Gebruiksvoorwaarden

Introductie

Als u minderjarig bent, dan moet een ouder of voogd deze Voorwaarden namens u accepteren.

Bedankt dat u voor SMART heeft gekozen. Dit document met Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") is een wettelijke overeenkomst tussen SMART Technologies ULC (waarnaar wordt verwezen als "SMART", "wij", "ons" of "onze") en u (waar "u", "uw" of "gebruiker" u, uw organisatie, uw school of uw bedrijf omvat waarvoor u de toepassing, het online aanbod of de software gebruikt of installeert).

Indien bij ons product een licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA") is toegevoegd, dan prevaleert deze boven deze Voorwaarden. Door onze toepassingen, online aanbiedingen of software (onze "producten") te gebruiken of te installeren, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

Veel van onze producten hebben specifieke gebruiksvoorwaarden die alleen op dat product van toepassing zijn ("Specifieke Voorwaarden"). Deze Specifieke Voorwaarden zijn een aanvulling op, en zullen prevaleren indien onverenigbaar met de ALGEMENE VOORWAARDEN.

De volgende producten hebben Specifieke Voorwaarden:

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze producten:

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Apps

Voor SMART apps die u downloadt van de iTunes Store van Apple, erkent u dat u de Algemene Voorwaarden van Apple, het Privacybeleid van Apple en de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Apple toepassingen ("LAEULA") hebt gelezen en aanvaard. Voor de doeleinden van de LAEULA zijn deze voorwaarden een "geldige licentieovereenkomst voor eindgebruikers tussen u en de licentiegever van dat App Store-product."

Voor SMART apps die u downloadt van de Google Play Store, erkent u dat u de Servicevoorwaarden van Google heeft gelezen en geaccepteerd.

SMART kan op elk moment de distributie of het updaten van onze apps wijzigen of stopzetten (tijdelijk of definitief) en SMART is niet aansprakelijk ten opzichte van U of enige derde partij voor dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting. SMART is niet verplicht om enige ondersteunende diensten te leveren voor onze Apple en Google apps.

U kunt het Privacybeleid van SMART hier bekijken.

Terug naar Inleiding

Bridgit®

Zorg ervoor dat u de Inleiding leest, aangezien deze belangrijke informatie bevat over deze wettelijk bindende overeenkomst tussen u en SMART. De volgende Specifieke Voorwaarden zijn voor Bridgit®

SMART verleent en u aanvaardt een herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om Bridgit te gebruiken met SMART producten met inachtneming van de volgende beperkingen:

 1. U mag de software als volgt gebruiken:
  1. Serversoftware. U mag de serversoftware installeren op zoveel servers als u op basis van uw aankoop van serversoftware licenties gerechtigd bent. U mag de serversoftware uitsluitend gebruiken ter ondersteuning van de Bridgit clients. De serversoftware ondersteunt het gebruik door meer dan één client tegelijk, maar mag alleen worden gebruikt ter ondersteuning van het aantal gelijktijdige clients waarop u recht hebt op basis van uw aankoop van gelijktijdige licenties.
  2. Clientsoftware. U kunt de Bridgit client software installeren of het downloaden ervan toestaan op zoveel clients als u nodig heeft, mits het aantal gelijktijdige clients dat gebruik maakt van de clientsoftware op ieder moment beperkt is tot het aantal door u gekochte gelijktijdige licenties.

Terug naar Inleiding

SMART Exchange®(SMEX)

Zorg ervoor dat u de Inleiding leest, aangezien deze belangrijke informatie bevat over deze wettelijk bindende overeenkomst tussen u en SMART. De volgende Specifieke Voorwaarden zijn voor de SMART Exchange® website ("SMEX").

Wat kunt u doen met de inhoud die op de SMEX beschikbaar is?

 • Gebruiker Gegenereerd: Bronnen op SMART Exchange geüpload door gebruikers (d.w.z. door gebruikers gegenereerde inzendingen) zijn gelicentieerd onder een Attribution 4.0 International Creative Commons-licentie (CC BY 4.0)
 • SMART Geleverd: Bronnen op SMART Exchange geüpload door SMART (d.w.z. door SMART verstrekte inhoud) zijn gelicentieerd onder een Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

U kunt inhoud uploaden naar SMEX als:

 • U de enige maker van de inhoud bent
 • U toestemming heeft om die delen van de inhoud te delen die niet door u gemaakt zijn en u het werk van anderen vermeld of toegeschreven heeft (dit omvat Creative Commons open bronnen)

Upload geen inhoud als:

 • De inhoud ongepast materiaal bevat of u de inhoud niet hebt gemaakt en geen toestemming heeft om deze te delen

Beperking van aansprakelijkheid: De inhoud op SMEX wordt geleverd in de huidige staat zonder enige garantie of waarborg en heeft toegang en gebruikt het op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud of uw gebruik van de inhoud.

