Select language:

Villkor för användning

Sista uppdatering: 22 juli 2016

Introduktion

Tack för att du väljer SMART. Dessa användarvillkor ("Villkor") är ett lagligt bindande avtal mellan dig (där "dig", "din", "ditt" och "användare" omfattar dig personlig, din organisation, din skola eller ditt företag på vars vägnar du använder eller installerar programmet, onlinetjänster eller mjukvara) och SMART Technologies ULC (dvs. "SMART, "vi", "oss" eller "vår"). Du bemyndigar och garanterar att du har tillåtelse att acceptera dessa Villkor och, där lämpligt, binda din organisation, skola eller företag samt dess slutanvändare till att överensstämma med dem. Om du är minderårig så måste din förälder eller målsman godkänna Villkoren år dig. Se de ytterligare bestämmelserna som gäller minderåriga i vår Sekretesspolicy och Skapa konto.

Genom att använda eller installera våra program, erbjudanden online eller programvara (våra "produkter") samtycker du till att förbinda dig till dessa villkor och licensavtalet för slutanvändare ("EULA") som medföljer med våra produkter. Om vår produkt kommer med ett EULA, skall detta gälla om de är konflikt med några av dessa villkor. Dessa villkor skall även gälla för uppdateringar, korrigeringsfiler och alla relaterade Internet- eller mobilbaserade program eller tjänster, om inte övriga villkor medföljer med dem.

SMART kan komma att ändra dessa villkor när som helst, genom att underrätta dig på denna sida. Du är skyldig att besöka denna sida regelbundet för att erhålla underrättelser om några ändringar och för att sluta använda den gällande produkten, om du inte samtycker till de ändrade villkoren. Med andra ord, ändringar till dina villkor visas här och ditt fortsatta bruk av våra produkter betyder att du accepterar och samtycker till att binda dig till de ändrade villkoren. Om du inte samtycker, använd då inte våra produkter.

Många av våra produkter har specifika användarvillkor som endast gäller för den produkten ("Specifika villkor"). Dessa specifika villkor är ett tillägg och skall gälla om de är konflikt med de allmänna villkoren (de kan hittas i denna Introduktion och i avsnittet ALLMÄNNA VILLKOR nedan). Följande produkter har specifika villkor:

Följande allmänna villkor gäller för alla våra produkter (inklusive de som har specifika villkor):

ALLMÄNNA VILLKOR

Bridgit®

Se till att du har läst Introduktionen, eftersom den innehåller viktig information gällande detta bindande juridiska avtal mellan dig och SMART. Följande specifika villkor för Bridgit är ett tillägg och skall gälla om det är i konflikt med de allmänna villkoren (som hittas i Introduktionen och underst på denna sida.) För att förtydliga, villkoren gäller för alla våra produkter (inklusive denna), men dessa särskilda specifika villkor gäller endast för denna produkt.

SMART beviljar dig och du accepterar denna icke exklusiva, icke överförbara licens att använda programvaran med SMART-produkter, vilka är ändamål för följande begränsningar:

 1. Du kan använda programvaran enligt följande:
  1. Serverprogramvara. Du kan installera serverprogramvaran på det antal servrar som du är berättigad till, baserat på ditt initiala inköp av serverprogramvarulicenser och eventuella övriga inköp av serverprogramvarulicenser. Du kan använda serverprogramvaran när som helst på ett sådant antal servrar med den enda anledningen för att stödja Bridgit-klienter. Serverprogramvaran stödjer användning av fler än en klient åt gången, men den kan användas endast för att stödja upp till det antal samtidiga klienter du är berättigad till, baserat på ditt inköp av samtidiga licenser. Alla försök att använda programvaran utöver dessa begränsningar, är en överträdelse av detta avtal.
  2. Klientprogramvara. Du kan installera, eller tillåta hämtning av Bridgit-klientprogramvaran, på så många klienter som krävs, förutsatt att antalet samtidiga klienter som använder klientprogramvaran vid något tillfälle är begränsade till det antal samtidiga licenser som du har köpt.

Tillbaka till Introduktion

SMART Ecosystem Network (SEN)

Se till att du har läst Introduktionen, eftersom den innehåller viktig information gällande detta bindande juridiska avtal mellan dig och SMART. Följande specifika villkor för SMART Ecosystem Network ("SEN") är ett tillägg och skall gälla om det är i konflikt med de allmänna villkoren (som hittas i Introduktionen och underst på denna sida.) För att förtydliga, villkoren gäller för alla våra produkter (inklusive denna), men dessa särskilda specifika villkor gäller endast för denna produkt.

Vissa användare kan ansöka om och få godkänt att få åtkomst till SEN och hänvisas härmed till som SEN-medlemmar. Åtkomst till SEN kan göra det möjligt för SEN-medlemmar att ansöka om medlemsackreditering och andra programerbjudanden. Alla sådana program och erbjudanden är föremål för ytterligare villkor och bestämmelser som regleras av respektive ackreditering eller andra program.

Fortsatt åtkomst till SEN beror på ditt fortsatta upprätthållande av medlemskapet till SEN och att statusen upprätthålls för tillhörande ackrediteringar (inklusive, utan begränsning, betalning av eventuella medlemsavgifter) och uppfyllande av dessa villkor. SMART förbehåller sig rätten att upphöra med ett program, ett erbjudande, en SEN-medlems ackreditering och/eller ett SEN-medlemskap enligt SMARTs eget gottfinnande, inklusive utan begränsning, samt under någon av nedanstående omständigheter:

 • SMART fastställer om ett program eller en ackreditering inte uppfyller ett kommersiellt behov, eller på annat sätt inte längre stöds, eller
 • SEN-medlemmar (inklusive, utan begränsning, till någon av dess anställda, enskilda entreprenörer eller övrig personal)
  • inte iakttar villkoren i något eller alla tillämpliga ackrediteringsprogram,
  • försummar att returnera lånad utrustning i enlighet med lånevillkoren,
  • är fastställd att inte vara en erkänd eller kvalificerad Eco-systemdeltagare,
  • försummar att betala associerade program- eller ackrediteringsavgifter, om några, på ett tidsenligt sätt,
  • kommer med nedsättande, ärekränkande eller andra olämpliga yttranden om SMART eller andra SEN-medlemmar, eller
  • på annat vis försummar att uppfylla några gällande villkor.

Registret över entreprenörer som finns tillgängligt via SEN, tillhandahålles endast som en referens för att ge SEN-medlemmar information om organisationer som har uppnått vissa ackrediteringsnivåer eller andra benämningar. SMART marknadsför, garanterar eller rekommenderar inte några tredjepartsentreprenörer, inklusive de som finns upptagna i entreprenörsregistret. Eventuell feedback om dessa entreprenörer från andra SEN-medlemmar utgörs endast av sådana SEN-medlemmars åsikter, och återspeglar inte nödvändigtvis vad SMART anser.

All prisinformation som tillhandahålles genom SEN kan komma att ändras utan förvarning.

SMART skall inte , i enlighet med avtalet mellan SEN-medlemmen (eller annan tillämplig part) och SMART, på annat sätt göra något av följande med inskickat material från SEN-medlemmen och uttryckligen till webbplatsens SEN-del:

 • Återförsälja, distribuera eller på annat sätt försöka att kommersialisera eller göra tillgängliga (i enlighet med avtalet med SEN-medlemmen) några digitala verk som är inskickade av SEN-medlemmar med anledning för att erhålla ackreditering för sådana verk.
 • SMART är vidare införstådda med att vissa varumärken, servicemärken, logotyper eller andra skyddade märken som överförs av SEN-medlemmar till SEN-forumet eller som tillhandahålles som en del av ackrediteringsansökningen, endast får användas av SMART för det specificerade syfte för vilket de tillhandahölls, vilket inkluderar främjande av SEN-medlemmens förhållande till SEN.

All programvara som görs tillgänglig via SEN (eller via en länk via SEN) ska vara underställd villkoren i avsnittet Provversionen och annan hämtningsbar programvara nedan, men ska även vara underställd följande:

 • SEN-medlemmen, om den utgörs av en organisation, måste säkerställa att dess anställda, entreprenörer och övrig personal endast beviljas åtkomst till sådan programvara under ett sekretessavtal (för programvara som inte är generellt tillgänglig för allmänheten) och att densamme är införstådd med och uppfyller licensvillkoren och dessa villkor.
 • SEN-medlemmen får endast använda programvaran för interna utvecklingsändamål, inklusive testning.
 • SEN-medlemmen får inte sälja, återförsälja, distribuera, licensiera eller underlicensiera programvaran på något sätt.
 • SEN-medlemmen får använda och visa programvara av kommersiell typ i demonstrations- och marknadsföringssyfte vid kongresser och försäljningsdemonstrationer, förutom om denna rättighet begränsas endast till SEN-medlemmens egna anställda, enskilda leverantörer och annan personal (och inte till SEN-medlemmens distributionskanal).

All dokumentation som görs tillgänglig för SEN-medlemmen genom SEN får endast användas av SEN-medlemmen för dennes exklusiva bruk (inklusive bruk av något eller all dokumentation från dess anställda, enskilda entreprenörer och annan personal), och inte för distribution, vidare distribution, modifiering eller försök att modifiera densamma till någon tredje part.

Vid upphävande av SEN-medlemskapet av någon anledning, måste SEN-medlemmen förstöra all programvara och tillhörande licensnycklar, all dokumentation eller andra rättigheter som erhållits till programvaran genom SEN-medlemskapet, och omedelbart returnera lånad utrustning som erhållits under något SEN-program, och sluta använda alla logotyper eller andra rättigheter som erhållits under ett SEN-program.

Tillbaka till Introduktion

SMART Exchange®

Se till att du har läst Introduktionen, eftersom den innehåller viktig information gällande detta bindande juridiska avtal mellan dig och SMART. Följande specifika villkor för webbplatsen SMART Exchange® ("Webbplatsen") är ett tillägg och skall gälla om det är i konflikt med de allmänna villkoren (som hittas i Introduktionen och underst på denna sida.) För att förtydliga, villkoren gäller för alla våra produkter (inklusive denna), men dessa särskilda specifika villkor gäller endast för denna produkt.

Visst innehåll, vissa program och programvara på webbplatsen kan göras tillgängliga för en avgift och kan vara föremål för ytterligare eller alternativa användarvillkor, vilka är tillgängliga vid registreringen för en sådan tjänst.

Till den mån våra licensgivare tillåter det, beviljar SMART dig en icke exklusiv, global, begränsad, royaltyfri, icke underlicensierbar, icke överförbar licens till innehåll som SMART tillhandahåller eller till inskickat material genererat av användare, som avgiftsfritt görs tillgängligt på webbplatsen ("Exchange-innehåll"), och som är föremål för följande villkor samt dina avtalsvillkor, för att förhindra att Exchange-innehåll används utöver vad som omfattas av den här licensen:

 • Din licens är begränsad till icke-kommersiella ändamål och, utan att begränsa den restriktionen, så samtycker du till att inte hämta stora mängder av Exchange-innehåll för icke-kommersiell återdistribution, eller något Exchange-innehåll för kommersiell distribution eller för att skapa eller utgöra ett tillägg till ett konkurrerande erbjudande.
 • Du har åtkomst till, kan kopiera, distribuera, publicera och på annat sätt använda oförändrat Exchange-innehåll under förutsättning att du behåller en hänvisning till den ursprungliga författaren och/eller SMART-logotypen eller -varumärket ifall detta ingick i Exchange-innehållet.
 • Du får redigera Exchange-innehåll som kan ändras, och distribuera, publicera och använda sådant ändrat innehåll på annat sätt, under förutsättning att du behåller och på ett tydligt sätt tillkännager den ursprungliga skaparen och hänvisar till denne i innehållet (görs normalt på dokumentets titelsida eller den första sidan)
 • Du får inte ändra eller ta bort några meddelanden om äganderätt, tillskrivningar och upphovsrätt och annan inbäddad information som finns inkluderad i Exchange-innehållet.
 • Du får endast använda Exchange Content som är i formatet .galleryitem eller .gallerycollection med SMART-produkter (dvs. SMART Table, SMART Table Toolkit, SMART Notebook och SMART Notebook express eller webbapplikation). Någon användning för något annat syfte är inte tillåtet. Du får inte använda Exchange-innehåll i tredje parts programvara eller inkludera det i någon produkt som är till salu eller mot en avgift. Om Exchange Content används i en .notebook-fil och .notebook-filen exporteras till ett annat format, får det andra filformatet användas i tredje parts mjukvara på villkor att det inte ingår som försäljningsprodukt eller erbjuds mot en avgift.

Den licens som ges härmed kan när som helst och utan förvarning upphävas av SMART om vi anser, enligt vårt rimliga gottfinnande, att du använder innehåll som har publicerats på denna webbplats för kommersiellt ändamål (t.ex., utan begränsning, genom att du publicerar delar av innehållet på denna webbplats i böcker eller på webbplatser som du bara gör tillgängliga mot en avgift, eller genom att djuplänka delar av denna webbplats från en kommersiell webbplats), eller om du inte uppfyller något villkor eller en bestämmelse i dessa villkor. Vid upphävning av denna licens, måste du upphöra med att få åtkomst till eller använda innehåll som publicerats på webbplatsen (förutom innehåll som du själv bidrog med, utan redigeringar som andra har bidragit med).

Visst innehåll eller vissa program på webbplatsen som SMART tillhandahållit eller andra parter, kan du endast få åtkomst till genom en avgift ("Avgiftsbelagt innehåll"), enligt vad som indikeras på webbplatsen. I sådant fall, hänvisar endast SMART dig till återförsäljaren av detta innehåll. När du har valt de artiklar du vill köpa, omdirigeras du till en onlineaffär som drivs av och som DR MYCOMMERCE, INC. är värd för. D/B/A REGNOW ("RegNow"), är återförsäljaren för Avgiftsbelagt innehåll. Denna webbplats är föremål för separata villkor enligt vad som specificerats av RegNow, och alla transaktioner som du utför på webbplasen är mellan dig och RegNow. SMART skall inte hållas ansvariga för någon aspekt av denna transaktion.

Vad gäller Avgiftsbelagt innehåll, är du införstådd med att du, RegNow eller förläggaren, och inte SMART:

 • hanterar alla aspekter av försäljningen av Avgiftsbelagt innehåll, inklusive den finansiella transaktionen och uträkningen av moms som du betalar i relation till transaktionen;
 • är ansvariga för eftergiften av all gällande försäljnings- eller övrig moms i relation till transaktionen;
 • administrerar återbetalningar, tar upp supportproblem som relaterar till hämtningen av det Avgiftsbelagda innehållet, ofullständig eller fel under hämtning eller för transaktioner; och
 • driftstid och åtkomstbarhet av shoppingvagnen och RegNow-webbplatsen.

