SMART Technologies ULC Website Privacybeleid

Doel

Hieronder volgt uitleg van het privacybeleid van onze website (het 'Beleid') en de manieren waarop SMART Technologies ULCS (samen met de dochterondernemingen, samen 'SMART', 'wij' of 'ons') omgaat met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van je persoonlijke informatie. In dit Beleid lees je welke informatie we van je verzamelen, hoe we die gebruiken en openbaar maken, en op welke manieren jij die verzamelde informatie zelf kunt beheren.

Toepassing van dit Beleid

Klik hier voor de voorwaarden en het privacybeleid van SMART Learning Suite.

Dit Beleid is van toepassing op al onze websites (waaronder smarttech.com) aangeboden door SMART (samen 'diensten'). Toch hebben bepaalde diensten soms aanvullende en/of specifieke privacyvoorwaarden die alleen voor die dienst van toepassing zijn. Als dat zo is, worden de aanvullende voorwaarden aan je gecommuniceerd zodra je die dienst van SMART ontvangt.

Soms levert of beheert SMART individuele onderdelen van bepaalde diensten niet rechtstreeks. Dan kan aan je gevraagd worden of je instemt met aanvullend beleid van derden om die diensten van SMART te gebruiken. Als je bijvoorbeeld Funterra gebruikt, kan het zijn dat jij of SMART bepaalde informatie moet verstrekken aan externe dienstverleners (zoals dienstverleners die mede gebruikerscontent hosten), voor meer gebruiksgemak bij dat product. In zulke gevallen identificeert SMART alle dienstonderdelen van die derden voordat je de dienst gaat gebruiken.

Door gebruik te maken van een dienst ga je akkoord met dit Beleid en geef je SMART toesteming om je persoonlijke informatie te verzamelen, gebruiken en openbaar te maken zoals nodig is voor de aangegeven doeleinden of zoals elders in dit document aangegeven.

Persoonlijke informatie van kinderen en minderjarigen

Informatie van minderjarigen komt hoofdzakelijk op twee manieren terecht bij SMART: via het individu zelf of via de school die het individu bezoekt. Als je in jouw land niet de wettelijke leeftijd hebt om een bindend contract aan te gaan (d.w.z. als je nog niet meerderjarig bent, in veel landen is dat 18 jaar), hebben jij of je school uitdrukkelijke toestemming van je ouders of voogd nodig voordat je persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft en onze diensten mag gebruiken. Je moet dit Beleid ook goed doorlezen met je ouder of voogd, zodat je zeker weet dat je het begrijpt en ermee akkoord gaat. Persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 18 jaar mag niet worden doorgegeven bij of via onze diensten zonder toestemming van hun ouder of voogd. Informatie van personen jonger dan 18 jaar verzamelen we niet opzettelijk zonder die toestemming.

Via onze diensten verzamelen we alleen persoonlijke gegevens van een kind jonger dan 18 jaar wanneer de school, de regio en/of de leraar heeft bevestigd de vereiste en verifieerbare toestemming van de ouders of voogd te hebben gekregen dat dat kind persoonlijke gegevens aan ons mag verstrekken. Als je jonger bent dan 18 jaar, stuur ons dan geen persoonlijke informatie, tenzij je school, regio en/of leraar daarvoor toestemming heeft gekregen van je ouders of voogd. Meer informatie over de verantwoordelijkheid van scholen, regio's en leraren om toestemming te krijgen vind je in de gebruiksvoorwaarden of licentieovereenkomst van onze diensten.

Bij diensten waarbij SMART persoonlijke informatie van leerlingen opslaat of beheert wordt informatie die, voor zover wij weten, aan ons is verstrekt door iemand jonger dan 18 jaar en die niet voldoet aan deze vereisten, waar mogelijk verwijderd. (Het is soms niet mogelijk om dergelijke informatie te verwijderen als deze is opgenomen in een gezamenlijk product dat is gemaakt met behulp van de diensten.) Als je informatie wilt melden die is verstrekt zonder de vereiste toestemming van een ouder of voogd, kun je contact met ons opnemen via privacy@smarttech.com.