Beschikbaarheid: Uw toegang tot SMEX kan te allen tijde naar eigen goeddunken van SMART beperkt of beëindigd worden zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Delen van SMEX maken gebruik van opensource code van derden. Voor meer informatie over code van derden in SMEX en de bijbehorende licenties, ga naar onze pagina SMEX Code Attributie van Derden.

Terug naar Inleiding

 

SMART Meeting Pro®

Zorg ervoor dat u de Inleiding leest, aangezien deze belangrijke informatie bevat over deze wettelijk bindende overeenkomst tussen u en SMART.

Onder voorbehoud van betaling van de toepasselijke licentiekosten verleent SMART en aanvaardt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare (onder voorbehoud van punt (c) hieronder), niet-sublicentieerbare licentie om Meeting Pro te gebruiken met inachtneming van de volgende beperkingen:

 1. Meeting Pro wordt gelicentieerd per Kamer, waarbij "Kamer" een vergaderruimte op één fysieke locatie met één computer en ten minste één, maar niet meer dan 16, Display Apparaten (zoals hieronder gedefinieerd) betekent, waarbij al deze Display apparaten zijn aangesloten op dezelfde computer.
 2. Tenzij u schriftelijke toestemming heeft van SMART, kunt u uw computer met Meeting Pro alleen aansluiten op de volgende "Display Apparaten":
  1. SMART Board® interactief whiteboard
  2. SMART Board® interactieve flatpanels
  3. SMART Podium®
  4. SMART Board® interactief display overlay, en/of
  5. een ander SMART product dat van tijd tot tijd door SMART wordt geïntroduceerd voor gebruik met deze Software.
 3. Voor elke gekochte softwarelicentie mag u dergelijke software gebruiken op één enkele computer die uw eigendom is en onder uw beheer staat. Als u het aantal gekochte licenties niet overschrijdt, mag u de software vier (4) keer op verschillende computers (die allemaal uw eigendom zijn en onder uw beheer staan) deactiveren en opnieuw activeren om apparatuur te vervangen of om personeelswijzigingen door te voeren.
 4. U erkent dat u, om de samenwerkingsmogelijkheden van de softwarefunctionaliteit te kunnen gebruiken, verplicht bent tot afzonderlijke aankoop van ofwel: i) een server en/of gebruikerslicenties van Bridgit® conferencingsoftware, of ii) andere serverproducten van derden, die allemaal onderworpen zijn aan de toepasselijke SMART of derde partij (respectievelijk) gebruiksrechtovereenkomsten. U erkent tevens dat het volgende vereist is voor het correcte gebruik van Meeting Pro met Lync en dat het uw verantwoordelijkheid is om de juiste licenties voor het volgende te verkrijgen voor Microsoft Lync clientsoftware en toegang tot Microsoft Lync-serversoftware.
 5. Onderhoudsprogramma's (zie direct hieronder) worden door SMART in bepaalde rechtsgebieden aangeboden. In die rechtsgebieden waar Onderhoudsprogramma's worden aangeboden, moet u een jaar Onderhoud kopen op het moment dat de softwarelicentie wordt aangeschaft.

Onderhoud.

"Onderhoud" voor Meeting Pro betekent toegang tot commercieel uitgebrachte updates en upgrades (d.w.z. nieuwe versies en puntreleases van de software die verbeteringen bevatten die de functionaliteit of de mogelijkheden van de software verbeteren) voor de specifieke softwarelicentie die gekoppeld is aan of aangeboden wordt samen met het onderhoudsprogramma, in alle gevallen beperkt tot datgene dat SMART algemeen ter beschikking stelt van geabonneerde onderhoudsklanten. Onder het Onderhoudsprogramma ontvangt u commercieel uitgebrachte updates en upgrades: nieuwe versies van de software met onderdelen, prestaties, functies en functiesets die nieuw zijn voor de software en een wijziging ten opzichte van uw eerder aangeschafte versie (bijv. van versie 2.2 naar versie 3.0); en u ontvangt toekomstige activering ondersteuning om de bijgewerkte of geüpgradede software van uw eerder aangeschafte versie te activeren.

Onderhoud is uitdrukkelijk uitgesloten van diensten in verband met computervirussen of conflicten waarbij software betrokken is die niet door SMART geïnstalleerd of geïntroduceerd is. Onderhoud sluit verder add-ons, plug-ins, aanpassingen, nieuwe toepassingen, modules of andere software uit die niet algemeen en regelmatig ter beschikking worden gesteld van de gebruikers van de software zonder bijkomende vergoeding, maar eerder afzonderlijk ter beschikking worden gesteld door SMART.