Du är införstådd med och godkänner att SMART kan inhämta information som relaterar till transaktionen (inklusive din personliga information), vare sig direkt från dig eller från RegNow. Denna information hanteras i enlighet med vårSekretesspolicy.

Tillgängligheten av det Avgiftsbelagda innehållet efter att du slutför en transaktion, fastställs i RegNow-villkoren och du är införstådd med att SMART inte ansvarar för om du inte hämtar ner det Avgiftsbelagda innehållet under den specificerade tiden i dessa villkor. Du samtycker även till att du endast kommer att hämta det antal kopior som du köpt.

Dina licensrättigheter till det Avgiftsbelagda innehållet kommer under alla förutsättningar att begränsas till följande:

 • Din användning är begränsat till "icke-kommersiell användning", som i samband med avgiftsbelagt innehåll avser användarens personliga bruk och användning på användarens klassrumsenheter. På villkor att de inte är för kommersiell användning, får du göra mindre modifikationer, tillägg, raderingar och ändringar i avgiftsbelagt innehåll (dvs. skapa härledda verk). Du måste bekräfta källan för avgiftsbelagt innehåll i dessa verk. Detta avgiftsbelagda innehåll och dina härledda verk får inte vidare distribueras eller delas utanför ditt klassrum.



  Utöver villkoren som relaterar till Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning, samtycker du till att VARKEN SMART, ELLER DESS DOTTERBOLAG, STYRELSELEDAMÖTER, OMBUD ELLER ANSTÄLLDA ÄR ANSVARIGA FÖR NÅGRA PROBLEM GÄLLANDE KVALITETEN, BESKAFFENHETEN, ELLER LEVERANSEN AV, ELLER FAKTURAFÖRFARANDET AV DET AVGIFTSBELAGDA INNEHÅLLET, VILKET INKLUDERAR UTAN BEGRÄNSNING, TILL ALLA SKADESTÅNDSDANSPRÅK ATT DET AVGIFTSBELAGDA INNEHÅLLET ÖVERTRÄDER ETT PATENT, EN UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKE, HANDELSHEMLIGHET ELLER NÅGON TREDJE PARTS ÖVRIGA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

Tillbaka till Introduktion

SMART Learning Space

Se till att du har läst Introduktionen, eftersom den innehåller viktig information gällande detta bindande juridiska avtal mellan dig och SMART. Följande specifika villkor för SMART Learning Space ("LS") är ett tillägg och skall gälla om det är i konflikt med de allmänna villkoren (som hittas i Introduktionen och underst på denna sida.) För att förtydliga, villkoren gäller för alla våra produkter (inklusive denna), men dessa särskilda specifika villkor gäller endast för denna produkt.

Vissa användare kan skapa ett konto för åtkomst till endast delen för LS-medlemmar på webbplatsen ("LS-webbplats"), och hänvisas härmed till som "LS-medlemmar". Utöver dessa specifika villkor (vilka fortsätter att gälla för LS-webbplatsen), kan LS-användare vara underställda ytterligare villkor vid den tidpunkt då medlemskontot skapas och/eller vid den tidpunkt då köpkurser, resurser eller andra erbjudanden inköps på LS-webbplatsen.

LS-medlemmarna är införstådda med att kursmaterial och annat referensmaterial som görs tillgängligt på LS-webbplatsen är avsett enbart för medlemmens personliga bruk och får inte överföras, kopieras, delas, säljas (eller kommersialiseras på något sätt), eller när det gäller kurser (som t.ex. Flash-mediepresentationer) lagras eller sparas elektroniskt annat än för att LS-medlemmen ska kunna slutföra en sådan kurs.

LS-medlemmen är införstådd med att viss information, inklusive kurshistorik och slutförande, kursbetyg och poäng, samt certifieringsnivåer (om tillämpligt), kan komma att lagras på system som hanteras av SMART, även om sådana kurser erbjuds online och/eller utan avgift. LS-medlemmen är införstådd med att sådan information ska kunna ses av både LS-medlemmen och SMART (och dess representanter), och att den kan lagras av SMART under obegränsad tid. Om det skulle förekomma fel i informationen om en LS-medlem, kan den LS-medlemmen kontakta SMART för att korrigera informationen.

LS-medlemmarna är införstådda med att, trots att SMART strävar efter att tillhandahålla kontinuerlig tillgänglighet till webbplatsen och innehållet på webbplatsen, inte kan garantera att webbplatsen och tillhörande utbildningsmaterial och kurser kommer att finnas tillgängliga vid alla tillfällen. LS-medlemmen avsäger härmed SMART från alla förluster eller all skadeståndsskyldigheter som kan uppkomma som ett resultat av att webbplatsen eller utbildningsmaterial eller kurser ej är tillgängliga. I händelse av att en betald utbildningskurs avbryts eller att material är otillgängligt vid en utsatt tid, ska SMART göra en sådan kurs eller sådant material tillgängligt till LS-medlemmen så snart som rimligen är genomförbart därefter, eller återbetala det belopp som betalats för en sådan kurs eller sådant material, efter SMARTs eget gottfinnande.

Betalnings- och återbetalningspolicy:

En fullständig betalning krävs före registreringen för alla kurser som ska kompletteras. LS-medlemmen är införstådd med att SMART kan använda en tredje parts tjänster för betalningsprocesseringen.

I händelse av att den registrerade LS-medlemmen inte kan delta i ett utbildningsevenemang (vare sig den ges "personligen", dvs. att den utförs "live" på samma fysiska plats, eller online), kan sådan utbildning inte överlåtas till någon annan.

ratis utbildningskurser online kan annulleras när som helst. SMART ska återbetala alla kurser med dess fulla belopp som har betalats till fullo, under förutsättning att LS-medlemmen har givit minst fem (5) hela arbetsdagars varsel om att han eller hon inte kan delta. Efter denna tidsperiod, om LS-medlemmen meddelar SMART om att han eller hon inte kan delta innan kursen startar, ska SMART kreditera LS-medlemmens konto med beloppet som betalats för en sådan kurs. Sådan kredit kan användas av LS-medlemmen för andra SMART-kurser inom ett (1) år efter datumet för den ursprungliga kursen. Om underrättelse om att LS-medlemmen inte kan delta inte tillhandahålls före kursens början, går LS-medlemmen miste om hela kursavgiften.

Kurspoäng:

SMART kan emellanåt erbjuda program som gör det möjligt för LS-medlemmar att spara ihop poäng för timmar för avslutad utvecklingsutbildning. Dessa program kan vara föremål för ytterligare villkor som kan komma att ändras emellanåt. Alla poäng som erbjuds genom sådana program ska inte innebära något kontantvärde och kan endast användas för program som erbjuds av SMART (inklusive certifieringar), Om ej annat anges, måste poäng som sparats användas inom två (2) år efter att de förtjänats för att inte gå förlorade.

Tillbaka till Introduktion

SMART Lessons Mobile application™

Se till att du har läst introduktionen, då den innehåller viktig information gällande detta bindande juridiska avtal mellan dig och SMART. Följande speciella villkor för SMART Lessons Mobile™ application"Lessons Mobile ") och ska ha företräde om en tvist skulle uppstå med, de allmänna villkoren (som finnes i introduktionen längst ner på denna sida). För tydlighetens skull så gäller villkoren för samtliga produkter i vårt sortiment (inklusive denna), dock gäller de särskilda villkoren för den här produkten.

SMART ger dig begränsad, återkallelig, ej överförbar, royaltyfri licens för Lessons Mobile på en mobil enhet förutsatt att

 • Du godkänner att Lessons Mobile kräver ett konto med SMART och du måste logga in för att använda det.
 • Du godkänner att Lessons Mobile var framtaget endast för att köra Smart Notebook® och SMART Learning System (SLS) filer.
 • Du godkänner att du inte kommer att använda Lessons Mobile för att ladda upp, överföra eller att dela konfidentiell eller hemlig information.

Tillbaka till Introduktion

SMART Meeting Pro®

Se till att du har läst Introduktionen, eftersom den innehåller viktig information gällande detta bindande juridiska avtal mellan dig och SMART. Följande specifika villkor för SMART Meeting Pro är ett tillägg och skall gälla om det är i konflikt med de allmänna villkoren (som hittas i Introduktionen och underst på denna sida.) För att förtydliga, villkoren gäller för alla våra produkter (inklusive denna), men dessa särskilda specifika villkor gäller endast för denna produkt.

Som föremål i enlighet med tillämpliga licensavgifter, om några, beviljar SMART och du accepterar härmed en icke-uteslutande, icke-överförbar (föremål för underparagraf (c) nedan), oupphörlig, icke-underlicensierbar licens, att använda Meeting Pro i enlighet med följande begränsningar:

 1. Meeting Pro licensieras per rum, där "rum" avser ett mötesområde på en enskild fysisk plats som innehåller en dator och minst en, men inte fler än16, displayenheter (definieras nedan) där alla sådana displayenheter är anslutna till samma enskilda dator.
 2. Om du inte har ett skriftligt godkännande från SMART, kan du endast ansluta din dator som kör Meeting Pro till följande "displayenheter":
  1. den interaktiva SMART Board(tm)-skrivtavlan (600- och 800-serien);
  2. de integrerade platta SMART-skärmarna;
  3. den interaktiva SMART Podium(tm)-penndisplayen (ID422w-, DT770-, ID350-, ID370-, SP518- och SP524-serien);
  4. det interaktiva SMART Board-displayöverlägget (400-serien); och/eller
  5. och sådana andra SMART-produkter som introduceras av SMART emellanåt och som identifieras av SMART som displayenheter för denna programvara.
 3. För varje programvarulicens som införskaffas, kan du använda sådan programvara på en enskild dator som ägs och kontrolleras av dig. Förutsatt att du inte överskrider antalet införskaffade licenser, kan du inaktivera och återaktivera programvaran fyra (4) gånger på olika datorer (som alla ägs och kontrolleras av dig) vid utbyte av utrustning eller vid omändringar av personalen.
 4. Du samtycker till, för att kunna aktivera programvarans samarbetsfunktioner, krävs det att du separat köper antingen: i) en server och/eller användarlicenser för Bridgit®-konferensprogramvaran,® eller ii) andra tredjeparts serverprodukter, som alla blir föremål för SMART:s eller en tredjeparts (respektive) gällande licensavtal för slutanvändare. Du bekräftar även att du förstår att följande krävs för ordentlig användning av Meeting Pro med Lync och att det är du som ansvarar för att erhålla erforderliga licenser för följande för Microsoft Lync klientmjukvara och för åtkomst till Microsoft Lync server.
 5. Underhållsprogram (se nedan) erbjuds av SMART i vissa jurisdiktioner. I de jurisdiktioner där underhållsprogram erbjuds, måste du köpa ett års underhåll vid den tidpunkt programvarulicensen införskaffas.

Underhåll.

“Underhåll” för Meeting Pro avser åtkomst till kommersiellt utgivna uppdateringar och uppgraderingar (vilket avser nya versioner och punktutgåvor av programvaran som innehåller förbättringar av programvarans funktionalitet eller kapacitet) för den specifika licensen av programvara som associeras med eller som erbjuds tillsammans med underhållsprogrammet, vilka i alla förekommande fall är begränsade till det som SMART gör allmänt tillgängligt till dess abonnerande underhållskunder. Genom underhållsprogrammet kommer du att erhålla kommersiellt utgivna uppdateringar och uppgraderingar: nya versioner av programvaran som inkluderar komponenter, prestanda, funktioner och funktionsuppsättningar som är nya för programvaran och en ändring från din tidigare inköpta version (d.v.s. från version 2.2 till version 3.0); och du kommer att erhålla framtida aktiveringssupport för att aktivera den uppdaterade eller uppgraderade programvaran från din tidigare inköpta version.

Underhåll exkluderar uttryckligen tjänster i samband med datorvirus eller konflikter som involverar programvara som inte har installerats eller introducerats av SMART. Underhåll exkluderar även tilläggsprogram, insticksprogram, anpassningar, nya tillämpningar, moduler eller annan programvara som inte har allmänt eller regelbundet gjorts tillgängliga för användarna av programvaran utan extra avgift, utan som har separat gjorts tillgängliga av SMART.

Underhållsperioden beräknas att inledas ett (1) år från inköpsdatumet av programvarulicensen som erbjuds och som associeras med underhållsprogrammet, och fortsätter att gälla under hela villkorsperioden baserat på hur länge underhållsprogrammet varar som du har köpt ("Underhållsperiod"). Du kan välja att köpa ett längre underhållsprogram, som SMART kan göra tillgängligt, för varje licens av programvaran. Fortlöpande underhåll utöver den initiala eller efterföljande underhållsperioden kan inköpas separat och ska vara underställda villkoren i alla tillämpliga, övriga avtal gällande underhållsprogram som tillhandahålls av SMART vid sådan tidpunkt (om några). I händelse av att underhållsperioden inte förlängs innan den gällande underhållsperioden har utgått, måste du erlägga alla upplupna underhållsavgifter till dagens datum för att godkännas att kvalificeras för fortsatt underhåll eller köpa en uppgradering för den gällande programvarulicensen (tillsammans med den associerade underhållsavgift som krävs, om tillämpligt).

SMART förbehåller sig rätten att när som helst upphäva eller modifera tillgängliga underhållsprogram efter eget gottfinnande; förutsatt att sådana modifieringar inte påverkar de underhållsprogram som redan har beställts och som har accepterats av SMART, innan sådana modifieringar under den tillämpliga underhållsperioden sker, förutom vad som ömsesidigt överenskommits av båda parterna.

Företagsgalleri.