We eisen niet dat minderjarigen die onze diensten gebruiken daarvoor persoonlijke informatie verstrekken, buiten informatie die redelijk gezien nodig is om de diensten goed te laten functioneren.

Wat is 'persoonlijke informatie'?

Persoonlijke informatie is alle informatie over een identificeerbaar individu (bijv. naam, huisadres, cv-gegevens, financiële informatie, gezondheidsgegevens, foto's, leeftijd, burgerlijke staat, religie, enz.).

Voor zover de relevante wetgeving dit toestaat, is dit Beleid niet bedoeld voor en niet van toepassing op:

  • de verzameling, het gebruik of de openbaarmaking van persoonlijke informatie voor persoonlijke, private, artistieke, literaire of journalistieke doeleinden; of
  • de verzameling, het gebruik of de openbaarmaking van 'zakelijke contactgegevens' (bijv. de naam, de functienaam of -titel, het zakelijk telefoonnummer, het zakelijk adres, de zakelijke e-mail, het zakelijke faxnummer of andere zakelijke informatie van het individu) met het doel contact op te nemen met het individu in zakelijke hoedanigheid.

Hoe we persoonlijke informatie verzamelen

Over het algemeen en voor zover mogelijk verzamelt SMART persoonlijke informatie rechtstreeks van de persoon op wie de informatie betrekking heeft. Als derden informatie hebben die SMART nodig heeft voor vastgestelde doelen, probeert SMART ervoor te zorgen dat de informatie met de juiste toestemming is verzameld.

Je persoonlijke informatie kan rechtstreeks worden verzameld als je onze diensten gebruikt, of via derden die zulke informatie aan ons verstrekken als onderdeel van een dienst die wij je leveren. We kunnen de informatie persoonlijk, telefonisch, via e-mail of via internet verzamelen. Wanneer SMART persoonlijke informatie van je verzamelt, doen wij het volgende. (i) We leggen uit hoe we die informatie willen gebruiken. (ii) We verzamelen alleen informatie waarvan wij denken dat deze nodig is voor de vastgelegde doeleinden of andere doelen die we je aan je doorgeven op het moment van verzamelen. (iii) Voor andere ongerelateerde doeleinden gebruiken we die informatie niet zonder je toestmming, tenzij we dit wettelijk verplicht zijn of mogen doen.

SMART kan persoonlijke gegevens verzamelen: (i) als je je registreert voor gepersonaliseerde informatie op de website of van de klantenservice van SMART; (ii) als je informatie versterkt om toegang te krijgen tot een van de beveiligde sites van SMART; (iii) als je meedoet aan een van de promoties van SMART; of (iv) via een van onze diensten.

Waar toegestaan of vereist door relevante wet- en regelgeving mag SMART persoonlijke informatie verzamelen over een individu, zonder diens wetenschap of toestemming. 

Hoe we persoonlijke informatie gebruiken

SMART verzamelt en gebruikt persoonlijke informatie om: (i) te reageren op jouw vragen of verzoeken; (ii) je bestellingen te verwerken; (iii) verkoopgegevens bij te houden; (iv) inzicht te krijgen in jouw behoeften en voorkeuren; (v) producten en diensten te ontwikkelen, te verbeteren, op de markt te brengen en te leveren; (vi) het plezier en de efficiëntie van je bezoek aan onze website persoonlijker en makkelijker te maken; (vii) zo handig en efficiënt mogelijk diensten aan je te leveren; (viii) onze verplichtingen in onze overeenkomst met jou te controleren en na te komen; (ix) onze activiteiten en bedrijfsvoering te managen en te ontwikkelen; en (x) te voldoen aan wettelijke vereisten.