De Onderhoudsperiode begint één (1) jaar na de datum van aankoop van het softwarelicentie aanbod dat is gekoppeld aan het Onderhoudsprogramma, en loopt gedurende de termijn die is gebaseerd op de lengte van het door u aangeschafte Onderhoudsprogramma (de "Onderhoudsperiode"). U kan kiezen om een langer Onderhoudsprogramma te kopen voor elke licentie van de software, zoals beschikbaar kan worden gesteld door SMART. Doorlopend Onderhoud na de initiële of daaropvolgende Onderhoudsperiode(s) kan afzonderlijk worden gekocht en is onderworpen aan de voorwaarden van elke toepasselijke bijkomende Onderhoudsprogramma overeenkomst die door SMART op dat ogenblik wordt verstrekt (indien van toepassing). Indien geen verlenging van de Onderhoudsperiode tot stand komt vóór het verstrijken van de op dat moment geldende Onderhoudsperiode, dient u achterstallige Onderhoudsvergoedingen te voldoen om in aanmerking te komen voor doorlopend Onderhoud of kunt u een upgrade kopen voor de toepasselijke softwarelicentie (met de bijbehorende vereiste Onderhoudsvergoeding, indien van toepassing).

SMART behoudt zich het recht voor om beschikbare Onderhoudsprogramma's op ieder ogenblik naar eigen goeddunken te beëindigen of te wijzigen; op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen geen invloed zullen hebben op Onderhoudsprogramma's die reeds besteld en aanvaard werden door SMART vóór dergelijke wijzigingen tijdens de toepasselijke Onderhoudsperiode, tenzij wederzijds overeengekomen door beide partijen.

Zakelijke Galerie in Meeting Pro.

Uw gebruik van de door SMART geleverde afbeeldingen, foto's, SMART Meeting Pro pagina's, achtergronden of thema's (elk een "Artikel" genoemd) die geheel of gedeeltelijk deel uitmaken van de Zakelijke Galerie (die beschikbaar kunnen zijn in uw software) zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • U mag gewijzigde of ongewijzigde artikelen openen, kopiëren, verspreiden, publiceren, afdrukken en op andere wijze gebruiken voor interne circulatie of voor een redelijke externe circulatie, mits het gebruik in alle gevallen geschiedt voor uw zakelijke doeleinden ( de doorverkoop van artikelen valt hier niet onder) en met inachtneming van de voorwaarden en uitsluitingen die in dit artikel zijn uiteengezet.
 • U mag handelsmerken, auteursrechten of andere eigendomsrecht kennisgevingen in (inclusief in de metadata) of op dergelijke Artikelen niet verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken.
 • U mag Artikelen wijzigen en elk gewijzigd Artikel opslaan als een nieuw Artikel, onder voorwaarde dat elk dergelijk afgeleid werk onderworpen is aan de voorwaarden van deze licentie als een Artikel, inclusief dat u broninformatie en/of naamsvermelding aan de oorspronkelijke maker waarnaar in het Artikel wordt verwezen handhaaft en reproduceert (bijvoorbeeld, opgenomen in de metadata).
 • Het is U niet toegestaan de Artikelen geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor doorverkoop, ongeacht of het gaat om het originele SMART Galerie Artikel of een afgeleide daarvan, anders dan als opgenomen in een document, presentatie of iets dergelijks voor uw zakelijke doeleinden.

Terug naar Inleiding

SMART Meeting Pro® Persoonlijke Editie (MPPE)

Zorg ervoor dat u de Inleiding leest, aangezien deze belangrijke informatie bevat over deze wettelijk bindende overeenkomst tussen u en SMART.

Onder voorbehoud van betaling van de toepasselijke licentievergoedingen verleent SMART en aanvaardt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare (onder voorbehoud van punt (a) hieronder), oneindige, niet-ondersublicentieerbare licentie om MPPE te gebruiken onder voorbehoud van de volgende beperkingen:

 1. Minimum Aantal Licenties. U moet minstens 10 MPPE licenties kopen
 2. Licentie. Voor elke gekochte softwarelicentie mag u deze software gebruiken op één enkele computer die uw eigendom is en onder uw beheer staat (d.w.z. er is één licentie per gebruiker vereist). Als u het aantal gekochte licenties niet overschrijdt, mag u de software op verschillende computers (die allemaal uw eigendom zijn en onder uw beheer staan) deactiveren en opnieuw activeren om apparatuur te vervangen of om personeelswijzigingen door te voeren.
 3. Aanvullende Benodigde Software. U erkent dat u, om de samenwerkingsmogelijkheden van de MPPE softwarefunctionaliteit te kunnen gebruiken, verplicht bent tot afzonderlijke aankoop van ofwel: i) een server en/of gebruikerslicenties van Bridgit® conferencingsoftware, of ii) andere serverproducten van derden, die allemaal onderworpen zijn aan de toepasselijke SMART of derde partij (respectievelijk) gebruiksrechtovereenkomsten.
 4. Onderhoud. Onderhoudsprogramma's (zie direct hieronder) worden door SMART in bepaalde rechtsgebieden aangeboden. In die rechtsgebieden waar Onderhoudsprogramma's worden aangeboden, moet u een jaar Onderhoud kopen op het moment dat de softwarelicentie wordt aangeschaft.