Din användning av bilder tillhandahållna av SMART, fotografier, SMART Meeting Pro-sidor, bakgrunder eller teman (som hänvisas till som ett "Objekt") som utgör hela eller delar av företagsgalleriet (som kan finnas tillgängligt i din programvara) lyder under följande villkor:

 • Du kan få åtkomst till, kopiera, distribuera, publicera, skriva ut och på annat sätt använda modifierade eller icke-modifierade objekt för intern cirkulation eller för en rimlig extern cirkulation, under förutsättning att bruket är till för dina affärsändamål och är föremål för villkoren och undantagen som fastställts i denna paragraf.
 • Du får inte avlägsna, modifiera eller dölja några varumärken, upphovsrättsliga eller äganderättsinformation som ingår i (inklusive i metadata) eller som visas på sådana objekt.
 • Du får ändra objekt och spara varje ändrat objekt som ett nytt objekt, förutsatt att varje sådant härlett verk är föremål för villkoren i denna licens som ett objekt, innefattande att du bibehåller och reproducerar källinformationen och/eller en tillskrivning till den ursprungliga kreatören som det hänvisas till i objektet (t.ex. som inkluderas i metadatan). Detta villkor gäller för härledda verk av härledda verkobjekt.
 • Objekt kan inkorporeras till ett .fcw-filformat och .fcw-filen kan exporteras till ett annat filformat, men du har bara tillåtelse att använda objektet i ett filformat som programvaran stödjer (t.ex. Adobe PDF®, och SMART Meeting Pro-programvaran). Förutom dessa filformat så får du inte använda Objektet på någon tredje parts mjukvara. Detta förbud får inte kringgås genom att modifiera filformatet .galleryitem eller på annat vis modifiera Objekten.
 • Du får inte använda objekten som en del av dess varumärkesanpassning eller försöka införliva något objekt, eller väsentlig del av det, i dess varumärke eller kommersiella förpackningar, reklam eller marknadsföring;
 • Du har inte tillåtelse att använda objekten i sin helhet eller delar därav för återförsäljning, oavsett om det rör sig om ett originalobjekt från SMART-galleriet eller ett härlett verk därav, förutom om det införlivas i ett dokument, en presentation eller i någon liknande form för dina affärsändamål;
 • Du har inte tillåtelse att ladda upp, distribuera, sälja eller på annat sätt överföra eller göra objekten tillgängliga i mass- eller bulkvolymer, oavsett om det är i kommersiella eller icke-kommersiella syften; och objekten får inte (varken i original- eller modifierat format) erbjudas, distribueras, överföras, eller visas i mass- eller bulkvolym på någon webbplats, produkt, i ett erbjudande eller tjänst, inklusive de som konkurrerar med SMART:s erbjudanden eller på något annat sätt.
 • Tredje parter kan göra ytterligare kopior av och distribuera objekt som de har erhållit från dig, förutsatt att sådana objekt är i ett filformat som stöds av Meeting Pro och att all användning (inklusive kopiering och distribution) endast sker i enlighet med det avsedda affärsändamålet för din verksamhet, samt att en sådan tredje part bevarar alla upphovsrättsliga eller annan äganderättsinformation (inklusive i den digitala metadatan.

Tillbaka till Introduktion

SMART Meeting Pro® Personal Edition (MPPE)

Se till att du har läst Introduktionen, eftersom den innehåller viktig information gällande detta bindande juridiska avtal mellan dig och SMART. Följande specifika villkor för SMART Meeting Pro personlig utgåva (MPPE) är ett tillägg och skall gälla om det är i konflikt med de allmänna villkoren (som hittas i Introduktionen och underst på denna sida.) För att förtydliga, villkoren gäller för alla våra produkter (inklusive denna), men dessa särskilda specifika villkor gäller endast för denna produkt.

Som föremål i enlighet med tillämpliga licensavgifter, om några, beviljar SMART och du accepterar härmed en icke-uteslutande, icke-överförbar (föremål för underparagraf (a) nedan), oupphörlig, icke-underlicensierbar licens, att använda MPPE i enlighet med följande begränsningar:

 1. Ett minimalt antal av licenser. Du måste köpa minst 10 MPPE-licenser
 2. Licens. För varje programvarulicens som införskaffas, kan du använda sådan programvara på en enskild dator som ägs och kontrolleras av dig (dvs. en licens per användare krävs). Förutsatt att du inte överskrider antalet införskaffade licenser, kan du inaktivera och återaktivera programvaran på olika datorer (som alla ägs och kontrolleras av dig) vid utbyte av utrustning eller vid omändringar av personalen.
 3. Ytterligare mjukvara krävs. Du samtycker till, för att kunna aktivera MPPE-programvarans samarbetsfunktioner, krävs det att du separat köper antingen: i) en server och/eller användarlicenser för Bridgit®-konferensprogramvaran, eller ii) andra tredjeparts serverprodukter, som alla blir föremål för SMART:s eller en tredjeparts (respektive) gällande licensavtal för slutanvändare.
 4. Underhåll. Underhållsprogram (se nedan) erbjuds av SMART i vissa jurisdiktioner. I de jurisdiktioner där underhållsprogram erbjuds, måste du köpa ett års underhåll vid den tidpunkt programvarulicensen införskaffas.

Underhåll.

“Underhåll” för MPPE avser åtkomst till kommersiellt utgivna uppdateringar och uppgraderingar (vilket avser nya versioner och punktutgåvor av programvaran som innehåller förbättringar av programvarans funktionalitet eller kapacitet) för den specifika licensen av programvara som associeras med eller som erbjuds tillsammans med underhållsprogrammet, vilka i alla förekommande fall är begränsade till det som SMART gör allmänt tillgängligt till dess abonnerande underhållskunder. Genom underhållsprogrammet kommer du att erhålla kommersiellt utgivna uppdateringar och uppgraderingar: nya versioner av programvaran som inkluderar komponenter, prestanda, funktioner och funktionsuppsättningar som är nya för programvaran och en ändring från din tidigare inköpta version (d.v.s. från version 2.2 till version 3.0); och du kommer att erhålla framtida aktiveringssupport för att aktivera den uppdaterade eller uppgraderade programvaran från din tidigare inköpta version.

Underhåll exkluderar uttryckligen tjänster i samband med datorvirus eller konflikter som involverar programvara som inte har installerats eller introducerats av SMART. Underhåll exkluderar även tilläggsprogram, insticksprogram, anpassningar, nya tillämpningar, moduler eller annan programvara som inte har allmänt eller regelbundet gjorts tillgängliga för användarna av programvaran utan extra avgift, utan som har separat gjorts tillgängliga av SMART.

Underhållsperioden beräknas att inledas ett (1) år från inköpsdatumet av programvarulicensen som erbjuds och som associeras med underhållsprogrammet, och fortsätter att gälla under hela villkorsperioden baserat på hur länge underhållsprogrammet varar som du har köpt ("Underhållsperiod"). Du kan välja att köpa ett längre underhållsprogram, som SMART kan göra tillgängligt, för varje licens av programvaran. Fortlöpande underhåll utöver den initiala eller efterföljande underhållsperioden kan inköpas separat och ska vara underställda villkoren i alla tillämpliga, övriga avtal gällande underhållsprogram som tillhandahålls av SMART vid sådan tidpunkt (om några). I händelse av att underhållsperioden inte förlängs innan den gällande underhållsperioden har utgått, måste du erlägga alla upplupna underhållsavgifter till dagens datum för att godkännas att kvalificeras för fortsatt underhåll eller köpa en uppgradering för den gällande programvarulicensen (tillsammans med den associerade underhållsavgift som krävs, om tillämpligt).

SMART förbehåller sig rätten att när som helst upphäva eller modifera tillgängliga underhållsprogram efter eget gottfinnande; förutsatt att sådana modifieringar inte påverkar de underhållsprogram som redan har beställts och som har accepterats av SMART, innan sådana modifieringar under den tillämpliga underhållsperioden sker, förutom vad som ömsesidigt överenskommits av båda parterna.

Företagsgalleri.

Din användning av bilder tillhandahållna av SMART, fotografier, SMART Meeting Pro-sidor, bakgrunder eller teman (som hänvisas till som ett "Objekt") som utgör hela eller delar av företagsgalleriet (som kan finnas tillgängligt i din programvara) lyder under följande villkor:

 • Du kan få åtkomst till, kopiera, distribuera, publicera, skriva ut och på annat sätt använda modifierade eller icke-modifierade objekt för intern cirkulation eller för en rimlig extern cirkulation, under förutsättning att bruket är till för dina affärsändamål och är föremål för villkoren och undantagen som fastställts i denna paragraf.
 • Du får inte avlägsna, modifiera eller dölja några varumärken, upphovsrättsliga eller äganderättsinformation som ingår i (inklusive i metadata) eller som visas på sådana objekt.
 • Du får ändra objekt och spara varje ändrat objekt som ett nytt objekt, förutsatt att varje sådant härlett verk är föremål för villkoren i denna licens som ett objekt, innefattande att du bibehåller och reproducerar källinformationen och/eller en tillskrivning till den ursprungliga kreatören som det hänvisas till i objektet (t.ex. som inkluderas i metadatan). Det här villkoret gäller för härledda verk eller verk som skapas från objekt som är härledda verk;
 • Objekt kan inkorporeras till ett .fcw-filformat och .fcw-filen kan exporteras till ett annat filformat, men du har bara tillåtelse att använda objektet i ett filformat som programvaran stödjer (t.ex. Adobe PDF®, och SMART Meeting Pro-programvaran). Förutom dessa filformat så får du inte använda Objektet på någon tredje parts mjukvara. Detta förbud får inte kringgås genom att modifiera filformatet .galleryitem eller på annat vis modifiera Objekten.
 • Du får inte använda objekten som en del av dess varumärkesanpassning eller försöka införliva något objekt, eller väsentlig del av det, i dess varumärke eller kommersiella förpackningar, reklam eller marknadsföring;
 • Du har inte tillåtelse att använda objekten i sin helhet eller delar därav för återförsäljning, oavsett om det rör sig om ett originalobjekt från SMART-galleriet eller ett härlett verk därav, förutom om det införlivas i ett dokument, en presentation eller i någon liknande form för dina affärsändamål;
 • Du har inte tillåtelse att ladda upp, distribuera, sälja eller på annat sätt överföra eller göra objekten tillgängliga i mass- eller bulkvolymer, oavsett om det är i kommersiella eller icke-kommersiella syften; och objekten får inte (varken i original- eller modifierat format) erbjudas, distribueras, överföras, eller visas i mass- eller bulkvolym på någon webbplats, produkt, i ett erbjudande eller tjänst, inklusive de som konkurrerar med SMART:s erbjudanden eller på något annat sätt.
 • Tredje parter kan göra ytterligare kopior av och distribuera objekt som de har erhållit från dig, förutsatt att sådana objekt är i ett filformat som stöds av MPPE och att all användning (inklusive kopiering och distribution) endast sker i enlighet med det avsedda affärsändamålet för din verksamhet, samt att en sådan tredje part bevarar alla upphovsrättsliga eller annan äganderättsinformation (inklusive i den digitala metadatan.

Tillbaka till Introduktion

SMART Notebook®

Se till att du har läst Introduktionen, eftersom den innehåller viktig information gällande detta bindande juridiska avtal mellan dig och SMART. Följande specifika villkor för SMART Notebook är ett tillägg och skall gälla om det är i konflikt med de allmänna villkoren (som hittas i Introduktionen och underst på denna sida.) För att förtydliga, villkoren gäller för alla våra produkter (inklusive denna), men dessa särskilda specifika villkor gäller endast för denna produkt.

Följande definitioner gäller för dessa specifika villkor:

"Klassrum" avser den kombination av ett bestämt antal instruktörsenheter (det antal instruktörsenheter som fastställts vid inköpet av programvaruproduktlicensen eller tillhörande licensierad produkt) tillsammans med ett rimligt antal elevenheter (vilka fastställs av antalet elever som deltar i ett sådant klassrum, baserat på antalet instruktörer i relation till antalet elever, enligt vad som emellanåt fastställs av SMART för den gällande programvaruprodukten), såvida inget annat har överenskommits mellan SMART och din organisation.

"Licensierad produkt” avser varje tillämplig SMART-produkt som inkluderar i dess pris, eller som levereras tillsammans med, den gällande programvarutillämpningen, förutom om det handlar om SMART Notebook-programvaran, beviljar följande licensierade produkter följande associerade licens:

 1. SMART Board® interaktiva skrivtavlan ger dig en licens till mjukvaran SMART Notebook;
 2. SMART Podium™ interaktiva pennskärmen ger dig en licens till SMART Notebook;
 3. SMART Response™ interaktiva svarssystemet ger dig en licens till SMART Notebook (en för varje Response-paket som köps);
 4. SMART Slate™ trådlösa skrivplattan ger dig en licens till SMART Notebook;
 5. SMART Table® interaktiva inlärningscentret ger dig två (2) licenser till mjukvaran SMART Notebook; och
 6. SMART LightRaise™ interaktiva projektorn ger dig en licens till mjukvaran SMART Notebook.

“Underhåll” för Notebook avser åtkomst till kommersiellt utgivna uppdateringar och uppgraderingar (vilket avser nya versioner och punktutgåvor av programvaran som innehåller förbättringar av programvarans funktionalitet eller kapacitet) för den specifika licensen av programvara som associeras med eller som erbjuds tillsammans med underhållsprogrammet, vilka i alla förekommande fall är begränsade till det som SMART gör allmänt tillgängligt till dess abonnerande underhållskunder. Genom underhållsprogrammet kommer du att erhålla kommersiellt utgivna uppdateringar och uppgraderingar: nya versioner av programvaran som inkluderar komponenter, prestanda, funktioner och funktionsuppsättningar som är nya för programvaran och en ändring från din tidigare inköpta version (d.v.s. från version 2.2 till version 3.0); och du kommer att erhålla framtida aktiveringssupport för att aktivera den uppdaterade eller uppgraderade programvaran från din tidigare inköpta version.

"Plats" avser de platser för vilken licensen är ämnad för, och för de rum som ingår vad gäller platslicensieringen, och för att förtydliga, även kan inkludera en skola, flera skolor i ett skoldistrikt, eller flera skolor i fler än ett skoldistrikt, förutsatt att alla är upptagna i den licenstagande organisationens inköpsorder eller någon annan försäljningsorder som begärts för licensen, och som även kan inkludera användning på distans av lärare på den platsen (vilket tillåter dem att jobba hemifrån eller från en annan plats på distans med klassförberedande ändamål).

I händelse av att du vill använda programvaran SMART Notebook, SMART Response, eller SMART Notebook elevutgåva med någon tredje parts (dvs. icke-SMART) interaktiva displayenhet, måste du införskaffa en SMART Notebook-programvarulicens

Du är införstådd med att din produktanvändning kan komma att spåras av SMART i undersökningssyfte och för utvärdering av dess användbarhet. Denna funktion kan väljas eller väljas bort av individen, eller av din organisation (via organisationens administratör). Spårningen av användningen insamlar inte någon personlig information (enligt definitionen i Personal Information Protection and Electronic Documents Act (Kanada)). Det är din organisations skyldighet att säkerställa att standardalternativet är konsekvent med dess interna policyer.

Alla rättigheter som ej beviljas genom denna licens, är förbehållna. För varje SMART Notebook-programvara som licensieras och som betalats för i sin helhet av dig, beviljar SMART dig och du accepterar en icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierbar licens att använda programvaran i enlighet med följande villkor, bestämmelser och begränsningar:

SMART Learning Suite Subscription License (“SLS”)

 1. Fyra aktivering av SMART Notebook (inkl. Lab och Response 2) per pedagog.
 2. 30 aktiveringar av SMART amp per pedagog.
 3. Får användas på skola eller hemma.
 4. Får användas på elevers enheter.
 5. Får användas på all hårdvara, från SMART eller annan.
 6. Mjukvaran är tillgänglig för användning under prenumerationsperioden, men därefter upphör rättigheten till att använda mjukvaran och vissa funktioner eller komponenter i den slutar funga. Läs mer.
 7. SMART kan komma att uppdatera eller uppgradera SLS-mjukvaran till nya versioner som släpps under prenumerationsperioden.
 8. Denna licens har påverkar inte andra Notebook-licenser som du eventuellt innehar. (dvs. innehavare av Notebook Classroom-licens behåller licens före, under och efter användning av andra SMART Learning Suite Subscription-licenser).