Als je een dienst gebruikt waarvoor een derde partij nodig of inzetbaar is, kan SMART je persoonlijke informatie ook (rechtstreeks of via een dergelijke derde partij) verzamelen en gebruiken voor het volgende: (i) Je toegang tot een dergelijke dienst vergemakkelijken; (ii) Je in staat stellen je account te verifiëren bij dergelijke derden, of bij SMART via deze derden, met behulp van hun verificatie- of online beveiligingsdiensten; (iii) Beoordelings- en andere prestatiegegevens van leerlingen samenvoegen om hun resultaten te verbeteren; en (iv) Opslaan van objecten uit werkprojecten, zoals afbeeldingen of bestanden die je bij de producten voegt om de afgifte te optimaliseren.

SMART gebruikt de persoonlijke informatie van minderjarigen niet om onze producten of de producten van derden bij zulke minderjarigen aan te prijzen. Derden mogen dit ook niet doen via onze diensten. 

Hoe we je persoonlijke informatie delen en openbaar maken

Behalve zoals in dit Beleid vermeld staat maken we je persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming openbaar, tenzij we dit wettelijk verplicht zijn of mogen doen. Voor meer zekerheid kan SMART je persoonsgegevens delen met derden, zoals channelpartners, serviceproviders of andere organisaties, wanneer: (i) de derde partij of SMART jouw toestemming heeft; (ii) dit wettelijk verplicht of toegestaan is; (iii) de derde partij optreedt als onze agent, contractant of dienstverlener en vertrouwelijk en in overeenstemming met de relevante wetgeving met je persoonsgegevens omgaat; (iv) er sprake is van bedrijfsfusies, afstotingen of overnames. Wanneer je je bijvoorbeeld inschrijft voor bepaalde verkoopacties, kan SMART je persoonlijke gegevens delen met een channelpartner waarvan SMART weet dat die kan helpen je vragen te beantwoorden.

SMART kan ook persoonlijke informatie vrijgeven aan derden wanneer dat toegestaan is door de relevante wetgeving. Ook mag SMART dit doen als je een leerling bent en SMART de opdracht krijgt van je school. SMART kan informatie vrijgeven als SMART denkt dat dat nodig is om: (i) de veiligheid van SMART en van werknemers en gebruikers of de veiligheid van anderen te beschermen; (ii) relevante wetten na te leven; of (iii) gebruiksvoorwaarden of licenties in verband met onze producten of diensten te handhaven.

SMART houdt zich niet bezig met het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie in de loop van de tijd en op websites van derden, behalve wanneer dat nodig is om de diensten goed te laten functioneren. SMART volgt niet-persoonlijk identificeerbare gebruikersgegevens in de vorm van verzameld gedrag om de diensten te verbeteren. Ook kan SMART daarvoor niet-persoonlijk identificeerbare samengestelde rapporten over gebruikersgedrag verstrekken aan derden met wie we samenwerken.

Als je niet wilt dat je persoonlijke gegevens naar anderen gaan, of je wilt afmelden als abonnee, stuur dan een e-mail naar privacy@smarttech.com. SMART zal je persoonlijke informatie niet bewust verkopen of uitlenen aan andere organisaties zonder je uitdrukkelijke toestemming, behalve onder bepaalde voorwaarden, die je in dit document vindt. Wel kan SMART jouw verzamelde informatie verkopen of op een andere manier aan een derde partij geven als SMART geheel of gedeeltelijk fuseert, of wordt overgedragen aan de derde partij. De voorwaarde is wel dat deze derde partij gebonden is aan relevante overeenkomsten of verplichtingen. Dit betekent dat ze je persoonlijke informatie alleen mag gebruiken of openbaar maken volgens de gebruiks- en openbaarmakingsvoorwaarden uit dit Beleid.

Als je nog minderjarig bent, heeft SMART het recht om toegang tot je account te verlenen aan je ouders, voogd of andere bevoegde volwassene als die dat daar om vraagt.