Onderhoud.

"Onderhoud" voor MPPE betekent toegang tot commercieel uitgebrachte updates en upgrades (d.w.z. nieuwe versies en puntreleases van de software die verbeteringen bevatten die de functionaliteit of de mogelijkheden van de software verbeteren) voor de specifieke softwarelicentie die gekoppeld is aan of aangeboden wordt samen met het onderhoudsprogramma, in alle gevallen beperkt tot datgene dat SMART algemeen ter beschikking stelt van geabonneerde onderhoudsklanten. Onder het Onderhoudsprogramma ontvangt u commercieel uitgebrachte updates en upgrades: nieuwe versies van de software met onderdelen, prestaties, functies en functie sets die nieuw zijn voor de software en een wijziging ten opzichte van uw eerder aangeschafte versie (bijv. van versie 2.2 naar versie 3.0); en u ontvangt toekomstige activering ondersteuning om de bijgewerkte of geüpgradede software van uw eerder aangeschafte versie te activeren.

Onderhoud is uitdrukkelijk uitgesloten van diensten in verband met computervirussen of conflicten waarbij software betrokken is die niet door SMART geïnstalleerd of geïntroduceerd is. Onderhoud sluit verder add-ons, plug-ins, aanpassingen, nieuwe toepassingen, modules of andere software uit die niet algemeen en regelmatig ter beschikking worden gesteld van de gebruikers van de software zonder bijkomende vergoeding, maar eerder afzonderlijk ter beschikking worden gesteld door SMART.

De Onderhoudsperiode begint één (1) jaar na de datum van aankoop van het softwarelicentie aanbod dat is gekoppeld aan het Onderhoudsprogramma, en loopt gedurende de termijn die is gebaseerd op de lengte van het door u aangeschafte Onderhoudsprogramma (de "Onderhoudsperiode"). U kan kiezen om een langer Onderhoudsprogramma te kopen voor elke licentie van de software, zoals beschikbaar kan worden gesteld door SMART. Doorlopend Onderhoud na de initiële of daaropvolgende Onderhoudsperiode(s) kan afzonderlijk worden gekocht en is onderworpen aan de voorwaarden van elke toepasselijke bijkomende Onderhoudsprogramma overeenkomst die door SMART op dat ogenblik wordt verstrekt (indien van toepassing). Indien geen verlenging van de Onderhoudsperiode tot stand komt vóór het verstrijken van de op dat moment geldende Onderhoudsperiode, dient u achterstallige Onderhoudsvergoedingen te voldoen om in aanmerking te komen voor doorlopend Onderhoud of kunt u een upgrade kopen voor de toepasselijke softwarelicentie (met de bijbehorende vereiste Onderhoudsvergoeding, indien van toepassing).

SMART behoudt zich het recht voor om beschikbare Onderhoudsprogramma's op ieder ogenblik naar eigen goeddunken te beëindigen of te wijzigen; op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen geen invloed zullen hebben op Onderhoudsprogramma's die reeds besteld en aanvaard werden door SMART vóór dergelijke wijzigingen tijdens de toepasselijke Onderhoudsperiode, tenzij wederzijds overeengekomen door beide partijen.

Zakelijke Galerie in Meeting Pro.

Uw gebruik van de door SMART geleverde afbeeldingen, foto's, SMART Meeting Pro pagina's, achtergronden of thema's (elk een "Artikel" genoemd) die geheel of gedeeltelijk deel uitmaken van de Zakelijke Galerie (die beschikbaar kunnen zijn in uw software) zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • U mag gewijzigde of ongewijzigde artikelen openen, kopiëren, verspreiden, publiceren, afdrukken en op andere wijze gebruiken voor interne circulatie of voor een redelijke externe circulatie, mits het gebruik in alle gevallen geschiedt voor uw zakelijke doeleinden ( de doorverkoop van artikelen valt hier niet onder) en met inachtneming van de voorwaarden en uitsluitingen die in dit artikel zijn uiteengezet.
 • U mag handelsmerken, auteursrechten of andere eigendomsrecht kennisgevingen in (inclusief in de metadata) of op dergelijke Artikelen niet verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken.
 • U mag Artikelen wijzigen en elk gewijzigd Artikel opslaan als een nieuw Artikel, onder voorwaarde dat elk dergelijk afgeleid werk onderworpen is aan de voorwaarden van deze licentie als een Artikel, inclusief dat u broninformatie en/of naamsvermelding aan de oorspronkelijke maker waarnaar in het Artikel wordt verwezen handhaaft en reproduceert (bijvoorbeeld, opgenomen in de metadata).
 • Het is U niet toegestaan de Artikelen geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor doorverkoop, ongeacht of het gaat om het originele SMART Galerie Artikel of een afgeleide daarvan, anders dan als opgenomen in een document, presentatie of iets dergelijks voor uw zakelijke doeleinden.