** ** VIKTIGT! SLS har komponenter som kanske inte är tillgängliga i just ditt område eller på ditt föredragna språk **

Notebook klassrumslicens (ej tillämpligt för SLS):

 1. 4 aktiveringar per klassrum.
 2. Kan användas i skolan eller hemma av läraren eller eleven på alla enheter, all hårdvara (SMART eller annan) som relaterar till klassrummet (dvs. lärarens laptop).
 3. Ett års underhåll ingår som en del av programvarans paketlicensavgift. Förutom för undantag vid köp från vissa återförsäljare, kalkuleras denna ettårsperiod från inköpsdatumet av programvaran. Vissa återförsäljare kalkulerar villkoret för underhållet på ett annat sätt och det är återförsäljarens ansvar att informera den licenstagande organisationen om en sådan annan kalkulering, och fortsatt underhåll utöver den initialla ettårsperioden kan köpas separat och skall vara föremål för villkoren av alla gällande underhållsavtal som SMART tillhandahåller. I händelse av att en förlängning av underhållsperioden inte införskaffas före utgången av den då gällande underhållsperioden, måste slutanvändaren betala resterande underhållsavgifter för att bli berättigad till fortlöpande underhåll, eller kan även köpa en uppgradering av den gällande licensen (inklusive gällande underhållsavgift, om tillämpligt).

Notebook platslicens (ej tillämpligt för SLS):

 1. Obegränsade aktiveringar inom platsen.
 2. För att kunna kvalificeras för denna licens, måste den licenstagande organisationen införskaffa licensen baserat på antalet klassrum på platsen.
 3. Kan användas i skolan eller hemma.
 4. Kan användas på elevenheter.
 5. Kan användas på all hårdvara, från SMART eller annan.
 6. Ett års underhåll för alla installationer av programvaran på platsen inkluderas med inköpet av denna licens. I händelse av att antalet rum på platsen ökar (enligt vad som kalkuleras ett år efter att SMART Notebook-platslicensen införskaffades, måste den licenstagande organisationen köpa ytterligare licenser baserat på skillnaden i licensavgifter) för det antalet rum, för att kunna använda programvaran i sådana ytterligare rum och för att fortsättningsvis kunna kvalificera sig för underhållet för SMART Notebook Advantage-platslicensen.

Notebook prenumerationslicens (ej tillämpligt för SLS):

 1. 30 aktiveringar per pedagog (t.ex. 1 pedagog och elever som pedagogen aktiverar upp till totalt 30 enskilda aktiveringar)
 2. Kan användas i skolan eller hemma.
 3. Kan användas på elevenheter.
 4. Kan användas på all hårdvara, från SMART eller annan.
 5. Mjukvaran är tillgänglig för användning under prenumerationsperioden, men efter periodens slut så utgår rättigheten att använda mjukvaran och mjukvaran avaktiveras utan vidare meddelande.
 6. Mjukvaran kan uppdateras till nya versioner som släpps under prenumerationsperioden och nedgraderas till äldre versioner som fortfarande stöds av SMART.
 7. Denna licens har påverkar inte andra Notebook-licenser som du eventuellt innehar. (dvs. innehavare av Notebook Classroom--licens innehar licensen före, under och efter användning av annan Notebook Subscription-licens).

Elevutgåvan av SMART Notebook-programvaran:

 1. Baserat på det specificerade antalet införskaffade licenser, kan du använda elevutgåvan av programvaran:
  1. på en databehandlingsenhet per licens, förutsatt att den inte är den primära enheten kopplad eller ansluten (inklusive trådlöst) till en interaktiv SMART-displayenhet utan den tillhörande SMART Notebook-programvarulicensen för sådant programvarubruk; och
  2. i den händelse av att elevutgåvan av SMART Notebook-programvaran är installerad på en SMART USB, kan du använda programvaran på en valfri databehandlingsenhet, förutsatt att databehandlingsenheten inte är kopplad eller ansluten (inklusive trådlöst) till en interaktiv SMART-displayenhet som aktivt använder elevutgåvan av programvaran utan den tillhörande licensen för sådant programvarubruk.

SMART Notebook Math Tools-programvara:

Baserat på det angivna antalet licensierade databehandlingsenheter, tillåter varje licens dig att kunna använda Math Tools-programvaran på en enskild databehandlingsenhet. Du måste acceptera villkoren i denna licens för varje installation av Math Tools-programvaran på alla enskilda databehandlingsenheter. För att Math Tools ska kunna fungera korrekt, måste du ha en kompatibel version av SMART Notebook-programvaran för att kunna använda det på en sådan databehandlingsenhet, där användningen är föremål för dessa licensvillkor.

För SMART Sync-hanteringsprogramvara för klassrum:

 1. Baserat på antalet instruktörsenheter och tillhörande elevenheter som har licensierats för det gällande klassrummet, kan du använda:
  1. den installerade lärarversionen av Sync Classroom-hanteringsprogramvara för klassrum på det antalet databehandlingsenheter som är avsedda för instruktörer som är förenliga med det antal instruktörsenheter som har licensierats, och
  2. den installerade elevversionen av Sync Classroom-hanteringsprogramvara för klassrum på det antal databehandlingsenheter som är avsedda för elever som är förenliga med det antal elevenheter som har licensierats för det klassrummet.

SMART Sync-programvara - SMART Classroom Suite-installation:

 1. Baserat på antalet instruktörsenheter och tillhörande elevenheter som har licensierats för det gällande klassrummet, kan du använda:
  1. den installerade lärarversionen av programvaran på det antalet databehandlingsenheter som är avsedda för instruktörer som är förenliga med det antal instruktörsenheter som har licensierats, och
  2. den installerade elevversionen av programvaran på det antal databehandlingsenheter som är avsedda för elever som är förenliga med det antal elevenheter som har licensierats för det klassrummet.

För den interaktiva SMART Classroom Suite-inlärningsprogramvaran:

 1. Baserat på antalet instruktörsenheter som har licensierats och tillhörande elevenheter som har allokerats per klassrum, beviljas följande licenser:
  1. SMART Notebook-programvara - SMART Classroom Suite-installation: slutanvändarna beviljas en (1) SMART Notebook-programvarulicens per licensierad instruktörsenhet.
  2. Elevutgåvan av SMART Notebook-programvaran - SMART Classroom Suite-installation: Baserat på antalet tillhörande elevenheter per klassrum, kan slutanvändarna använda programvaran på det antalet elevenheter.
  3. Den interaktiva SMART Response CE-svarsprogramvaran - SMART Classroom Suite-installation: Baserat på antalet licensierade instruktörsenheter, får slutanvändarna använda programvaran (i CE-läget) på ett sådant antal instruktörsenheter.

Tillbaka till Introduktion

SMART Notebook® Express online och SMART Notebook® for Web

Se till att du har läst Introduktionen, eftersom den innehåller viktig information gällande detta bindande juridiska avtal mellan dig och SMART. Följande specifika villkor för SMART Notebook Express online-programmet ("Express") och SMART Notebook för onlinewebbprogram ("NB Web"), är ett tillägg och skall gälla om det är i konflikt med de allmänna villkoren (som hittas i Introduktionen och underst på denna sida.) För att förtydliga, villkoren gäller för alla våra produkter (inklusive denna), men dessa särskilda specifika villkor gäller endast för denna produkt.

SMART ger dig en begränsad, återkallelig, ej överförbar, royaltyfri licens att använda Express och NB Web som är tillgängligt via Internet, under förutsättning att:

 • Att du inte försöker bakåtutveckla, återkompilera, översätta, avkompilera, isärmontera, modifiera, skapa härledda verk från eller på annat sätt försöka att utvinna källkoden från (eller utvinna underliggande idéer, algoritmer, struktur eller organisation från) Express eller NB Web-programmet eller någon av dess komponenter, i något syfte, inklusive för att utforska någon aspekt av den inbyggda tekniken;
 • Att du inte försöker ändra, förbättra, adaptera eller variera Express- eller NB Web-programmet, eller skapa härledda verk som baseras på Express eller NB Web-programmet, eller förena eller åtskilja Express eller NB Web-programmet eller någon komponent därav utan ett skrifligt förhandsgodkännande från SMART;
 • Att du inte försöker hyra ut, leasa, låna ut eller underlicensiera, distribuera eller tillhandahålla Express eller NB Web-programmet eller någon av dess komponenter till någon annan part, eller
 • Att du inte försöker att ladda ner, spara, lagra eller kopiera Express eller NB Web-programmet till din persondator eller annan elektronisk enhet.

Du samtycker till att uppfylla alla gällande lagar avseende användningen av Express eller NB Web-programmet och alla av dess komponenter. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas tillhör SMART.

Alla äganderättigheter och immateriella rättigheter till det innehåll som man kan få åtkomst till och använda genom Express eller NB Web-programmet, tillhör dess respektive innehållsägare och kan skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning eller andra immateriella rättighetslagar och fördrag. Din hämtning av text, bilder eller annat innehåll till en fil som skapas när man använder Express eller NB Web-programmet, är föremål för villkoren för respektive webbplats där innehållet hämtas eller licenser som gäller för sådant innehåll. Du är införstådd med att varken Express-programvaran eller NB Web-programmet är avsedda att ha samma funktionalitet som SMART Notebook-programvaran, utan istället är de en underuppsättning av de funktioner som finns i SMART Notebook-programvaran.

Till den utsträckning som alla supporttjänster tillhandahålls (mot en avgift eller på annat sätt) i samband med denna produkt, tillhandahålls sådana supporttjänster i provinsen Alberta, Kanada, och transaktion ska anses ha skett i Alberta, Kanada.

Tillbaka till Introduktion

SMART Response®

Se till att du har läst Introduktionen, eftersom den innehåller viktig information gällande detta bindande juridiska avtal mellan dig och SMART. Följande specifika villkor för SMART Response är ett tillägg och skall gälla om det är i konflikt med de allmänna villkoren (som hittas i Introduktionen och underst på denna sida.) För att förtydliga, villkoren gäller för alla våra produkter (inklusive denna), men dessa särskilda specifika villkor gäller endast för denna produkt.

Förutsatt att du äger ett interaktivt SMART Response-svarssystem (inklusive de relaterade handhållna enheterna), kan du använda SMART Response-programvaran (vilket inkluderar programvarans PE-, LE- och XE-lägen, samt blandat läge vilket tillåter kombinationer av dessa lägen) på databehandlingsenheter. För varje SMART Response-hårdvaruklasspaket (som består av 24/32 klickare), kan du använda denna programvara på en databehandlingsenhet som är ansluten (inklusive trådlöst) till en eller flera interaktiva SMART-displayenheter. Övriga databehandlingsenheter kan licensieras för att använda programvaran med interaktiva SMART-displayenheter och endast genom att man införskaffar ytterligare giltiga SMART Notebook-programvarulicenser.

All bedömning eller övriga data eller information som insamlats genom eller sammansatts av programvaran (gemensamt kallat “Utvärderingsdata”) åligger ditt ansvar. Utvärderingsdata bör lagras på instruktörsenheten, ditt nätverk eller någon annan digital lagringsenhet som du innehar. Hanteringspolicyer och förfaranden beträffande utvärderingsdatan (inklusive säkerhet och säkerhetskopiering) åligger endast ditt ansvar. I den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande lag, frånsäger sig SMART allt ansvar och alla skadeståndsanspråk beträffande åtkomst, lagring, hantering, sekretess, säkerhet, integritet, felanvändning eller säkerhetskopiering av sådan utvärderingsdata.

Interaktiv SMART Response CE-svarspreogramvara: Beroende på antalet pedagogsenheter som har licensierats och tillhörande elevenheter som har allokerats till det klassrummet, kan slutanvändarna använda SMART Response-programvarans CE-läge på ett antal tillåtna elevenheter, baserat på klassrumsallokeringen. Slutanvändare kan också använda SMART Notebook Student Edition på det antal elevenheter som licensierats.

För att aktivt kunna använda CE-programvaran på alla instruktörsenheter som är anslutna till en interaktiv SMART displayenhet, måste du ha eller införskaffa en giltig SMART Notebook-programvarulicens för användning på databehandlingsenheten som är ansluten (inklusive trådlöst) till en sådan interaktiv displayenhet.

SMART Response VE-svarsprogramvara – Abonnemangsbaserad licens:

Gäller under den giltiga abonnemangsperiodens varaktighet:

 1. Baserat på det antal instruktörsenheter som licensierats, kan du använda SMART Response-programvarans VE-läge på tillämpligt antal instruktörsenheter, under förutsättning att, för att kunna använda programvaran på valfri interaktiv SMART displayenhet, måste du ha eller införskaffa en giltig SMART Notebook-programvarulicens för en sådan instruktörsenhet.
 2. Slutanvändare kan få åtkomst till det interaktiva SMART Response VE-svarssystemets webbtillämpning på ett rimligt antal databehandlingsenheter som är associerade med instruktörsenheterna genom ett utvärderings-ID som instruktörsenheten tillhandahåller och ett elev-ID som din organisation tillhandahåller.
 3. Slutanvändare som vill ha åtkomst till det interaktiva SMART Response VE-svarssystemets webbtillämpning, måste ha en Internetanslutning och en webbläsare för att kunna få åtkomst till programmet. Efter abonnemangsperiodens utgång, upphävs din åtkomst till det interaktiva SMART Response VE-svarssystemets webbtillämpning.
 4. Under den giltiga abonnemangsperioden, skall du vara berättigad till att få åtkomst till och använda den senaste versionen av detta webbprogram. Under den giltiga abonnemangsperioden, skall licenser för instruktörsenheter för SMART Response VE-programvaran, vara berättigade till underhåll för programvaran.

Interaktiv SMART Response VE Local-svarsprogramvara:

Baserat på det antal instruktörsenheter som licensierats, kan du använda SMART Response-programvarans VE-läge på tillämpligt antal instruktörsenheter, under förutsättning att, för att kunna använda programvaran på valfri interaktiv SMART displayenhet, måste du ha eller införskaffa en giltig SMART Notebook-programvarulicens för en sådan instruktörsenhet.

Slutanvändare kan få åtkomst till det interaktiva SMART Response VE-svarssystemets webbtillämpning på ett rimligt antal databehandlingsenheter som är associerade med instruktörsenheterna genom ett utvärderings-ID som instruktörsenheten tillhandahåller och ett elev-ID som din organisation tillhandahåller.

Användning av programvarans SMART Response VE Local-läge, kan vara föremål för ytterligare användarvillkor vilka visas på inloggningssidan på SMART Response VE Local-webbsidan. Slutanvändare som vill få åtkomst till SMART Response VE Local-lägets interaktiva svarssystems webbprogram, måste ha en Intranät-anslutning och en webbläsare för att kunna få åtkomst till programmet.

