbeheerfuncties, kunnen een wachtwoord vereisen voor geregistreerde gebruikers of andere geautoriseerde personen (‘wachtwoordbeveiligde gebieden’). Als u ben gemachtigd voor toegang tot wachtwoordbeveiligde gebieden, stemt u ermee in volledig verantwoordelijk te zijn voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord, en zult u ons laten weten wanneer uw wachtwoord verloren is geraakt, gestolen of doorgegeven wordt aan onbevoegde derden of anderszins beschadigd kan zijn geraakt. U stemt ermee in volledig verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account, ongeacht of u de persoon bent die dergelijke activiteiten ondeneemt. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van uw account of enige andere aan u bekende inbreuk op de veiligheid rondom uw wachtwoord of onze diensten.

Koppelingen en content van derden

Onze diensten kunnen koppelingen naar producten, diensten en websites van derden weergeven of bevatten. Alle meningen, adviezen, uitspraken, diensten, aanbiedingen of overige informatie die deel uitmaken van de content die wordt weergegeven, geschreven of ter beschikking gesteld door andere gebruikers of door derden via onze diensten, of die beschikbaar is of via onze diensten gevonden kunnen worden (collectief ‘content van derden’) zijn eigendom van de betreffende auteurs of producenten en niet van ons of onze aandeelhouders, directeuren, leidinggevenden, werknemers, agenten of vertegenwoordigers.

Wij hebben geen controle over content van derden en staan niet in noch kunnen instaan voor de juistheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke content van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de prestaties van, noch verlenen wij goedkeuring aan, en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de content van derden of voor enige informatie of materialen waarvoor wordt geadverteerd in content van derden. Door gebruik te maken van onze diensten kunt blootgesteld worden aan content die beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk is. Wij zijn direct noch indirect verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van uw gebruik van of vertrouwen in goederen en diensten of informatie, beschikbaar op of via derden of inhoud van derden. Het is uw verantwoordelijkheid om de beschikbare infornatie, meningen, adviezen en andere content te evalueren.

Gebruiksbeleid

U bent zelf verantwoordelijk voor content en ander materiaal dat u indient, publiceert, verzendt of weergeeft op, door of met onze diensten.
U zult geen gebruik maken van onze diensten om: (i) informatie te uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins te verzenden die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, aanvallend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, haatdragend, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is of die de privacy van anderen schendt; (ii) ons of derden op enigerlei wijze te schaden; (iii) u als een andere persoon of entiteit voor te doen of anderszins een onjuiste voorstelling te geven van uw affiliatie met een persoon of entiteit; (iv) informatie te uploaden, plaatsen, e-mailen, of anderszins te verzenden waartoe u geen recht hebt deze te verzenden op grond van de wet of volgens contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis, bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie ingewonnen of bekendgemaakt in verband met een dienstverband of onder een geheimhoudingsovereenkomst); (v) informatie te uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins te verzenden die inbreuk maakt op een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrechten of andere rechten van derden; (vi) ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidesystemen of andere vormen van promotie te uploaden, plaatsen, e-mailen, of anderszins te verzenden; (vii) materiaal te uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins te verzenden dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of beperken; (viii) de diensten, servers of netwerken die zijn verbonden met de diensten te verstoren of te onderbreken, of om de vereisten, procedures, beleidslijnen of regels van netwerken die met de diensten zijn verbonden te overtreden; (ix) opzettelijk of onopzettelijk plaatselijke, nationale of internationale wet- of regelgeving te schenden; (x) iemand te stalken of anderszins lastig te vallen; of (xi) persoonlijke gegevens over andere gebruikers te verzamelen of opslaan.

Handelsmerken

UC Point’, het UC Point-logo en elke andere product- of dienstnaam of slogan weergegeven op onze diensten, zijn handelsmerken van UC Point en diens begunstigden, leveranciers of licentiegevers en mogen noch in hun geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, nagemaakt of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UC Point, begunstigden of de betreffende handelsmerkhouder. Het is niet toegestaan om meta-tags of andere ‘verborgen tekst’ die ‘UC Point’ of elke andere naam, handelsmerk of product- of dienstennaam van UC Point of begunstigden te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Bovendien behoren de huisstijl (look-and-feel) van onze diensten, waaronder paginakoppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts tot het dienstenmerk, handelsmerk en/of de bedrijfsstijl van UC Point of begunstigden en mogen deze noch in hun geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, nagemaakt of gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle andere handelsmerken, geregistreerde handelsnamen, product- en bedrijfsnamen en logo’s die worden genoemd in onze diensten zijn eigendom van de betreffende eigenaren. Verwijzing naar producten, diensten, processen of andere informatie door middel van handelsnamen, handelsmerken, fabrikanten, leveranciers of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring, sponsorschap of aanbeveling daarvan door ons of begunstigden.