Terug naar Inleiding

SMART Professionele Ontwikkeling (Leerruimte)

Zorg ervoor dat u de Inleiding leest, aangezien deze belangrijke informatie bevat over deze wettelijk bindende overeenkomst tussen u en SMART. De volgende zijn Specifieke Voorwaarden voor SMART Professionele Ontwikkeling Leerruimte ("LR").

Bepaalde gebruikers kunnen een account aanmaken om toegang te krijgen tot het gedeelte van de website dat alleen voor LR-leden bestemd is. Naast deze Specifieke Voorwaarden kunnen de LR leden onderworpen zijn aan bijkomende voorwaarden op het ogenblik van het aanmaken van een ledenaccount of op het moment van de aankoop van cursussen, hulpbronnen of andere aanbiedingen.

U gaat ermee akkoord dat cursusmateriaal en ander referentiemateriaal dat op de LR website beschikbaar wordt gesteld uitsluitend voor persoonlijk gebruik van het lid is en niet mag worden overgedragen, gekopieerd, gedeeld, verkocht of anderszins gecommercialiseerd, of in het geval van cursussen (zoals Flash media presentaties) elektronisch mogen worden opgeslagen of bewaard anders dan voor het LR lid om de betreffende cursus te voltooien.

U gaat ermee akkoord dat bepaalde informatie, inclusief cursusgeschiedenis en -voltooiing, cursustranscripten en studiepunten, en certificatieniveaus opgeslagen kunnen worden op systemen beheerd door SMART, zelfs wanneer dergelijke cursussen online en/of gratis aangeboden worden. Dergelijke informatie wordt beheerd in overeenstemming met het Privacybeleid van SMART.

Hoewel SMART probeert om een continue beschikbaarheid te handhaven, kunnen wij niet garanderen dat de website en het bijhorende opleidingsmateriaal en de cursussen op elk gegeven moment beschikbaar zullen zijn. LR leden ontslaan SMART hierbij van alle eventuele schade of aansprakelijkheden die zij kunnen lijden. In geval van verstoring of het niet beschikbaar zijn van een betaalde opleiding of materiaal op het daartoe aangewezen tijdstip, zal SMART op verzoek deze opleiding of dit materiaal zo snel als redelijkerwijze mogelijk ter beschikking stellen voor het LR lid, of zal SMART het voor deze opleiding of dit materiaal betaalde bedrag terugbetalen, naar keuze van SMART.

Betalings- en Terugbetalingsbeleid:

Voorafgaand aan de inschrijving voor een cursus dient het volledige bedrag te zijn betaald. SMART maakt gebruik van de diensten van een derde voor de verwerking van betalingen.

In het geval dat het geregistreerde LR lid niet in staat is om een trainingsevenement bij te wonen (hetzij "in persoon", wat betekent dat de training live op dezelfde fysieke locatie wordt uitgevoerd, of online), is een dergelijke training niet overdraagbaar.

Gratis online trainingen kunnen op elk moment worden geannuleerd. SMART zorgt voor een volledige terugbetaling voor alle cursussen die volledig betaald werden mits het LR lid minstens vijf (5) volledige werkdagen op voorhand heeft laten weten dat hij/zij de cursus niet bijwoont. Na deze termijn, zal SMART, indien het LR lid SMART vóór de aanvang van de cursus op de hoogte brengt van het feit dat ze niet deelnemen, de account van het LR lid crediteren met het bedrag betaald voor deze cursus. Dergelijk tegoed kan door het LR lid worden gebruikt voor andere door SMART aangeboden cursussen binnen één (1) jaar na de datum van de oorspronkelijke cursus. Indien de kennisgeving van niet-deelname niet vóór de aanvang van de cursus wordt ingediend, verbeurt het LR lid het volledige cursusgeld.

Cursus Tegoed:

SMART kan van tijd tot tijd programma's aanbieden die LR leden in staat stellen tegoed te vergaren voor het aantal uren opleiding dat zij hebben gevolgd. Deze programma's kunnen onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Elk tegoed dat via dergelijke programma's wordt aangeboden zal geen geldwaarde hebben en kan enkel worden gebruikt voor programma' s die SMART aanbiedt ( inclusief certificeringen), opleidingen, evenementen of andere aanbiedingen die door SMART worden aangegeven. Tenzij anders bepaald, moeten opgespaarde tegoeden binnen twee (2) jaar na het behalen ervan worden gebruikt, anders komen deze te vervallen.

Terug naar Inleiding

SMART Software Admin Portal (SSP)

Met de SMART Software Admin Portal kunt u uw accountgegevens beheren, waaronder productcodes, activeringen en de einddatums van uw huidige softwarerechten.