Din organisation skall ansvara för att vara värd för servern och för relaterad driftstid, underhåll och åtkomstbarhet till servern för SMART Response VE Local-läget, domännamnet och den relaterade webbplatsen.

Underhåll.

“Underhåll” avser åtkomst till kommersiellt utgivna uppdateringar och uppgraderingar (vilket avser nya versioner och punktutgåvor av programvaran som innehåller förbättringar av programvarans funktionalitet eller kapacitet) för den specifika licensen av programvara som associeras med eller som erbjuds tillsammans med underhållsprogrammet, vilka i alla förekommande fall är begränsade till det som SMART gör allmänt tillgängligt till dess abonnerande underhållskunder. Underhåll exkluderar uttryckligen tjänster i samband med datorvirus eller konflikter som involverar programvara som inte har installerats eller introducerats av SMART. Underhåll exkluderar även tilläggsprogram, insticksprogram, anpassningar, nya tillämpningar, moduler eller annan programvara som inte har allmänt eller regelbundet gjorts tillgängliga för användarna av programvaran utan extra avgift, utan som har separat gjorts tillgängliga av SMART.

Ett års underhåll är inkluderat som en del av programvarans licensavgift. Året beräknas från programvarans inköpsdatum. Fortlöpande underhåll utöver den initiala ettårsperioden kan köpas separat och ska vara föremål för villkoren i alla gällande underhållsavtal som tillhandahålls av SMART. I händelse av att en förlängning av underhållsperioden inte införskaffas före utgången av den då gällande underhållsperioden, måste slutanvändaren betala resterande underhållsavgifter för att bli berättigad till fortlöpande underhåll, eller kan även köpa en uppgradering av den gällande licensen (inklusive gällande underhållsavgift, om tillämpligt).

Tillbaka till Introduktion

ALLMÄNNA VILLKOR

Se till att du har läst Introduktionen, eftersom den innehåller viktig information gällande detta bindande juridiska avtal mellan dig och SMART.

Vår produkter licensieras och säljs inte. Såvida inte gällande lag ger dig fler rättigheter, får du endast använda våra produkter på de sätt som uttryckligen tillåts i dessa villkor och tillhörande EULA. Du måste uppfylla och inte försöka att kringgå någon lag (särskilt upphovsrättslagar) eller tekniska begränsningar som tillåter dig att aktivera eller använda våra produkter på endast vissa särskilda sätt.

Villkoren begränsar inte några rättigheter som SMART kan ha p.g.a. affärshemligheter, upphovsrättigheter, patent eller andra lagar. SMART förbehåller sig rätten att när som helst avslöja viss information som SMART anser nödvändig för att uppfylla någon gällande lag, bestämmelse, en juridisk process eller en statlig begäran.

Rubrikerna ingår endast som ett bekvämlighetsskäl för användaren och ska inte beaktas vid tolkningen av dessa villkor.

Appar

För appar på Apples iTunes store, bekräftar du att du granskat och godkänt Apples regler och villkor, som du kan läsa här: http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPSApples sekretesspolicy http://www.apple.com/privacy; och Apples Licensed Application End User License Agreement ("LAEULA"): http://www.apple.com/legal/macapps/stdeula/. Inom ramen av LAEULA så gäller dessa Villkor som ett "giltigt slutanvändaravtal mellan dig och licensgivaren av respektive App Store-produkt".

För appar på Google Play store, bekräftar du att du granskat och godkänt Googles användarvillkor, som du kan läsa här: https://play.google.com/intl/en-US_us/about/play-terms.html.

För appar på BlackBerry World, bekräftar du att du granskat och accepterat BlackBerrys användarvillkor, som du kan läsa här: http://ca.blackberry.com/legal.html.

För appar på Windows Phone App Marketplace, bekräftar du att du granskat och godkänt Microsofts användarvillkor, som du kan läsa här: http://www.windowsphone.com/en-gb/store/terms-of-service.

Du samtycker till att SMART får använda och lagra uppgifterna som du tillhandahåller SMART via vår app, inklusive men inte begränsat till: namn, adress, telefonnummer, mejladress, bransch, serienummer, operativsystem, valbara bilder eller videor. Denna information får användas för att skapa, hänvisa, komplettera eller ersätta information som SMART har om dig eller dina produkter. Du samtycker till att SMART får samla och använda tekniska data och relaterad information, inklusive men inte begränsat till: tekniska uppgifter om din enhet och ditt system som samlar för att underlätta tillhandahållandet av app-uppdateringar, support, push-notiser eller andra tjänster (om lämpligt).

SMART kan när som helst komma att modifiera eller avveckla (tillfälligt eller permanent) distribution eller uppdatering av våra appar och SMART skall i sådant fall inte ha något ansvar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifiering, upphävning eller avveckling. SMART har ingen skyldighet att tillhandahålla supporttjänster för våra appar.

Tillbaka till Allmänna villkor

Ansvarsfriskrivning av grupptalan

Till den utsträckning som godkänns enligt lag, skall alla rättegångsförfaranden för beslut eller processer av en tvist, endast förrättas enligt ett enskilt grundval. Varken du eller SMART skall ansöka att få en tvist hörd som en grupptalan, civilrättslig talan via åklagarmyndighet, eller genom någon annat förfarande där båda parterna agerar, eller föreslår att agera, i egenskap av ett ombud.

Tillbaka till Allmänna villkor

Cookies

Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre. Delar av våra respektive produkter fungerar inte eller fungerar mindre bra utan cookies. För vidare information om cookies, vänligen besök:https://www.smarttech.com/en/legal/privacy-policies/privacy-policy#cookie<

Tillbaka till Allmänna villkor

Skapa ett konto

Vissa produkter kräver att använder genomför en registreringsprocess för att skapa ett konto. Sådana tjänster kan inkludera (men begränsas inte till) deltagande i onlinegruppdelar av våra produkter och inställning av personliga preferenser för användning av produkterna. Beroende på produkten i fråga kan du som en del i registreringsprocessen behöva tillhandahålla vissa uppgifter, inklusive för- och efternamn samt ett användarnamn. Även om vissa funktioner f.n. endast kräver användarnamn för att göra inlägg, förbehåller sig SMART rätten att i framtiden krävs att sådana inlägg för produkten associeras med användarens för- och efternamn. Medlemskap i vissa grupper kan även kräva mejladress, efternamn och andra uppgifter för att skapa konto. Endast vissa delar av denna information görs tillgänglig för andra gruppmedlemmar, vilket visas på medlemmens profilsida och resten av uppgifterna får användare välja huruvida andra medlemmar i gruppen får se. Personligt identifierbar information som tillhandahåller när du skapar konto eller utför underhåll kommer att hanteras av SMART i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Du samtycker till att den information som du tillhandahåller under registreringsprocessen kommer att vara sann, aktuell, korrekt och fullständig, och du samtycker till att inte (i) registrera dig under en annan persons namn; (ii) välja ett användarnamn som skulle kunna anses vara stötande; (iii) välja ett användarnamn i syfte av att bedra eller vilseleda användarna om din riktiga identitet; (iv) välja ett användarnamn som innehåller ett försök att värva kunder (t.ex. din produkt, dina tjänster, din webbplats); eller (v) överträda immateriella rättigheter eller andra rättigheter som kan innehas av en person eller juridisk person. Du samtycker till att inte utge dig för att vara en annan person, inklusive någon annan användare, moderator eller SMART. Du samtycker till att upprätthålla och omedelbart uppdatera dina registreringsdata på så sätt att de alltid är sanna, aktuella, riktiga och fullständiga.

Om SMART, efter en utredning, har rimliga skäl till att misstänka att någon registrerad användarinformation inte är sann, korrekt, aktuell eller fullständig, kan SMART upphäva den registrerade användarens konto och förbjuda all aktuell eller framtida användning av produkten (eller någon del därav) för den användaren.

SMART bryr sig om sekretessen och säkerheten för alla dessa användare, i synnerhet barn. Därför får du som är minderårig inte skapa konto för några produkttjänster utan målsmans godkännande. Vissa delar av produkten kan låta minderåriga delta i forum som är begränsade till en specifik användargrupp på villkor att förälder eller målsman registrerat och godkänt detta genom bekräftelse av identifikation och med förbehåll för andra villkor för det specifika forumet. Du som är minderårig ombeds inte lämna in personliga uppgifter om dig, förutom de som vi kräver när du registrerar dig för dessa begränsade delar av produkten eller tjänsterna. I det fall att vi bli medvetna om att vi samlat information om en minderårig utan målsmans godkännande (inklusive skola, distrikt och/eller lärare) eller om vi får reda på att en minderårig tillhandahållit oss personliga uppgifter utöver det som vi begär när hen registrerar sig för respektive produkt så kommer vi att radera informationen. Om du misstänker att en minderårig tillhandahållit oss med personliga uppgifter utöver det som begärts vid registrering eller utan målsmansgodkännande så ber vid dig kontakta oss omedelbart på privacy@smarttech.com.

Tillbaka till Allmänna villkor

Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning

Innehåll från tredje part åligger fullständigt den person som gav upphov till det innehållet. Du samtycker till att vi inte kontrollerar och är inte ansvariga på något sätt för tredjepartsinnehåll, inklusive utan begränsning till, försummelse av deltagaren att införskaffa nödvändiga godkännanden för att kunna dela någon personligt identifierbar information.

SMART garanterar dig att programvaran, när den är korrekt installerad och används på rätt sätt, skall fungera i omfattande enlighet med våra publicerade specifikationer under en tidsperiod på nittio (90) dagar från inköpsdatumet. I enlighet med rättigheterna under ett underhållsprogram (om något), åtar du dig hela kostnaden för alla nödvändiga uppgraderingar, service, reparationer eller korrigeringar av programvaran. SMART:s enda förpliktelse under denna begränsade garanti skall vara, i enlighet med SMART:s val och kostnad, att antingen: a) återbetala inköpspriset som du har erlagt för den defekta programvaran; eller b) att ersätta den defekta programvaran med programvara som övervägande uppfyller SMART:s publicerade specifikationer. All utbytesprogramvara kommer med en garanti för den återstående tiden av den ursprungliga garantiperioden, eller trettio (30) dagar, vad som än är längre.

UTÖVER DEN BEGRÄNSADE GARANTI SOM UPPTAS OVAN, SÅ TILLHANDAHÅLLS PRODUKTEN I "BEFINTLIGT SKICK" OCH ANVÄNDS PÅ DIN EGEN RISK. TILL DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM GODKÄNNS ENLIGT GÄLLANDE LAG, FRISKRIVER SIG SMART OCH DESS LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE, DISTRIBUTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE SIG FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, ÄGANDERÄTT, STÖRNINGSFRI UPPLEVELSE OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE, GÄLLANDE SMART-PRODUKTERNA OCH ALLA AV DESS KOMPONENTER, SAMT TILLHANDAHÅLLANDE AV ELLER UNDERLÅTENHET AV ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORTTJÄNSTER. SMART GARANTERAR INTE ATT ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN ÄR ELLER KOMMER ATT VARA STÖRNINGSFRI, FRI FRÅN DEFEKTER ELLER KOMMER ATT UPPFYLLA DINA BEHOV.

Till den maximala utsträckning som är tillåtet enligt gällande lag, skall inte SMART eller dess leverantörer, licensgivare, återförsäljare eller distributörer i någon händelse hållas ansvariga för några som helst särskilda, oförutsedda, indirekta, exemplariska skador, följdskador eller straffsrättsliga skador (inklusive utan begränsning till, personskador eller egendomsskada, skadestånd på grund av utebliven vinst, avbrott i verksamheten, förlust av företagsinformation, sekretessförlust, skadestånd orsakade av införskaffande av utbytesvaror eller tjänster, skadestånd för förlust av bruk, förlorade data, skadestånd på grund av underlåtenhet att uppfylla några förpliktelser, inklusive förpliktelser att agera i god tro eller med skälig aktsamhet, för försummelse eller någon annan pekuniär förlust) som uppstår genom användningen av eller oförmågan att kunna använda programvaran eller någon komponent därav, eller tillhandahållande av eller underlåtenhet att tillhandahålla supporttjänster, oavsett om detta härrör till avtalet, kränkning, försummelse, strikt ansvarsskyldighet eller på något annat sätt, även om SMART eller dess leverantörer, licensgivare, återförsäljare har blivit varslade om risken för sådana skador. OAVSETT OMSTÄNDIGHETERNA, SKALL SMART:S TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET I ENLIGHET MED DETTA AVTAL INTE ÖVERSKRIDA TIO KANADENSISKA DOLLAR ($ 10,00).

Tillbaka till Allmänna villkor

Hämtad programvara - Provversioner och övriga

SMART kan göra vissa produkter (inklusive prov- och betaversioner av programvara), program, widgets och tilläggsprogram tillgängliga för dig att hämta. Du samtycker till att du, om du har fått en produktaktiverings- eller installationsnyckel för någon SMART-programvara som du har hämtat, kommer att behålla denna nyckel för eget bruk och inte göra den tillgänglig för andra eller lägga upp eller visa nyckelinformationen så att den kan användas av andra.

Om inget annat har samtyckts till av SMART, skall SMART inte vara skyldiga att tekniskt stödja den hämtade programvaran. Ifall du inte köpte ett underhållsprogram (där detta finns tillgängligt), ska din åtkomst till den hämtade programvaran inte berättiga dig att få åtkomst till några uppdateringar, uppgraderingar eller felrättelser som kan komma att bli tillgängliga.

Alla ägande- och immateriella rättigheter i och till innehållet som kan införlivas genom användningen av hämtad programvaran eller SMART-produkter, tillhör respektive innehållsägare och kan vara skyddade av tillämplig upphovsrättslagstiftning eller andra lagar och fördrag för immateriella rättigheter. Om ej annat har samtyckts av SMART, beviljar denna licens dig inga rättigheter att använda sådant innehåll.

ALL HÄMTAD PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH UTAN NÅGON GARANTI.

Tillbaka till Allmänna villkor

Exportrestriktioner

Du samtycker till att du skall efterleva alla inhemska och internationella exportlagar och bestämmelser som gäller för produkten. Du samtycker särskilt till att du inte skall exportera eller återexportera programvaran (inklusive komponenter) eller någon process eller tjänst som är en direkt produkt av programvaran, till något land, någon person eller enhet som är underställd kanadensiska, amerikanska eller ditt eget lands exportrestriktioner.

Vår programvara är en "Kommersiell artikel", enligt hur det villkoret definieras i 48 CFR 2.101, bestående av "Kommersiell datorprogramvara" och "Dokumentation för kommersiell datorprogramvara", i enlighet med hur dessa villkor används i 48 CFR 12.212 eller 48 CFR 227.7202, enligt vad som är tillämpligt. Förenligt med 48 CFR 12.212 eller 48 CFR 227.7202-4, vad som än är tillämpligt, licensieras den kommersiella datorprogramvaran och dokumentationen för den kommersiella datorprogramvaran till slutanvändare inom amerikanska myndigheter (a) endast som kommersiella artiklar, och (b) endast med samma rättigheter som beviljas alla andra slutanvändare, i enlighet med villkoren i detta avtal.