Feedback

Wij of begunstigden kunnen u voorzien van een systeem om feedback, suggesties en ideeën over onze producten en diensten te geven (‘feedback’), indien u daarvoor kiest. U gaat ermee akkoord dat wij of begunstigden naar eigen goeddunken gebruik mogen maken van de feedback die u ons op enige wijze levert, welke verwerkt kan worden in toekomstige verbeteringen en wijzigingen in onze dienstverlening. U verleent hierbij aan ons, begunstigden en onze gevolmachtigden een blijvende, wereldwijde, volledig overdraagbare, sublicentieerbare, onherroepelijke, royaltyvrije licentie om de feedback te gebruiken, reproduceren, wijzigen, in afgeleide werken om te zetten, distribueren en op welke wijze dan ook weer te geven voor enig doel, zonder in enige media, software of technologie van enige soort nu of in de toekomst bestaande, zonder enige verplichting tot toewijzing of compensatie aan u of enige derde partij. Wij en begunstigden behandelen alle feedback die u ons geeft als niet-vertrouwelijk en als niet-eigendom.

Afwijzing van garanties

GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN DE CONTENT DAARVAN GESCHIEDT GEHEEL OP EIGEN RISICO. DE DIENSTEN EN DE CONTENT DAARVAN WORDEN ELK IN HUN HUIDIGE STAAT EN NAAR BESCHIKBAARHEID GELEVERD. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT, DOEN WIJ EN BEGUNSTIGDEN UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM, RUSTIG GENOT, EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. WIJ BIEDEN GEEN GARANTIE VOOR DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN OF ENIGE INHOUD VAN EEN DIENST EN U VERTROUWT OP UW EIGEN RISICO OP DE DIENSTEN EN INHOUD DAARVAN. GEBRUIK VAN ALLE MATERIAAL DAT U TER BESCHIKKING WORDT GESTELD OF VERKRIJGT VIA ONZE DIENSTEN GESCHIEDT NAAR EIGEN INZICHT EN OP EIGEN RISICO EN U ALLEEN BENT VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN MATERIAAL VIA ONZE DIENSTEN. GEEN ENKEL ADVIES EN GEEN ENKELE INFORMATIE, MONDELING DAN WEL SCHRIFTELIJK, DIE U VAN ONS, OF VIA OF VAN ONZE DIENSTEN HEBT VERKREGEN, VORMT ENIGE GARANTIE BUITEN HETGEEN UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST IS OPGENOMEN. SOMMIGE LIDSTATEN KUNNEN EEN AFWIJZING VAN GARANTIES VERBIEDEN EN HEBT MOGELIJK ANDERE RECHTEN DIE VAN LAND TOT LAND KUNNEN VARIËREN.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE VOLGENDE VERLIEZEN: A) ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE OF SMARTENGELD, EN b)SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE ONGRIJPBARE VERLIEZEN (ZELFS INDIEN WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE) VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN EN CONTENT DAARVAN, IN ALLE GEVALLEN ONGEACHT OF DIT DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE BETREFT. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEGUNSTIGDEN IN ALLE SOORTEN, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN DE CONTENT VAN DE DIENSTEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT AANSPRAKEN OP GARANTIE), ONGEACHT HET FORUM EN ONGEACHT ENIGE ACTIE OF VORDERING GEBASEERD OP EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, GROTER ZIJN DAN HET HOOGSTE BEDRAG VAN: DE BEDRAGEN DIE U HEEFT BETAALD VOOR UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN DE CONTENT, OF VIJFTIG DOLLAR ($50).

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN NIET TOE. DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS MOGELIJK DAAROM NIET VAN TOEPASSING OP U. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT.

Schadeloosstelling

U vrijwaart ons en BEGUNSTIGDEN van eventuele kosten, schade, uitgaven en aansprakelijkheid in verband met uw gebruik van de diensten en de content daarvan, uw schending van deze voorwaarden, of uw schending van enige rechten van derden door het gebruik van de diensten en de content.