Als onderdeel van SSP kan de accounthouder (vaak een schoolbeheerder) andere beheerders toevoegen om gezamenlijk de softwarerechten te beheren. Het is uitermate belangrijk om te weten dat elke beheerder die aan die account is toegevoegd uw accountgegevens kan bekijken, inclusief accountinformatie en SMART softwaretoegang kan geven of verwijderen aan eindgebruikers (inclusief weergavenamen en e-mailadressen). Geef daarom uw SSP login gegevens of beheerderstoegang niet aan iemand van wie u niet wilt dat deze toegang heeft tot deze informatie en iemand die niet gebonden is aan het privacybeleid van uw eigen organisatie.

SMART vindt uw privacy belangrijk en ons privacybeleid vindt u hier.

Delen van SSP maken gebruik van opensource code van derden. Voor meer informatie over de code van derden die wij in SSP gebruiken en de daarbij behorende opensource licenties ga naar:

Terug naar Inleiding

ALGEMENE VOORWAARDEN

Zorg ervoor dat u de Inleiding leest, aangezien deze belangrijke informatie bevat over deze wettelijk bindende overeenkomst tussen u en SMART.

Onze producten worden in licentie aangeboden, niet verkocht. Tenzij de van toepassing zijnde wetgeving u meer rechten geeft, mag u onze producten alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk is toegestaan in deze Voorwaarden en de bijbehorende EULA. U moet zich houden aan, en geen pogingen ondernemen tot, het omzeilen van, elke wet (met name auteurswetgeving) of technische beperking die het u mogelijk maakt onze producten slechts op bepaalde manieren te activeren of te gebruiken.

De Voorwaarden vormen geen beperking van de rechten die SMART zou kunnen hebben op grond van handelsgeheimen, auteursrechten, octrooien of andere wetten.

Kopteksten zijn enkel gemakshalve opgenomen en zullen niet in aanmerking worden genomen bij de interpretatie van deze Voorwaarden.

Terug naar algemene voorwaarden

Afstand van Groepsvordering

Voor zover wettelijk toegestaan dienen alle oplossingen van geschillen en rechtszaken op individuele basis plaats te vinden. U en SMART zullen geen groepsvorderingen of openbare rechtszaken, of enige andere processen nastreven waarbij een van beide partijen optreedt in representatieve hoedanigheid, of hiertoe een voorstel doet.

Terug naar algemene voorwaarden

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Delen van onze producten werken niet of bieden een niet optimale gebruikerservaring als de cookies niet zijn ingeschakeld. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kunt u terecht op onze smakelijke Cookie pagina:

Terug naar algemene voorwaarden

Een account aanmaken

Voor bepaalde producten moet u een registratieproces doorlopen om een account aan te maken. Dergelijke diensten kunnen bestaan uit (maar zijn niet beperkt tot) het deelnemen aan online gemeenschap delen van onze producten en het instellen van persoonlijke voorkeuren voor gebruik in de producten. Afhankelijk van het product en als onderdeel van het registratieproces kan u gevraagd worden om bepaalde informatie te verstrekken, waaronder uw voor- en achternaam en een gebruikersnaam. Hoewel sommige functies momenteel de mogelijkheid bieden om te berichten te plaatsen met alleen een gebruikersnaam, behoudt SMART zich het recht voor om in de toekomst te eisen dat dergelijke berichten binnen het product geassocieerd worden met de voor- en achternaam van de gebruiker. Lidmaatschap van bepaalde gemeenschappen kan ook e-mail, achternaam en andere informatie vragen om een account aan te maken. Slechts een deel van deze informatie wordt beschikbaar gesteld aan andere leden van de gemeenschap, hetgeen te zien zal zijn op de profielpagina van het lid, en de rest van de informatie kunnen gebruikers zelf bepalen om te tonen aan andere leden van de gemeenschap. Alle persoonsgegevens die u verstrekt tijdens het aanmaken of onderhouden van een account, wordt door SMART beheerd in overeenstemming met haar privacybeleid .

U gaat ermee akkoord dat de informatie die u tijdens het registratieproces verstrekt juist, actueel, accuraat en volledig is, en u gaat ermee akkoord (i) u niet te registreren onder de naam van een andere persoon; (ii) geen gebruikersnaam te kiezen die als beledigend kan worden opgevat; (iii) geen gebruikersnaam te kiezen met als doel andere gebruikers te misleiden of te misleiden wat betreft uw ware identiteit; (iv) geen gebruikersnaam te kiezen die een verzoek tot informatie bevat (bijv. uwproduct, uwdiensten, uwwebsite); of (v) de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon of entiteit schenden. U gaat ermee akkoord u niet voor te doen als een ander persoon, inclusief een andere gebruiker, beheerder of SMART. U stemt ermee in om uw registratiegegevens bij te houden en onmiddellijk bij te werken voor zover dit nodig is om deze juist, actueel, accuraat en volledig te houden.