Tillbaka till Allmänna villkor

Feedback

Vi uppskattar dina förslag, men var medveten om att alla kommentarer, all feedback eller förslag som du delger oss och som inte är undertecknade ett sekretessavtal, behandlas som icke-konfidentiell och du överlåter härmed till oss alla rättigheter, all äganderätt och alla anspråk till dem. Detta betyder att vi har rätt att använda denna information till vilket ändamål som helst, utan någon kompensation, erkännande eller skyldighet av något slag till dig.

Tillbaka till Allmänna villkor

Gällande lag

Detta avtal är underställt och ska tolkas i enlighet med lagarna i Alberta i Kanada. Du samtycker oåterkalleligen till att alla tvister, inklusive rättstvister, som involverar detta avtal eller SMART, ska läggas fram till domstolarna i staden Calgary i provinsen Alberta. Du skall ej inlämna någon fordran att du inte lyder under dessa domstolars domvärjo, att platsen är olämplig, att domstolsforumet är opassande, eller framföra någon liknande invändning, fordran eller argument. Detta avtal skall ej vara underställt FN-konventionen angående avtal om internationell försäljning av varor, vilken härmed uttryckligen utesluts. Oaktat detta, så samtycker du till att SMART fortfarande skall vara berättigade att kunna ansöka om förbudsföreläggande gottgörelse (eller en jämbördig typ av överhängande rättslig gottgörelse) i vilken domvärjo som helst.

Tillbaka till Allmänna villkor

Ogiltiga villkor

Om någon bestämmelse i villkoren är ogiltig eller inte kan upprätthållas under tillämplig lag, kommer den delen att tolkas på ett sätt så att den i möjligaste mån håller sig till tillämplig lag, eller om det inte går, uteslutas, medan övriga bestämmelser fortsätter att gälla fullt ut. Försummelse av endera part att inte utöva någon rättighet, skall inte anses vara en friskrivning av sådan parts rättighet att utöva sådan rättighet eller någon annan rättighet i framtiden.

Alla av SMART:s friskrivningar eller ändringar av dessa villkor, måste vara skriftligen och undertecknad av en auktoriserad chef på SMART och måste uttryckligen hänvisa till villkorens gällande bestämmelser.

Tillbaka till Allmänna villkor

Moderatorer

SMART har ingen skyldighet att övervaka inskickat material (definierat i avsnittet Innehåll som tillhandahållits av användare) eller annat material. Men moderatorer (din, våra eller båda) kan övervaka inskickat material. Moderatorer är inte skyldiga att förhandsgranska inskickat material, övervaka i realtid eller redigera inskickat material. Som användare kan du eventuellt se innehåll som är stötande eller kan ifrågasättas, och det är din skyldighet att rapportera det.

SMART förbehåller sig rätten att hantera inskickat material för att underlätta en korrekt distribution av information via produkten. Med anledning av detta, kan SMART välja att utse anställda på SMART och/eller utomstående organisationer att agera som moderatorer för produkten.

Tillbaka till Allmänna villkor

Att rapportera ett problem, tvista eller en nedtagningsbegäran

Om du anser att någon överträder dessa villkor, kan du rapportera en sådan oegentlighet till info@smarttech.com. Utöver detta, kan du begära att SMART avlägsnar allt inskickat material som du har skapat och, vid bekräftelse att det inskickade materialet är ditt, kommer SMART att försöka att avlägsna det inskickade materialet. Om du anser att någon annan användare kränker dina upphovsrättigheter, kan du skicka ett nedtagningsmeddelande till SMART på privacy@smarttech.com inklusive a) din kontaktinformation (namn, telefonnummer, e-postadress, gatuadress); b) identifiera vilket inskickat material det rör sig om och c) detaljerad information om vad kränkningen baseras på. SMART utvärderar informationen och om det enligt vår enskilda åsikt krävs att en åtgärd kommer att vidtagas, kommer vi att ta bort det inskickade materialet i fråga. Utöver borttagningen har SMART inga ytterligare skyldigheter eller någon ansvarsskyldighet avseende dispyter gällande kränkning av upphovsrätten av inskickat material.

Tillbaka till Allmänna villkor

Upphävning av din licens

Om du inte uppfyller villkoren i detta avtal, kan vi komma att återkalla din licens och upphäva detta avtal. Om detta skulle ske, måste du omedelbart sluta att använda produkten och, om tillämpligt, förstöra alla dina kopior.

Tillbaka till Allmänna villkor

Säkerhet

Du ansvarar för att upprätthålla konfidentialiteten för dina lösenord, din kontoinformation samt för åtkomst. Du ansvarar även helt och hållet för alla aktiviteter (och all felanvändning) som sker genom eller som härstammar från ditt konto (inklusive exempelvis tillfälliga konton som har etablerats med tillfälliga ID-nummer, såsom vid användning av programvaran Response VE), inklusive aktiviteter som har utförts av en vän, familjemedlem, kollega, anställd, gäst eller någon annan som har tillgång till ditt konto. Du samtycker till att se till att du loggar ut från kontot efter varje session (om du delar datorn med andra) och omedelbart meddelar SMART om du tror att ditt konto har använts på ett otillåtet sätt eller om det har inträffat någon annan säkerhetsöverträdelse. Du kan dessutom bli ansvarsskyldig för förluster som SMART eller någon annan part åsamkas p.g.a. att någon annan använder ditt konto eller lösenord. Du får aldrig använda någon annans konto, om kontoinnehavaren inte har gett dig tillstånd att göra det.

Tillbaka till Allmänna villkor

SMART galleri

Utöver villkoren, är du införstådd med att illustrationer, bilder, multimedia, SMART Notebook-filer eller -sidor, bakgrunder eller teman som utgör hela eller delar av SMART:s galleri och som tillhandahålles av SMART är föremål för följande övriga villkor:

 • Du får endast använda bilder i formatet .galleryitem eller .gallerycollection med SMART-produkter (dvs. SMART Table, SMART Table Toolkit, SMART Notebook och SMART Notebook express eller webbapplikation). Någon användning för något annat syfte är inte tillåtet. Du får inte använda illustrationen i tredjepartsprogramvara, eller inkludera den i någon produkt som är till salu eller mot en avgift. Bilder i formatet .galleryitem eller .gallerycollection får inte importeras direkt till någon tredje parts mjukvara. Denna begränsning får inte kringgås genom att konvertera bilder i formatet .galleryitem eller .gallerycollection till formatet .notebook.
 • Bilder kan inkorporeras i en .notebook-fil (dvs. en del av en lektion eller mer än bara galleryitem- eller .gallerycollection-bilden). .notebook-filen får exporteras till ett annat filformat och det andra filformatet får användas på tredjepartsprogramvara, under förutsättning att det inte inkluderas i en produkt som är till salu eller mot en avgift.
 • Du kan få åtkomst till, kopiera, distribuera, publicera och på annat sätt använda oförändrade illustrationer under förutsättning att du bibehåller en hänvisning till den ursprungliga upphovsmannen och/eller SMART-logotypen eller -varumärket i den utsträckning som ingick i illustrationen och som vidare är föremål för resten av dessa villkor.
 • Du har inte tillåtelse att ändra, adaptera, bakåtutveckla eller på annat sätt ändra illustrationer eller koden för SMART Lesson Activity-verktygskitmallen (inklusive Flash).
 • Illustrationer som är SMART Notebook-filer, bakgrunder, sidor, teman, interaktiva filer eller multimedia får ändras, vilka är föremål för de övriga villkoren i detta avtal, inklusive att du bibehåller och på ett tydligt sätt reproducerar källinformationen och/eller tillkännager den som ursprungligen skapade illustrationen.
 • Du har inte tillåtelse att använda illustrationer i dess helhet eller delvist för försäljning eller för något kommersiellt syfte, vare sig de är inkorporerade i en annan produkt eller ett erbjudande, och vare sig den ursprungliga SMART galleri-illustrationen eller ett härlett verk därav.
 • Du har inte tillåtelse att hämta ner illustrationer i stora volymer eller bulkform, oavsett om avsikten är att använda sådant innehåll för kommersiella syften; och att de inte är avsedda att (vare sig i ursprungligt eller ändrat format) erbjudas, distribueras, överföras eller visas, på eller i en webbplats, produkt, erbjudande eller tjänst, inklusive de som konkurrerar med SMART:s erbjudanden eller på något annat sätt.
 • Vissa illustrationer (såsom 3D eller blandade realitetsillustrationer) går eventuellt inte att visa helt och hållet eller korrekt, utan användning av programvaran SMART Mixed Reality, som eventuellt endast är tillgängligt under en separat licens och tillhörande licensavgift.

Tillbaka till Allmänna villkor

Innehåll som tillhandahålles av SMART

Även om rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen på denna webbplats och i våra produkter är så korrekt och uppdaterad som möjligt för att kunna användas för de ändamål den är avsedd för, så representerar inte informationen något åtagande å SMART:s vägnar. SMART LÄMNAR INGA SOM HELST UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG VAD GÄLLER DESS ANVÄNDNING. Den publicerade informationen kan innehålla referenser till produkter, program eller tjänster som inte tillkännages eller som inte är tillgängliga i alla länder. Sådana referenser innebär inte att SMART tänker göra sådana produkter, program eller tjänster tillgängliga i ett visst land. Informationen som är tillgänglig tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl.

Illustrationer (såsom t.ex. SMART-produktillustrationer) och allt annat innehåll som finns i våra produkter som inte särskilt erbjuds för hämtning av användarna (till exempelvis via webbplatsen SMART Exchange® ), tillhör SMART eller dess licensinnehavare och du samtycker till att inte kopiera, publicera, distribuera, visa eller på annat sätt använda sådant material förutom än att visa dem, utan ett uttryckligt skriftligt godkännande från SMART.

Tillbaka till Allmänna villkor

Erbjudanden och webbplatser från tredje part

Våra produkter, i huvudsak på grund av inskickat material från användare, kan innehålla eller hänvisa till länkar till tredjepartswebbplatser. Om du klickar på länkar som ingår i det inskickade materialet gör du det på egen risk. En inkluderad länk eller en hänvisning till en tredjepartstjänst, produkt eller erbjudande är inte och innebär nödvändigtvis inte att SMART har något samröre med, sponsrar, rekommenderar, godkänner, undersöker, verifierar eller övervakar någon information som finns på någon tredjepartswebbplats.

Om du bestämmer dig för att använda tredjepartstjänster, är du ansvarig för att granska och sätta dig in i de villkor och bestämmelser som reglerar alla tredjepartstjänster (inklusive deras sekretesspolicy). Du samtycker till att den tredje parten, och inte SMART, ansvarar för prestandan av tredjepartstjänsterna, din sekretess, den information som ingår på en sådan tredjepartswebbplats och för din användning eller oförmåga att kunna använda en sådan tredjepartswebbplats.

Tillbaka till Allmänna villkor

Användarvillkor för UC Point (UC Point", "vi" eller "oss").

VAR GOD LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR (VILLKOREN) NOGGRANT. GENOM ATT FÅ ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA VÅRA WEBBPLATSER ELLER PÅ ANNAT VIS SAMTYCKA TILL VÅRA TJÄNSTER, BEKRÄFTAR OCH GARANTERAR DU ATT DU ÄR MINST 18 ÅR OCH SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR. OM DU INTE VILL VARA BUNDEN TILL DESSA VILLKOR ELLER OM DU ÄR UNDER 18 ÅR, FÅR DU INTE ANVÄNDA TJÄNSTERNA. OM DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA Å ETT FÖRETAGS ELLER ANNAN JURIDISK PERSONS VÄGNAR, BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR GODKÄNNANDE ATT BINDA SÅDAN JURIDISK PERSON TILL DESSA VILLKOR, I VILKET FALL "DU", "DIG" OSV. AVSER DEN JURIDISKA PERSONEN.

Din användning av tjänsterna som tillhandahålls av UC Point ("Tjänsterna") och leveransen av dessa Tjänster såväl som användningen av UC Points webbplatser ("Webbplatserna") och tjänster som görs tillgängliga via Webbplatserna regleras av dessa Villkor. Vissa funktioner i Tjänsterna eller Webbplatserna kan vara föremål för ytterligare riktlinjer, villkor eller regler (gemensamt "Ytterligare villkor"), vilka meddelas i samband med gällande funktioner. Alla Ytterligare villkor inkorporeras genom hänvisning i dessa Villkor.

Vi får från tid till annan göra ändringar i dessa Villkor. När detta sker så kommer kommer vi att justera datumet efter "Sista uppdatering" längre upp i dokumentet. Det är ditt ansvar att granska dessa Villkor med jämna mellanrum och hålla dig informeras om eventuella ändringar. Versionen som vid var tidpunkt gäller ersätter alla tidigare versioner. Du samtycker härmed till att din fortsatta användning av våra Tjänster efter ändringar publicerats kommer att utgöra ditt samtycke till den nyare versionen.

Språk

Översättningar som vi låter skapas tillhandahålls som en bekvämlighet för dig och i det fall att en icke-engelsk version inte överensstämmer med den engelska versionen så skall den engelska versionen gälla.

Förmånstagare

"Förmånstagare" inkluderar UC Point och SMART Technologies ULC samt dess respektive leverantörer och licensgivare, partner, direktörer, officerare och anställda. Begränsningar med avseende på ansvar, exklusive rättsmedel och skadestånd i denna överensstämmelse och dessa skall gälla oavsett orsak eller teori om ansvar, inklusive men inte begränsat till oaktsamhet, strikt ansvar, avtalsbrott eller liknande för parten vems ansvar begränsning och detta skall gälla även för medlemmar hos Förmånstagare. Sådana bestämmelser får verkställas av medlemmar hos Förmånstagare för egen eller vår räkning.

Licens för användning av våra tjänster

Med förbehåll för dessa villkor, beviljar vi er härmed en icke-underlicensierbar, icke-överföringsbar, icke-exklusive, återkallelig, begränsad licens för användning av våra tjänster med avseende på: (i) personligt bruk om ni är individ, eller (ii) interna affärssyften, om ni är företag eller annan juridisk person, utan tillåtelse att sälja eller distribuera vidare. Din rätt att använda våra Tjänster styrs av alla villkor och bestämmelser som fastställs i dessa Villkor.

Förutom dina tidigare existerande rättigheter och denna licens som utfästes till dig, förbehåller vi och våra licensgivare alla rättigheter, titlar och intressen i och till våra Tjänster, inklusive alla relaterade egendomsrättigheter. Gällande immateriella rättigheter skyddar våra Tjänster, inklusive USAs upphovsrättslagar och internationella fördrag.