Juridische kennisgeving

Uitvoering van deze EULA wordt geregeld door de wetgeving van de staat Californië (in de Verenigde Staten), met uitsluiting van de daarin vervatte collisieregels en het principe van rechtskeuze. De exclusieve rechtsbevoegdheid en het rechtsgebied voor alle aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of uw gebruik van de diensten of de content van de diensten, ligt bij de staats- en federale rechtbanken in Santa Clara County in de Amerikaanse staat Californië, en u komt onherroepelijk overeen zich te onderwerpen aan de bevoegdheid van deze rechtbanken. Ons nalaten om enig recht of enige bepaling in deze voorwaarden af te dwingen, zal geen afstand van dit recht of deze bepaling impliceren tenzij dit schriftelijk door ons als zodanig is erkend en aanvaard. In het geval een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling in deze voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Groepsvorderingen

Voor zover toegestaan door de wet, dienen alle procedures om een geschil op te lossen of aanhangig te maken op een individuele basis te geschieden. Noch u, noch begunstigden, zullen trachten een geschil aanhangig te maken in een groepsvordering, een 'private attorney general'-procedure, of enige andere procedure waarin een van de partijen handelt, of voornemens is te handelen, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger.

Auteursrechtbeleid

Tenzij u hebt het recht als zodanig te handelen, zult u zich onthouden van het op enige wijze versturen, verspreiden of reproduceren van materiaal, handelsmerken of andere merkgebonden informatie vallend onder het auteursrecht van UC Point. Het is het beleid van UC Point om, naar eigen goeddunken, het account te beëindigen van enige gebruiker die inbreuk maakt op het auteursrecht van UC Point, begunstigden of derden. Als u meent dat uw werk is gekopieerd en op de site is geplaatst op een wijze die inbreuk maakt op het auteursrecht, wordt u verzocht de vereisten voor een passende kennisgeving op grond van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA), 17 U.S.C. § 512 te volgen. U moet minimaal de volgende gegevens aan onze Copyright Agent verstrekken: een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen; een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat naar uw mening wordt geschonden; een aanduiding van de plaats van het materiaal op de site dat naar uw mening het auteursrecht schendt; uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; uw schriftelijke verklaring dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en uw verklaring, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de auteursrechthebbende of gemachtigde bent om namens de auteursrechteigenaar te handelen. De Copyright Agent van UC Point voor het melden van vermeende schendingen van het auteursrecht kan worden bereikt via een schrijven aan het volgende adres: [e-mailadress van Copyright Agent invoegen] of aan ons onderstaand adres t.a.v. ‘Copyright Agent’.

Elektronische communicatie

Voor de communicatie tussen u en UC Point wordt gebruik gemaakt van elektronische middelen, ongeacht of u de site gebruikt of ons een e-mail stuurt, en ongeacht of UC Point mededelingen plaatst op de site dan wel via e-mail met u communiceert. Voor contractuele doeleinden stemt u in met het volgende: (a) u ontvangt berichten van UC Point in elektronische vorm; en b) alle bepalingen en voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere berichten die UC Point u elektronisch stuurt, voldoen aan de wettelijke vereisten op dezelfde wijze als berichten in gedrukte vorm aan die vereisten voldoen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan rechten waarvan u geen afstand kunt doen.

Contact opnemen

Als u vragen of opmerkingen over onze diensten of deze voorwaarden hebt, kunt u contact opnemen met: legal@uc-point.com

Terug naar de algemene voorwaarden

Door de gebruiker geleverde content (inzendingen)

In deze voorwaarden verwijst ‘Inzending’ naar door gebruikers ingediende inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, bestanden die door een gebruiker worden bijgedragen (zoals een bestand gemaakt in SMART Notebook® -softwareformaat of SMARTs Table® -softwareformaat, .pdf-formaat, PowerPoint® en Microsoft® Word), tekst, afbeeldingen, content, video, geluidsbestanden, communicatie-uitwisselingen, meningen, links, software, gegevens, en andere content voor elke gebruiker. Gebruikers kunnen op verschillende manieren bijdragen inzenden waaronder maar niet beperkt tot content-oplaadpagina's of andere methoden voor het delen van bestandsinhouden, forums, chats (discussiefora, weblogs, evenementenkalenders, audio of podcasts, videoblogs, persoonlijke webpagina's, wikipagina’s of andere bericht- of communicatiemiddelen ontworpen door SMART om communicatie tussen gebruikers of het delen met anderen mogelijk te maken.