Indien, na onderzoek, SMART redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de informatie van een geregistreerde gebruiker onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, kan SMART de account van die geregistreerde gebruiker opschorten of beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van het product (of een deel ervan) door die gebruiker verbieden.

Terug naar algemene voorwaarden

Afstand van Garanties en Beperking van Aansprakelijkheid

SMART's enige verplichting onder haar beperkte software garantie is, naar keuze en op kosten van SMART, om a) de door u betaalde aankoopprijs voor de defecte software terug te betalen; of b) de defecte software te vervangen door software die substantieel overeenkomt met de van toepassing zijnde specificaties die door SMART zijn gepubliceerd. Voor alle vervangende software geldt een garantie van de resterende periode van de oorspronkelijke garantie, of dertig (30) dagen, afhankelijk van welke periode langer is.

ANDERS DAN DE BEPERKTE GARANTIE ZOALS HIERBOVEN VERMELD, WORDT HET PRODUCT GELEVERD " IN DE HUIDIGE STAAT" EN HET GEBRUIK ERVAN IS OP EIGEN RISICO. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN SMART EN HAAR LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS EN RESELLERS ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, ONGEACHT OF DEZE EXPLICIET OF IMPLICIET ZIJN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES OP HET GEBIED VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM, ONGESTOORD GEBRUIK OF NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN MET BETREKKING TOT DE SMART-PRODUCTEN EN COMPONENTEN DAARVAN, EN HET LEVEREN OF NIET LEVEREN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN. SMART GARANDEERT NIET DAT DE WERKING VAN HET PRODUCT VRIJ IS OF ZAL ZIJN VAN ONDERBREKINGEN EN DEFECTEN, OF DAT DEZE VOLDOET AAN UW WENSEN.

Voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zijn SMART of haar leveranciers of licentiehouders in geen enkel geval aansprakelijk voor speciale, incidentele of indirecte schade, smartengeld of gevolgschade of aanvullende schadevergoeding (inclusief, maar niet beperkt tot, directe of indirecte schade door lichamelijk letsel of schade aan eigendommen, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie, verlies van privacy, schade wegens aankoop van vervangende goederen of diensten, gebruiksverlies, verlies van gegevens, schade voor het niet kunnen nakomen van verplichtingen inclusief uit te goeder trouw of redelijke zorg, voor nalatigheid of enig ander geldelijk verlies) die is ontstaan door gebruik of het niet kunnen gebruiken van het SMART-product, de software en enigerlei deel daarvan of het leveren of niet leveren van ondersteunende diensten, ongeacht of dit het gevolg is van contractbreuk, een onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien SMART of een vertegenwoordiger van smart op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. IN GEEN GEVAL ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SMART ONDER DEZE OVEREENKOMST MEER ZIJN DAN TIEN CANADEZE DOLLAR ($10.00).

Terug naar algemene voorwaarden

Gedownloade Proef- en Beta-software

SMART kan u bepaalde producten (met inbegrip van proef- en beta-versies van software) toepassingen, widgets of add-ons ter beschikking stellen om te downloaden. U gaat ermee akkoord dat indien u een activerings- of installatiecode krijgt voor SMART gedownloade software, u deze code bewaart voor persoonlijk gebruik en deze niet aan anderen ter beschikking stelt of de code voor gebruik door anderen publiceert of zichtbaar maakt.

ALLE GEDOWNLOADE SOFTWARE WORDT GELEVERD " IN DE HUIDIGE STAAT" EN ZONDER GARANTIE.

Terug naar algemene voorwaarden

Exportbeperkingen

U dient zich te houden aan de wet- en regelgeving betreffende nationale en internationale export die van toepassing is op het product. Met name gaat u ermee akkoord dat u de software (inclusief componenten) of een proces of dienst die een direct product van de software is, niet zult exporteren of herexporteren naar een land, persoon of entiteit die onderworpen is aan Canadese, Amerikaanse exportbeperkingen of de exportbeperkingen van uw eigen land.

Onze software is een " Commercieel Artikel", zoals dit begrip is gedefinieerd in 48 CFR 2.101, bestaande uit " Commerciële Computersoftware" en "Commerciële Software Documentatie", zoals deze begrippen worden gebruikt in 48 CFR 12.212 of 48 CFR 227.7202, voor zover van toepassing. In overeenstemming met 48 CFR 12.212 of 48 CFR 227.7202-4 van de Amerikaanse wetgeving, indien van toepassing, worden de commerciële computersoftware en de documentatie voor commerciële computersoftware in licentie gegeven aan eindgebruikers in Amerikaanse overheidsdienst (a) uitsluitend als commerciële artikelen; en (b) waarbij slechts die rechten worden verleend die aan alle eindgebruikers worden verleend volgens de voorwaarden in deze overeenkomst.