Beveiliging

De bedrijfsprocessen van SMART zijn ontworpen en worden toegepast om je persoonlijke informatie goed te beschermen. Daarbij houden we rekening met de gevoeligheid en het gebruik van die informatie. Toch is het mogelijk dat de veiligheidsmaatregelen niet elke vorm van verlies, misbruik of wijziging van persoonlijke informatie kunnen voorkomen. SMART is niet verantwoordelijk voor schade of aansprakelijkheid vanwege zulke fouten in de beveiliging. Als je onze diensten gebruikt, betekent dat dat je begrijpt dat er een risico bestaat dat gegevens en communicatie toegankelijk zijn voor onbevoegde derden, als die informatie via het internet worden verstuurd. Hieronder vallen communicatie via e-mail en op andere elektronische manieren. Dit alles heeft geen invloed op aansprakelijkheid die onder relevante wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Heb je je vragen of opmerkingen over de beveiligingsmaatregelen als je persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt of openbaar gemaakt? Stuur dan een e-mail naar privacy@smarttech.com.

Gebruik je een dienst waarin onderdelen van derde partijen zitten? Raadpleeg dan het beleid van die externe dienstverlener over beveiliging en gegevensbescherming.

Internationale opslag en overdracht van gegevens

SMART en de dienstverleners kunnen van tijd tot tijd bepaalde computerdatabases met persoonlijke informatie over de producten en diensten van SMART in landen buiten Canada opslaan. De export van persoonlijke informatie naar die landen is toegestaan, mits de informatie tijdens de verwerking goed beschermd wordt. Externe dienstverleners zijn verplicht om goede beveiliging en vertrouwelijkheid te garanderen waar het op persoonlijke informatie aankomt. Dit is een belangrijk aspect van de contracten tussen SMART en die dienstverleners.

Als het nodig is of de wet het vereist, brengen we je op de hoogte als je persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen, opgeslagen of verwerkt buiten Canada.

Persoonlijke informatie inzien of updaten

We proberen je persoonlijke informatie zo accuraat mogelijk op te slaan. Wil je meer weten over de privacymaatregelen van SMART? Of wil je je persoonlijke informatie inzien of die updaten? Neem dan contact op met:

Privacy Officer
privacy@smarttech.com

SMART begrijpt dat mensen soms vragen hebben over hun persoonlijke informatie. We antwoorden daarom binnen redelijke termijn en binnen de wettelijk verplichte tijd.

Let op: het recht van een individu om in te zien welke persoonlijke informatie een organisatie bezit is niet onbeperkt. In sommige gevallen mag of moet SMART een verzoek weigeren volgens de wet- en regelgeving.

Afmelden of persoonlijke informatie verwijderen

Als je de persoonlijke gegevens van jezelf of je kind of openbaar geplaatste inhoud wilt inzien, uit onze diensten wilt laten verwijderen of wilt bijwerken, kun je contact opnemen met privacy@smarttech.com. Als je via je school toegang hebt tot een dienst, kun je zo'n verzoek soms ook indienen via je schoolbeheerder. In sommige gevallen kunnen we de informatie niet verwijderen of kunnen we de diensten niet meer leveren na de verwijdering. We laten het je altijd weten als we iets niet kunnen doen en waarom.

Ben je ouder of voogd van een minderjarige en wil je toestemming die je gegeven hebt voor je kind aan ons of aan een school, leraar of beheerder, bekijken, verwijderen of veranderen? Of wil je melden dat je die toestemming niet gegeven hebt? Neem dan contact met ons op via privacy@smarttech.com.

Algemene informatie die we verzamelen

SMART verzamelt algemene, niet-persoonlijke informatie zoals IP-adressen voor systeemadministratie en interne tracking. Als je de website van SMART bezoekt, registreren onze servers het IP-adres (internetprotocol), de duur van elk bezoek, het aantal verzoeken per bezoek, het besturingssysteem en het browsertype. SMART koppelt deze informatie niet aan persoonlijke informatie die een individu op eigen initiatief geeft. SMART kan deze algemene, niet-persoonlijke informatie voor elk doel gebruiken.