U erkent dat alle inzendingen die ter beschikking worden gesteld via onze producten, zowel openbaar geplaatst als privé verzonden, tot de exclusieve verantwoordelijkheid behoren van de persoon die de inzending indient, en dat U DERGELIJKE INZENDINGEN EN ALLE DAARIN OPGENOMEN MATERIAAL GEHEEL OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. SMART heeft geen zeggenschap over de inzendingen van gebruikers, en kan daarom niet instaan voor de juistheid, kwaliteit, integriteit of eigendom van dergelijke inzendingen. U erkent dat u kunt worden blootgesteld aan ingediend materiaal dat u beledigend of aanstootgevend kunt vinden, of waarvoor de onderliggende rechten niet op de juiste wijze zijn verkregen. U erkent dat SMART geen aansprakelijkheid aanvaardt voor inhoud die door derden wordt geplaatst en ter beschikking is gesteld via onze producten. U alleen bent verantwoordelijk voor uw gebruik van de inzendingen en eventuele geschillen die u kunt hebben met andere gebruikers, hoewel SMART een methode voor gebruikers kan bieden om u op de hoogte te stellen van een geschil of klacht (voor aanvullende informatie, zie de paragraaf Vragen, geschillen of verzoek tot verwijdering indienen).

Gebruikers mogen hypertekstlinks in inzendingen gebruiken in content die gehost en onderhouden wordt door derden, zolang de content op dergelijke websites, indien in onze producten geplaatst, niet in strijd is met onze voorwaarden. SMART heeft geen enkele zeggenschap over dergelijke andere websites en op het web gebaseerde bronnen. SMART verleent geen goedkeuring aan en garandeert geen juistheid van de inzendingen of andere content in onze producten. U stemt ermee in dat SMART niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid of beschikbaarheid van enige content, reclame, promoties, producten of andere materialen van derden die via onze producten ter beschikking wordt gesteld, en niet aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg van de inzending of het gebruik van dergelijke content.

SMART behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om inzendingen te verwijderen of weigeren te verwijderen of om inzendingen of links binnen inzendingen naar eigen goeddunken te verwijderen.

Hoewel SMART ernaar streeft om uw privacy te handhaven (raadpleeg onze privacypolicy), is voorzichtigheid geboden wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf (en met name uw leerlingen) of uw kinderen in een inzending vermeldt. Al uw inzendingen kunnen mogelijk door anderen worden verkregen en gebruikt. SMART heeft geen controle over en verleent geen goedkeuring aan de inhoud, de berichten of informatie die in inzendingen voor onze producten gevonden kan worden. SMART wijst met name elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af met betrekking tot de inzendingen en de handelingen die volgen uit uw deelname aan inzendingen.

SMART behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, maar zonder verplichting, inzendingen te verwijderen die telefoonnummers, adressen of anderszins persoonlijk identificeerbare informatie bevatten aangezien SMART dergelijke informatie niet kan verifiëren of kan bevestigen dat dergelijke informatie volgens de wens van de persoon waarop deze gegevens betrekking hebben, wordt geplaatst. SMART kan, na verzoek om verwijdering door een betrokken persoon, informatie over een identificeerbare persoon op de site laten staan indien SMART van mening is dat deze informatie bedrijfscontactgegevens betreffen die bestemd zijn voor publieke toegang.

U behoudt alle eigendomsrechten op uw Inzendingen. Echter, door inzendingen in te dienen (in welke vorm dan ook), verleent u SMART, zijn betreffende dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, leveranciers, opvolgers, rechtverkrijgenden, licentienemers, sublicentienemers, resellers en distributeurs een onherroepelijke royaltyvrije, eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve sublicentieerbare, overdraagbare, licentie tot het gebruiken, reproduceren, kopiëren, samenvoegen, distribueren, verzenden, broadcasten, plaatsen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, vertalen en herformatteren van uw inzendingen (geheel of gedeeltelijk) op elke wijze nu bekend of in de toekomst ontdekt en/of op te nemen in andere werken in elke vorm, media of technologie nu bekend of later ontwikkeld.

Hoewel u binnen bepaalde delen van een aantal producten inzendingen kunt u verwijderen die u hebt ingediend of toegang daartoe kunt beperken, erkent u dat deze licentie niet worden beëindigd en dat de verklaring van afstand niet kan worden ingetrokken nadat de inzending eenmaal is ingediend. Als andere gebruikers uw inzending bijvoorbeeld hebben gedownload voor het creëren van een les, behouden zij het recht om dergelijke gedownloade inzendingen te blijven gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden, ook nadat u de inzending van de site hebt verwijderd.