Förutom i den utsträckning som uttryckligen anges i dessa Villkor eller som uttryckligen tillåts enligt gällande lag, kommer du inte göra något av följande eller tillåta eller godkänna att någon annan part gör det: (i) kopiera, modifiera, översätta, förbättra, dekompilera, plocka isär, utföra s.k. reverse engineering eller skapa härledda verk från några av våra Tjänster; (ii) hyra, leasa eller underlicensiera åtkomst till några av våra Tjänster; (iii) kringgå eller inaktivera någon säkerhets- eller teknikfunktion i våra Tjänster; eller (iv) införa mjukvara eller automatiska agenter eller skript i Webbplatsen i syftet att skapa flera konton, skapa automatiska sökningar, förfrågningar eller för att kopiera, skrapa eller utvinna data från Webbplatsen.

Tillgång till våra Tjänster

Vi tillhandahåller inte dig med den utrustning som krävs för att komma åt våra Tjänster. Du är själv ansvarig för alla avgifter som tas ut av tredje parter i samband med din åtkomst och användning av våra Tjänster (dvs. internetavgifter).

Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent modifiera eller avveckla alla eller vissa av våra Tjänster utan meddelande. Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon modifiering, upphävning eller avveckling i våra Tjänster.

Dessutom förbehåller vi även rätten att efter eget gottfinnande att neka, vägra upplägg av eller ta bort material som du inlämnar eller skickar för upplägg och att när som helst och utan anledning eller meddelande begränsa, spärra eller upphäva din åtkomst till Våra tjänster utan att detta skall utgöra grund till skyldighet gentemot dig.

Begränsningar

Du måste överensstämma med alla tillämpliga lagar när du använder våra Tjänster. Förutom i den utsträckning som uttryckligen tillåts i gällande lag eller som UC Point uttryckligen godkänner i skriftlig form, kommer du inte att göra följande eller tillåta någon annan att det: (i) lagra, kopiera, modifiera, distribuera eller återförsälja någon av den information, inkl. ljud-, bild- eller audiovisuella verk, som görs tillgängliga genom våra Tjänster (tillsammans kallade "Tjänsteinnehåll") eller kompilera eller samla något Tjänsteinnehåll som en del i en databas eller annat verk; (ii) använda något automatiserat verktyg (dvs. robotar, spiders) för att komma åt eller använda våra Tjänster eller för att lagra, kopiera, modifiera, distribuera eller återförsälja något Tjänsteinnehåll; (iii) till tredje part hyra, leasa eller underlicensiera din åtkomst till våra Tjänster; (iv) använda någon del av våra Tjänster eller vårt Tjänsteinnehåll för något syfte annat än personligt bruk eller, i det fall att ni är en juridisk enhet, i samband med interna affärssyften; (v) kringgå eller avaktivera någon hantering för digitala rättigheter, användarregler eller andra säkerhetsfunktioner i våra Tjänster; (vi) använda våra Tjänster på sätt som överbelastar eller som hotar att överbelasta våra Tjänsters integritet, prestanda eller tillgänglighet; eller (vii) ta bort, ändra eller dölja meddelanden om äganderätt (inklusive upphovsrättsmeddelanden och varumärkesmeddelanden) för någon del av våra Tjänster eller vårt Tjänsteinnehåll.

Registreringsprocessen

Om du väljer att registrera dig för våra Tjänster, måste du tillhandahålla begränsade uppgifter om dig själv när du uppmanas om detta vid användning av Tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att neka Tjänsten till vem som helst.

När du registrerar dig för våra tjänster, måste du skapa ett användarkonto ("Konto"). Du kommer skyndsamt uppdatera alla kontouppgifter efter behov för att hålla de sanna, ordentliga och fullständiga. Vi förbehåller oss rättigheten att kräva att du anpassar ditt användarnamn och/eller lösenord om vi misstänker att ditt konto inte längre är säkert, men vi måste inte göra detta. Du kommer inte att: (a) tillhandahålla felaktig kontouppgifter; (b) skapa ett konto åt någon annan; (c) skapa eller använda fler än ett konto åt gången; (d) överföra ditt konto till annan; (e) tillåta andra att använda ditt konto; eller (f) använda eller få åtkomst till annans konto.

Genom att registrera dig för Tjänsten, får du av UC Point åtkomst till Webbplatsen. Du eller UC Point får när som helst radera ditt konto och, om det är vi som stänger av det, skall UC Point inte ha något ansvar gentemot dig för sådan uppsägning. Villkor häri som har att göra med fortlöpande effektivitet, inklusive men inte begränsat till, villkor som avser äganderätt, garantifriskrivning, ansvarsfriskrivning, skadestånd och gällande lag/jurisdiktion skall fortsätta att gälla även om ditt Konto eller dessa Villkor sägs upp.

Sekretesspolicy

Vi kan komma att samla registreringsinfo eller övriga uppgifter om dig via våra Tjänster. Våra insamling och användning av denna information regleras av vår Sekretesspolicy, som du kan läsa här: https://www.smarttech.com/legal/privacy-policies. Vår Sekretesspolicy omfattas endast vår insamling av information om besökare till smart.uc-point.com och våra registrerade användare av vår Tjänst. Vår Sekretesspolicy gäller inte användare till dina webbplatser via vilka du använder vår Tjänst.

Ett villkor av din användning av Tjänsten är att du går med på att synligt lägger upp egen sekretesspolicy eller eget sekretessmeddelande ("Sekretessmeddelande") som informerar om insamling och användning av information från din besökare till din webbplats. Ditt sekretessmeddelande skall innehålla följande:

 1. att du använder en tredje parts tjänst som använder unika identifierare för att spåra användning och aktiviteter för besökare på webbplatsen genom cookies och webbläsardata och för att matcha och kombinera data med information om dessa besökares egenskaper och aktiviteter som samlas via cookies och data från tredje parts sammanställare,
 2. att den samlade informationen inkluderar användar-ID, IP-adress, platsdata (postnummer), åtkomsttid, öppnade sidor, webbläsarinformation (dvs. typ of språk), hänvisande webbplats och operativsystem,
 3. hur du använder informationen som du får genom vår Tjänst,
 4. att du delar sammanställda och avidentifierade data med tredje parter för deras egna syften samt
 5. en länk med närmare info om hur användare avregistrerar sig från UC Points cookieinsamling.

Utöver ovanstående, förstår du att det även är ditt ansvar att säkerställa att din sekretesspolicy och dina relaterande meddelanden samt din användning av informationen som är relaterad till vår Tjänst är i överensstämmelse med gällande lagar och bestämmelser som kan innebära vidare krav och begränsningar på din användning av vår Tjänst och informationen som du samlar via vår Tjänst. Dessutom förstår du att UC Point har rätten att samla, lagra, använda, dela och publicera sammanställd eller avaidentifierad information som insamlats från dig och din webbplats i samband med din användning av Tjänsten. Du går med på att inte använda vår Tjänst i samband med någon webbplats eller onlinetjänst som vänder sig till barn eller som avsiktligen samlar information från minderåriga.

Licens från dig

Härmed utfäster du en royaltyfri licens till UC Point AG och dess Förmåntagare att använda, kopiera, överföra och modifiera dina kunddata för att tillhandahålla tjänsten och för det begränsade syftet av att sammanställa data och använda den i anonym form. Dina data säljs inte och innehåller ingen personligt identifierbar information. Begränsade områden i Tjänsterna

Vissa delar i våra Tjänster, inklusive funktioner för kontohantering, kan vara lösenordsskyddade för registrerade användare eller andra godkända personer ("Lösenordsskyddade områden"). Om du har tillstånd att öppna Lösenordsskyddade områden, går du med på att du själv ansvarig för att skydda ditt lösenord och meddela oss om det förloras eller stjäls, avslöjas för någon obehörig person eller på annat vis komprimeras. Härmed accepterar du fullständigt ansvar för all aktivitet som sker på ditt konto, oberoende av om det är du personligen som vidtar aktiviteten. Du går med på att omedelbart meddela oss om du blir medveten om någon obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsintrång med avseende på ditt lösenord eller våra Tjänster.

Länkar och tredje parters innehållторон

Våra tjänster kan komma att visa eller innehålla länkar till tredje parters produkter, tjänster och Webbplatser. Eventuella åsikter, råd, utlåtanden, tjänster, erbjudanden eller annan information som utgör en del i innehållet som uttrycks, skriv eller görs tillgängligt av andra användare eller tredje parter via våra Tjänster, eller som kan nås eller hittas via våra Tjänster (tillsammans "Tredje parters innehåll") tillhör respektive författare eller skapare och inte våra aktieägare, direktörer, officerare, anställda, agenturer eller representanter.

Vi har ingen kontroll över Tredje parters innehåll och garanterar därför inte dess noggrannhet, integritet eller kvalitet. Vi har inget ansvar för, stödjer och besitter ingen skyldighet med avseende på Tredje parts innehåll eller någon information eller något material som annonseras i Tredje parters innehåll. Genom att använda våra Tjänster, kan du komma att exponeras för innehåll som är stötande, oanständigt eller motbjudande. Vi har inget direkt eller indirekt ansvar för någon skada eller förlust som orsakas av dig genom din användning eller tillit i någon gods, tjänst eller information som görs tillgänglig på eller via någon tredje parts tjänst eller i Tredje parters innehåll. Det är ditt ansvar att utvärdera informationen, åsikterna, råd och annat innehåll som görs tillgängligt på och via våra Tjänster.

Användarpolitik

Du är ansvarig för allt innehåll eller övrigt material som du lägger upp, publicerar, överför eller visar på, genom eller via våra Tjänster.

Du kommer inte använda våra Tjänster för att: (i) ladda upp, posta, mejla eller på annat sätt överföra något Inlägg som innehåll olagligt, skadligt, hotande, skadligt, trakasserande, skadeståndsgrundande, ärekränkande, vulgärt, obscent, ärekränkande, inkräktande på annans privatliv, hatiskt, eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt förkastligt; (ii) på något sätt skada oss eller tredje parter; (iii) uppträda som en annan person eller juridisk person, eller på annat sätt förvränga din anknytning till en sådan; (iv) ladda upp, posta, mejla eller på annat sätt överföra något Inlägg som du inte har rätt att överföra enligt lag eller avtal eller lojalitetsplikt (såsom insiderinformation, patentskyddad eller konfidentiell information som ges eller avslöjas som en del av anställningsförhållanden eller under sekretessavtal); (v) ladda upp, posta, mejla eller på annat sätt överföra Inlägg som gör intrång i patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan rättighet som tillhör tredje part; (vi) ladda upp, posta, mejla eller på annat sätt överföra oombedd eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, "skräppost", "spam", "kedjebrev", "pyramidspel" eller någon annan form av värvning; (vii) ladda upp, posta, mejla eller på annat sätt överföra något material som innehåller virus eller annan datakod, andra filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten av någon mjukvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning; (viii) störa eller avbryta Tjänsterna eller servrar eller nätverk som är anslutna till Tjänsterna, eller bryta mot krav, procedurer, policys eller regler för nätverk som är anslutna till Tjänsterna; (ix) avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot gällande lokal, delstatlig, nationell eller internationell lag eller förordning; (x) "förfölja" eller på annat sätt trakassera någon annan part; eller (xi) samla in eller lagra personuppgifter om andra användare.

Varumärke

"UC Point", UC Points logotyp och andra produkt- eller tjänstenamn eller slogans som visas i våra Tjänster är varumärken som tillhör UC Point och dess Förmånstagare, leverantörer eller licensgivare, och dessa får inte kopieras, imiteras eller används i dess helhet eller delar därav utan skriftligt tillstånd från UC Point, Förmånstagare eller lämplig varumärkesinnehavare. Du får inte använda några metataggar eller annan "dold text" som använder "UC Point" eller något annat namn, varumärke eller produkt eller tjänstenamn för UC Point eller Förmånstagare utan tidigare skriftligt godkännande. Dessutom så har våra Tjänster ett utseende och allmänt tema, inklusive rubriker, anpassad grafik, knappikoner och skript, som utgör UC Points eller Förmåntagares tjänstemärke, varumärke eller helhetsintryck, vilket inte vår kopieras, imiteras eller användas i dess helhet eller delar därav utan föregående skriftligt godkännande. Alla andra varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som omnämns i våra Tjänster tillhör respektive ägare. Hänvisningar till produkter, tjänster, processer och annan information, genom varunamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller liknande, skall inte utgöra eller tolkas att utgöra stöd, sponsorskap eller rekommendation från oss eller Förmånstagare.

Feedback

Vi eller Förmånstagare får tillhandahålla dig med sätt att ge feedback, förslag och idéer om våra Tjänster ("Feedback"). Genom att dela sådan feedback, går du med på att vi eller Förmånstagare efter eget gottfinnande använda denna på valfritt sätt, inklusive framtida förbättringar eller modifieringar i våra Tjänster. Du ger oss härmed oss, Förmånstagare och eventuella rättsinnehavare en evig, världstäckande, fullt överförbar, underlicensierbar, oåterkallelig, royaltyfri licens att använda, återskapa, modifiera, skapa härledda verk, distribuera och visa Feedback hur vi än vill av vilken anledning som helst, i vilken media, mjukvara eller teknik som nu eller i framtiden är tillgänglig, utan någon skyldighet att ge dig eller någon tredje part kredit eller ersättning. Vi och Förmånstagare kommer att behandla Feedback från dig som icke-konfidentiell och generisk.

Garantifriskrivning

ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OCH TJÄNSTEINNEHÅLL SKER PÅ EGEN RISK. TJÄNSTERNA OCH TJÄNSTEINNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS EFTER BEHOV OCH TILLHÄNGLIGHET. TILL DEN MÅN SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG, FRISKRIVER VI OSS OCH FÖRMÅNSTAGARE UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA TYPER AV GARANTIER, INKLUSIVE UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA SÅDANA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, TITEL, OSTÖRT BRUK OCH ICKE-INTRÅNG. VI GARANTERAR INTE NOGGRANNHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER ANVÄNDBARHETEN FÖR TJÄNSTERNA ELLER NÅGOT TJÄNSTEINNEHÅLL OCH DU FÖRLITAR DIG PÅ TJÄNSTERNA OCH TJÄNSTEINNEHÅLLET PÅ EGEN RISK. MATERIAL SOM DU ANVÄNDER ELLER ERHÅLLER GENOM VÅRA TJÄNSTER SKER PÅ EGET ANSVAR OCH EGEN RISK, OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR SKADA PÅ DIN DATOR ELLER DATA FÖRLUST TILL FÖLJD AV HÄMTNING AV MATERIAL VIA VÅRA TJÄNSTER. RÅD ELLER INFORMATION, INKLUSIVE MUNTLIG OCH SKRIFTLIG SÅDAN, SOM DU FÅR FRÅN OSS ELLER GENOM ELLER VIA VÅRA TJÄNSTER UTGÖR INTE EN GARANTI OM NÅGOT SOM INTE UTTRYCKLIGEN FASTSTÄLLS I DETTA AVTAL. VISSA DELSTATER FÖRBJUDER GARANTIFRISKRIVNINGAR OCH DU KAN KOMMA ATT HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR BEROENDE PÅ DELSTAT

Ansvarsbegränsning

TILL DEN MAXIMALA MÅN SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG, ÄR VI INTE ANSVARIGA FÖR FÖLJANDE FÖRLUSTKATEGORIER: A) INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, FÖLJDSKADOR ELLER ALLMÄNT SKADESTÅND, OCH B) ERSÄTTNING FÖR UTEBLIVEN VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA ICKE-MATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM VI MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA), TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER OCH TJÄNSTEINNEHÅLLET I ALLA FALL, VARE SIG DESSA ÄR DIREKTA, INDIREKTA ELLER FÖLJDSAKDRO. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR DEN TOTALA ERSÄTTNINGEN FRÅN FÖRMÅNSTAGARE TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER TJÄNSTEINNEHÅLLET (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIKRAV), OAVSETT FORUM OCH OAVSETT ÅTGÄRD ELLER KRAV ÄR BASERAT PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT, ÖVERSTIGA: BELOPP, OM NÅGRA, SOM DU BETALAT OSS FÖR DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OCH TJÄNSTEINNEHÅLLET, ELLER FEMTIO AMERIKANSKA DOLLAR (50 $).