Cookiebeleid

Voor een goede bezoekereservaring gebruiken veel van onze webpagina's en diensten 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of apparaat worden geplaatst. In de meeste webbrowsers heb je een zekere controle over cookies via de browserinstellingen. Alle cookies blokkeren is echter niet goed voor de bruikbaarheid van onze diensten. Je kunt daarom cookies ook accepteren en ze op een later tijdstip of als je je browser afsluit verwijderen. Verder kunnen onze diensten URL's naar andere sites bevatten die door gebruikers zijn geplaatst en die cookies bevatten waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Cookies en leerlinggegevens gebruiken we alleen om onze diensten te leveren.

Daarnaast hebben sommige browsers een 'niet-volgen'-functie waarmee je websites kunt laten weten dat ze je online activiteit niet mogen volgen. Deze functies werken nog niet overal, dus we kunnen momenteel niet op deze signalen reageren. Als je cookies blokkeert of verwijdert, houd er dan rekening mee dat niet alle tracking zoals beschreven in dit beleid daadwerkelijk ook ophoudt.

Bij dit Beleid hoort een bijlage met een tabel met de belangrijkste cookies (Bijlage A).

Algemeen

SMART kan je gebruik van onze diensten ook controleren voor systeembeheer- en beveiligingsdoeleinden en om ongepaste software en ongeautoriseerde toegang op te sporen. Privacy en vertrouwelijkheid zijn niet altijd mogelijk als je onversleutelde internetcommunicatie gebruikt.

Wanneer SMART derden inschakelt om transacties te verwerken die persoonsgegevens bevatten, proberen we ervoor te zorgen dat die derden vergelijkbare of hogere normen hanteren voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van gegevens.

Door de diensten van SMART te gebruiken, ga je akkoord met dit Privacybeleid van SMART. SMART behoudt zich het recht voor om delen van dit Beleid op ieder moment volgens eigen inzicht te veranderen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Raadpleeg onze website (https://www.smarttech.com/legal/privacy-policies) voor de nieuwste updates van het Beleid. Als je onze diensten na wijzigingen blijft gebruiken, betekent dat dat je akkoord gaat met de wijzigingen of aanpassingen.

Je recht op privacy in Californië

Volgens de Californische wet heeft een inwoner van Californië met wie SMART een klantrelatie heeft het recht om bepaalde informatie op te vragen over de soorten persoonlijke informatie die SMART heeft gedeeld met derden voor directe marketingdoeleinden (indien van toepassing) en de identiteit van deze derden binnen het voorafgaande kalenderjaar, behoudens bepaalde uitzonderingen. Als antwoord op een schriftelijk verzoek mag SMART een gratis manier bieden om af te zien van die informatie-uitwisseling. Alle verzoeken om dergelijke informatie moeten schriftelijk worden gedaan en verzonden naar het adres aan het einde van dit Beleid.

VRAGEN? Neem gerust contact met ons op:

SMART Technologies ULC
Ter attentie van: Legal Department
Suite 600, 214-11 Ave SW
Calgary, AB T2R 0K1
CANADA
+1.403.245.0333