U mag een inzending alleen indienen of bewerken als het volgende het geval is:

 • u hebt het wettelijke recht om uw inzendingen in te dienen, waartoe, zonder beperking, behoort dat u de auteur of licentienemer bent van enige auteursrechtelijk beschermde content die u indient, en dat het u wettelijk is toegestaan de content aan te bieden krachtens een licentie of regeling met uw werkgever of derde partijen voor gebruik die conform is met de wijze waarop de inzendingen zullen worden gebruikt zoals toegestaan onder deze voorwaarden;
 • voor inzendingen met foto's, afbeeldingen of ander grafisch materiaal (‘afbeeldingen’) garandeert en verklaart u dat elke persoon die wordt weergegeven in deze afbeeldingen (en indien minderjarig, de ouder of verzorger van de minderjarige) toestemming heeft verleend voor het gebruik van de afbeeldingen zoals bepaald in deze voorwaarden, inclusief (ter voorbeeld), zonder beperking, de verspreiding, openbare vertoning en verveelvoudiging van deze afbeeldingen; en
 • u bent van mening dat de inzending correct, niet aanstootgevend en wettelijk is, en dat deze geen inbreuk maakt op rechten van derden (waaronder, zonder beperking, wetgeving tegen laster).

Van gebruikers wordt verwacht dat ze zich respectvol gedragen en dat ze met anderen omgaan zoals ze zouden doen in een openbare ruimte, en dat ze geen aanstootgevend, intimiderend of anderszins ongepast taalgebruik hanteren in hun inzendingen. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor uw omgang met andere gebruikers.

Het gebruik van onze producten voor enig doel dat strijdig is met de wet op plaatselijk, provinciaal, nationaal of internationaal niveau, is een schending van deze voorwaarden.

Hierbij machtigt u SMART om samen te werken met (i) wethandhavingsautoriteiten voor het onderzoek van vermeende criminele activiteiten, en/of (ii) systeembeheerders van internet service providers of andere netwerk­ of computerfaciliteiten om deze voorwaarden te handhaven.

U ERKENT DAT EEN PARTIJ DIE ZICH BENADEELD VOELT DOOR UW UPLOADEN VAN ENIGE INHOUD DIE, ONDER ANDERE, EEN SCHENDING VAN HET AUTEURSRECHT IS OF LASTERLIJK IS, JURIDISCHE STAPPEN KAN ONDERNEMEN DIE KUNNEN LEIDEN TOT DE OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE EN DAT U MOGELIJK EEN SCHADEVERGOEDING MOET BETALEN AAN DE BENADEELDE PARTIJ.

Terug naar de algemene voorwaarden

Duur en beëindiging

Deze overeenkomst van dertig (30) dagen gaat van start wanneer u het product begint te gebruikten en wordt automatisch vernieuwd op maandelijkse basis tenzij de overeenkomst door een van de partijen wordt beëindigd.

SMART kan deze overeenkomst op elk moment en naar eigen goeddunken beëindigen, met inbegrip van, maar zonder beperking, bij schending door u van een van uw verklaringen, garanties of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of bij uw inactiviteit met betrekking tot gebruik van het product.

U kunt deze overeenkomst op elk moment opzeggen door SMART een beëindigingsverzoek te sturen via info@smarttech.com. De beëindiging van deze overeenkomst ontheft u niet van enige betalingsverplichting die mogelijk zijn ontstaan vóór de beëindiging. Bij beëindiging moet u het gebruik van onze producten onmiddellijk staken. Inleiding, ALGEMENE VOORWAARDEN, Vrijwaring van groepsvorderingen, Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid, Exportbeperkingen, Feedback, Toepasselijk recht, Ongeldigheid van bepalingen, Geschillen of verzoek tot verwijdering, Geveiliging, SMART-galerie, Content van SMART, Aanbod en sites van derden, Door de gebruiker geleverde content (inzendingen) en Duur en beëindiging.

HEBT U VRAGEN VOOR ONS? Wij horen graag van u:

SMART Technologies ULC
Attention: Legal Department
3636 Research Road N.W.
CALGARY, AB CANADA T2L 1Y1
+1.403.245.0333

© 2016, SMART Technologies ULC
365020_1