EFTERSOM VISSA DELSTATER INTE TILLÅTER UTELÄMNANDE ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR, KANSKE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER JUST DIG. DESSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR SKALL VERKSTÄLLAS TILL DEN MAXIMALA MÅN SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG.

Skadelöshet

Du friskriver oss och våra FÖRMÅNSTAGARE från kostnader, skador, utgifter och skyldigheter till följd av din användning av Tjänsterna och Tjänsteinnehåll, ditt brott mot dessa Villkor eller ditt intrång i tredje parters rättigheter genom användning av Tjänsterna eller Tjänsteinnehåll.

Juridiska meddelanden

Genomdrivning av dessa Villkor regleras av lagar som gäller i delstaten Kalifornien, exklusive dess principer om konflikt och lagval. Den exklusive jurisdiktionen och platsen för alla eventuella krav till följd av eller i samband med dessa Villkor eller din användning av Tjänsterna eller Tjänsteinnehåll skall vara Santa Clara County i Kalifornien, och du är godkänner oåterkalleligen detta. Vår försummelse att verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa Villkor utgör inte avstående av sådan rättighet eller bestämmelse såvida vi inte skriftligen godkänner annat. Om domstolen i kompetent jurisdiktion finner att någon bestämmelse i dessa Villkor är olaglig, ogiltig eller overkställbar, skall resterande bestämmelser fortsätta att gälla.

Ansvarsfriskrivning av grupptalan

I den utsträckning som godkänns enligt lag, skall alla rättegångsförfaranden för beslut eller processer av en tvist, endast förrättas enligt enskilt grundval. Varken du eller Förmånstagare skall ansöka att få en tvist hörd som en grupptalan, civilrättslig talan via åklagarmyndighet, eller genom någon annat förfarande där båda parterna agerar, eller föreslår att agera, i egenskap av ett ombud.

Upphovsrättsmeddelande

Du får inte lägga upp, distribuera eller återskapa något av UC Points upphovsrättsskyddade material, varumärken eller äganderättsinformation såvida du inte har rättighet att göra det. UC Points policy är att efter eget gottfinnande avstänga Konton som gör intrång i upphovsrätter tillhörande UC Point, FÖRMÅNSTAGARE eller tredje parter. Om du anser att ditt verk kopierats och lagts upp på Webbplatsen på något sätt som utgör intrång i upphovsrätt, vänligen följ kraven för lämpligt meddelande enligt Digital Millennium Copyright Act (DMCA), 17 U.S.C. § 512. Som minst måste du tillhandahålla vårt Upphovsrättsombud med följande informationM: elektronisk eller fysisk signatur från den person som har rätt att agera för upphovsrättsägaren räkning; en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket som du anser gjorts intrång i; identifikation av platsen för Webbplatsen med materialet i fråga; din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress; skriftlift utlåtande från dig om att du på god tro anser att den ifrågasatta användningen inte är godkänt av upphovsrättsägaren, dess agentur eller gällande lag; samt ett uttalande av dig som görs under ed om att ovanstående information i ditt meddelande är riktigt och att du är upphovsrättsägare eller godkänd att agera å dennes vägnar. UC Points Upphovsrättsombud för meddelande om krav på upphovsrättsintrång kan nås på följande: [insert email address for Copyright Agent] eller på nedan adress till "Copyright Agent".

Elektronisk kommunikation

Kommunikationen mellan dig och US Point sker elektroniskt, vare sig du använder Webbplatsen eller använder e-post och oavsett om UC Point lägger upp meddelanden på Webbplatsen eller kommunicerar med dig via e-post. För kontraktmässiga skäl, (a) godkänner du att få kommunikation från UC Point i elektronisk form; och (b) förstår att alla elektroniska villkor och bestämmelser, överenskommelser, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation från UC Point uppfyller juridiska krav på samma sätt som om det inte skedde elektroniskt. Föregående påverkar inte de rättigheter som du inte kan avstå från.

Kontakta oss

Om du har frågor eller bekymmer om våra Tjänster eller dessa villkor så ombeds du kontakta oss på: legal@uc-point.com

Tillbaka till Allmänna villkor

Innehåll som tillhandahållits av användare (Inskickat material)

I dessa villkor innebär uttrycket "inskickat material" innehåll som skickas in av användare, och inkluderar men är ej begränsat till, alla filer som användare bidrar med (inklusive en fil som har skapats i programformaten SMART Notebook® eller SMART Table® , pdf-format, PowerPoint® och Microsoft® Word), text, illustrationer, innehåll, video, ljudfiler, kommunikation, åsikter, länkar, programvara, data och allt annat innehåll som någon användare tillhandahåller. Användare får bidra på olika sätt, inklusive men inte begränsat till uppladdningssidor eller andra metoder för fildelning, anslagstavlor, chatter (diskussionerforum), bloggar, eventkalendrar, ljud- och/eller postcasts, videobloggar, personliga webbplatser, wikisidor och/eller andra meddelande- eller kommunikationssätt framtagna av SMART för att tillåta användare att kommunicera eller dela material med andra.

Du är införstådd med att allt inskickat material, vare sig det har lagts upp för allmänheten eller överförts privat och som är åtkomligt via våra produkter, ansvarar helt och hållet den person som skickade in materialet för, och DU ANVÄNDER SÅDANT INSKICKAT MATERIAL OCH ALLT MATERIAL SOM INGÅR DÄRI PÅ EGEN RISK. SMART kontrollerar inte inskickat material från användare, och kan därför inte garantera dess korrekthet, kvalitet, integritet eller äganderätt. Du är införstådd med att du kan exponeras för inskickat material som kan anses vara stötande eller oanständigt, eller där de underliggande rättigheterna inte har anskaffats på rätt sätt. Du är införstådd med att SMART inte bär något ansvar för innehåll som har lagts upp av tredje parter och som finns tillgängligt via våra produkter. Du är uteslutande ansvarig för din användning av det inskickade materialet och för eventuella dispyter som du kan komma att ha med andra användare, även om SMART kan tillhandahålla en metod för att ge användare råd om en dispyt eller ett klagomål (hänvisa till avsnittet Rapportera ett problem, dispyt eller nedtagningsbegäran för mer information).

Användare kan inkludera hypertextlänkar till innehåll i inskickat material som underhålls av tredje parter och som de är värd för, så länge som innehållet på sådana webbplatser, om det läggs upp för våra produkter, inte överskrider våra villkor. SMART har ingen som helst kontroll över sådana andra webbplatser och webbaserade resurser. SMART rekommenderar inte eller garanterar korrektheten för något inskickat material eller något annat innehåll i våra produkter. Du samtycker till att SMART inte är ansvariga för korrektheten eller tillgängligheten av något tredjepartsinnehåll, reklam, kampanjer, produkter eller annat material som är tillgängligt via våra produkter och inte kommer att hållas ansvariga för eventuella skador som uppkommer som ett resultat av det inskickade materialet eller användningen av sådant innehåll.

SMART förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att granska allt inskickat material och efter eget gottfinnande att ta bort eller vägra att ta bort eller lägga upp något inskickat material eller länkar i det inskickade materialet.

SMART åtar sig att skydda din integritet (se vår Sekretesspolicy ), men du borde ändå vidta försiktighet när du tillhandahåller personligt identifierbar information om dig själv (speciellt i förhållande till dina elever) eller barn i dina Inlägg. Alla Inlägg som du gör kan potentiellt erhållas och användas av obehöriga. SMART kontrollerar eller godkänner inte innehållet, meddelandena eller informationen som finns i några Inlägg för våra produkter. SMART friskriver sig uttryckligen från något ansvar i förhållande till Inlägg och eventuella konsekvenser av ditt deltagande i några sådana Inlägg.

SMART förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, men utan skyldighet, att ta bort allt inskickat material som innehåller telefonnummer, gatuadresser eller som på annat sätt innehåller personlig identifierbar information, eftersom vi inte kan verifiera sådan information eller bekräfta att den person som informationen tillhör verkligen vill att denna information ska läggas ut. SMART kan, som föremål efter en begäran från den berörda individen, lämna information om en identifierbar person som lagts upp om SMART anser att sådan information utgör affärskontaktinformation som är avsedd för offentlig åtkomst på ett sådant sätt.

Du bibehåller all äganderätt till ditt inskickade material. Men, genom att skicka något inskickat material (i vilket format som helst), beviljar du SMART, dess respektive dotterbolag, leverantörer, efterträdare, ombud, licensinnehavare, underlicensinnehavare, återförsäljare och distributörer, en oåterkallelig, royaltyfri, oupphörlig, global, icke-uteslutande, underlicensierbar, överförbar licens, att kunna använda, reproducera, kopiera, sammanföra, distribuera, överföra, sända, lägga ut, visa för allmänheten, allmänt använda, översätta och omformatera ditt inskickade material (helt eller delvist) på alla de sätt som känns till idag eller som upptäcks i framtiden och/eller att inkorporera det i andra verk i vilket format, media eller teknik som helst som känns till idag eller som utvecklas senare.

Även om du kan ta bort inskickat material som du har skapat eller begränsa åtkomsten till det i vissa delar av endel produkter, är du införstådd med att denna licens inte kan upphävas eller din friskrivningen som du återkallat, när det inskickade materialet har skickats. Om t.ex. andra användare har hämtat ditt inskickade material för att skapa en lektion, har de fortsättningsvis rätt att använda sådant inskickat material som hämtats i enlighet med dessa villkor, även efter att du har tagit bort ditt inskickade material.

Du får inte bidraga med eller redigera något inskickat material, om du inte har:

 • laglig rätt att skicka in det inskickade materialet, vilket utan begränsning inkluderar, att du är författaren eller licenstagaren för eventuellt upphovsrättsskyddat innehåll som du tillhandahåller, och att du har laglig rätt att skicka in det enlighet med en licens eller ett arrangemang med din arbetsgivare eller tredje parter för användning som är konsekvent med det sätt som det inskickade materialet kommer att användas för och vad som godkänns i dessa villkor;
 • ifall det inskickade materialet består av fotografier, illustrationer, bilder eller på annat sätt är grafiska helt eller delvist ("Illustrationer"), garanterar och intygar du att varje person som är avbildad i sådana illustrationer, om några (och om personen är minderårig, att den minderåriges förälder eller förmyndare) har gett sitt samtycke till att illustrationerna kan användas i enlighet med dessa villkor, inklusive, för att ge ett exempel, men inte begränsat till, distribution, offentlig visning och reproduktion av sådana illustrationer; och
 • att du anser att det är korrekt, ej kränkande och lagligt och inte kränker någon tredje parts rättigheter (inklusive men ej begränsat till, lagar avseende ärekränkning).

Du förväntas att respektera och samverka med andra användare i de offentliga forumen på samma sätt som du skulle göra i andra offentliga sammanhang och inte använda stötande, trakasserande eller annat oanständigt språk i det inskickade materialet. Du är införstådd med att du är ansvarig för hur du samverkar med andra användare.

Användning av våra produkter för aktiviteter som överträder lokala, regionala, nationella eller internationella lagar, föreskrifter eller bestämmelser, innebär en överträdelse av dessa villkor.

Du ger härmed SMART tillåtelse att samarbeta med (i) lagupprätthållande myndigheter vid undersökning av misstänkta kriminella överträdelser, och/eller (ii) systemadministratörer hos Internet-leverantörer eller andra nätverks- eller dataorganisationer för att upprätthålla dessa villkor.

DU SAMTYCKER TILL ATT EN PART SOM BLIR KRÄNKT AV ATT DU LADDAR UPP NÅGOT INNEHÅLL, BL.A.KAN VARA ETT BROTT MOT UPPHOVSRÄTTSLAGEN ELLER SOM ÄR ÄREKRÄNKANDE, KAN VIDTAGA RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER SOM KAN LEDA TILL ATT DIN PERSONLIGA INFORMATION AVSLÖJAS OCH ATT DU MÅSTE BETALA EN KOMPENSATION TILL DEN KRÄNKTA PARTEN.

Tillbaka till Allmänna villkor

Villkor och upphävande

Detta avtal på trettio (30) dagar startar när du börjar använda vår produkt och förnyas automatiskt varje månad, om inte det upphävs av någon av parterna.

SMART kan efter eget gottfinnande när som helst upphäva detta avtal, inklusive utan begränsning till, för att du överträtt några av dina representationer, garantier eller skyldigheter i enlighet med detta avtal, eller för din inaktivitet att använda produkten.

Du kan när som helst upphäva detta avtal genom att skicka en upphävsningsbegäran till SMART på info@smarttech.com. Din upphävning av detta avtal skall inte befria dig från några betalningsskyldigheter som har uppstått innan en sådan upphävning skedde. Vid upphävning måste du omedelbart sluta använda våra produkter. Följande paragrafer skall fortsättningsvis gälla då detta avtal upphävs: Introduktion, ALLMÄNNA VILLKOR, Ansvarsfriskrivning av grupptalan, Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning, Exportrestriktioner, Feedback, Gällande lag, Ogiltiga villkor, Dispyt eller nedtagningsbegäran, Säkerhet, SMART galleri, Innehåll som tillhandahålles av SMART, Erbjudanden och webbplatser från tredje part, Innehåll som tillhandahållits av användare (Inskickat material) och Villkor och upphävning.

FRÅGOR? Hör av dig!

SMART Technologies ULC

Вниманию: юридического отдела

3636 Research Road N.W.

CALGARY, AB CANADA T2L 1Y1

+1.403.245.0333

© 2016, SMART Technologies ULC

365020_1