© 2014-2023, SMART Technologies ULC
194342_8

Bijlage A: cookies bij SMART

Cookie Naam Doel Meer informatie
Google Analytics _utma Deze cookie wordt gewoonlijk bij je eerste bezoek aan onze site naar je browser geschreven. Als de browseroperator de cookie verwijdert en de browser vervolgens onze site bezoekt, wordt er een nieuwe _utma cookie geschreven met een andere unieke ID. Deze cookie bepaalt de unieke bezoekers van onze site en wordt elke paginaweergave bijgewerkt. Dankzij de unieke ID kan Google Analytics de geldigheid en de toegankelijkheid van de cookie garanderen, een extra beveiligingsmaatregel.
Deze cookie is permanent en blijft 2 jaar na de installatie/update voortbestaan.
Met Google-cookies wordt meestal informatie verzameld over hoe bezoekers onze site gebruiken. Met die informatie kunnen we rapporten samenstellen en de site verbeteren. De cookies verzamelen anonieme informatie, zoals het aantal bezoekers van de site, waar bezoekers vandaan kwamen en welke pagina's ze hebben bekeken.
Om tracking door Google Analytics op alle websites uit te schakelen, ga je naar: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Analytics _utmb Met deze cookie wordt een bezoekerssessie met onze site tot stand gebracht en voortgezet. Wanneer een bezoeker een pagina op onze site bekijkt, werkt de Google Analytics-code deze cookie bij. Als de cookie niet wordt gevonden, wordt er een nieuwe cookie geschreven en een nieuwe sessie gestart. Elke keer dat iemand een andere pagina op onze site bezoekt, wordt de cookie bijgewerkt. De cookie verloopt na 30 minuten, zodat er één enkele sessie blijft bestaan zolang de bezoeker binnen 30 minuten actief blijft. De cookie verloopt wanneer een gebruiker langer dan 30 minuten niets doet op een pagina op onze site.
Deze cookie is een sessiecookie met een levensduur van 30 minuten vanaf de installatie/update.
Om tracking door Google Analytics op alle websites uit te schakelen, ga je naar: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Analytics _utmc Vroeger werkte deze cookie samen met de __utmb cookie om te bepalen of er een nieuwe sessie voor de bezoeker moest worden aangemaakt. Voor compatibiliteit met sites die nog steeds de urchin.js trackingcode gebruiken, wordt deze cookie nog steeds geschreven. Ze verloopt dan wanneer de gebruiker de browser afsluit.
Deze cookie kan wel of niet worden ingesteld en is een sessiecookie die blijft voortbestaan zolang de browsersessie duurt.
Om tracking door Google Analytics op alle websites uit te schakelen, ga je naar: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Analytics _utmz Deze cookie slaat het type verwijzing op dat door de bezoeker is gebruikt om onze site te bereiken, via een directe methode, een verwijzende link, een zoekopdracht op de website of een campagne zoals een advertentie of een e-maillink. Het wordt gebruikt om zoekmachineverkeer, advertentiecampagnes en paginanavigatie binnen onze site te berekenen. De cookie wordt bijgewerkt bij elke paginaweergave op onze site. Deze cookie is een permanente cookie met een levensduur van 6 maanden vanaf het instellen/bijwerken. Om tracking door Google Analytics op alle websites uit te schakelen, ga je naar: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Web Trends WT_FPC Met deze cookie wordt vastgelegd of een bezoeker het gebruik van cookies op onze website heeft geaccepteerd. Klik hier voor een overzicht van de Web Trends-bezoekerstrackings
Identity Client library software_portal Zodra de beheerder zich aanmeldt vanaf het Admin Portal van SMART (SAP), wordt deze cookie ingesteld om de autorisatiegegevens voor de huidige aanmeldingssessie te onthouden. De cookie wordt automatisch ververst om de sessie actief te houden. De cookie wordt door SMART ingesteld en is permanent, met een levensduur van 365 dagen. De inhoud van de cookie is het gecodeerde id-toegangstoken en id-verversingstoken.  
Language Cookie website#lang, support#lang, training#lang Deze cookie slaat je taalvoorkeur voor onze website op.  
Sitecore web analytics SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE Deze cookie is gekoppeld aan het Sitecore Content Managementsysteem en wordt gebruikt voor webstatistieken om herhaalde bezoeken van unieke gebruikers vast te stellen.  
SMART ID SMARTId, SMARTIdState, SMARTIdReturnUrl Deze cookies worden naar je browser geschreven zodra je je aanmeldt bij SMART ID. Als je je afmeldt, worden ze verwijderd. Deze cookies slaan gecodeerde verificatiegegevens op die alleen onze servers kunnen decoderen. Deze cookie is permanent en blijft enkele uren voortbestaan.  
Cursusafronding Cursusafronding Deze cookie houdt bij welke trainingsmodules, cursussen en programma een gebruiker heeft afgerond.  
Aankondiging announcementCookie Deze cookie wordt naar je browser geschreven om te bepalen of een aankondiging wel of niet moet worden weergegeven.  
 
Laatst bijgewerkt: 12 oktober 2023