Terug naar algemene voorwaarden

Feedback

Wij stellen prijs op suggesties, maar alle opmerkingen, feedback of ideeën die u met ons deelt terwijl er geen geheimhoudingsovereenkomst van kracht is, worden behandeld als niet-vertrouwelijk. U schrijft alle rechten, eigendommen en belangen hierin aan ons toe. Dit betekent dat wij vrij zijn deze te gebruiken zonder vergoeding, erkenning of enige andere verplichting jegens u.

Terug naar algemene voorwaarden

Toepasselijk Recht

Indien u een school of overheidsinstelling bent of indien het beleid van uw bedrijf u verbiedt om een toepasselijk recht en jurisdictie buiten uw eigen staat of provincie te aanvaarden, dan zijn de wetten van uw staat, provincie of land waar u woont (of, indien het een bedrijf betreft, waar uw hoofdzetel gevestigd is) van toepassing op alle vorderingen en geschillen betreffende het toepasselijke SMART product of dienst.

U stemt ermee in, zonder mogelijkheid om deze instemming in te trekken, dat alle geschillen, waaronder rechtszaken, in verband met deze overeenkomst of SMART dienen te worden gevoerd in de rechtbanken in de stad Calgary, provincie Alberta, Canada. U mag niet claimen dat u niet bent onderworpen aan de jurisdictie van dergelijke rechtbanken, dat de plaats van handeling onjuist is, dat de rechtbank ongelegen is, of enig vergelijkbaar bezwaar, vergelijkbare claim of bewijsvoering. Desalniettemin gaat u ermee akkoord dat SMART recht blijft houden op wettelijke schadevergoedingen (of gelijkwaardige urgente schadevergoedingen) in elke jurisdictie.

Op deze overeenkomst zijn de conventies over overeenkomsten van de Verenigde Naties voor de internationale verkoop van goederen niet van toepassing; de toepassing hiervan wordt uitdrukkelijk verworpen.

Terug naar algemene voorwaarden

Ongeldigheid van Bepalingen

Indien een bepaling van de Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving, zal dat deel zo goed mogelijk in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden geïnterpreteerd, of bij gebreke daarvan, geacht worden te zijn weggelaten, en zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Indien een partij enig recht niet uitoefent, betekent dit niet dat die partij afstand doet van dit recht of enig ander recht in de toekomst.

Elke ontheffing of wijziging van deze Voorwaarden door SMART moet schriftelijk gebeuren en ondertekend worden door een bevoegde medewerker van SMART en moet uitdrukkelijk verwijzen naar de toepasselijke bepalingen van de Voorwaarden.

Terug naar algemene voorwaarden

Moderators

SMART heeft geen verplichting om Inzendingen ( zoals gedefinieerd in de sectie Gebruikers Geleverde Inhoud) of andere materialen te controleren. Echter, beheerders (van u, van ons of van allebei) kunnen inzendingen controleren. De beheerders zijn niet verplicht om Inzendingen vooraf te screenen, in real time te controleren of te bewerken. Als gebruiker kunt u inhoud zien die beledigend of aanstootgevend is en het is uw verantwoordelijkheid dit te melden.

SMART behoudt zich het recht voor om de Inzendingen te beheren om de geordende verspreiding van informatie via het product te vergemakkelijken. Met dat doel kan SMART, naar eigen goeddunken, medewerkers van SMART en/of externe instanties aanstellen om op te treden als beheerders van het product.

Terug naar algemene voorwaarden

Een Melding doen, een Geschil of een Verzoek van Verwijdering indienen

Als u van mening bent dat iemand deze Voorwaarden schendt, kunt u dergelijk misbruik melden bij privacy@smarttech.com. Daarnaast kunt u SMART vragen om een door u gemaakte Inzending te verwijderen en, na bevestiging dat de Inzending van u is, zal SMART proberen om de Inzending te verwijderen. Indien u van mening bent dat een andere gebruiker uw auteursrechten schendt, kunt u een verzoek van verwijdering sturen naar SMART op privacy@smarttech.com met vermelding van a) uw contactgegevens (naam, telefoon, e-mail, adres); b) de identificatie van de Inzending in kwestie, en c) gedetailleerde informatie over de basis van de schending. SMART zal een beoordeling maken en indien, naar onze eigen mening, een dergelijke actie gerechtvaardigd is, zullen wij de betreffende Inzending verwijderen. Buiten deze oplossing voor verwijdering, zal SMART geen verdere verplichtingen of aansprakelijkheid hebben met betrekking tot geschillen over schending van het auteursrecht voor inzendingen.

Terug naar algemene voorwaarden

Uw Licentie Intrekken

Als u zich niet aan deze Voorwaarden houdt, kunnen wij uw licentie(s) intrekken en deze overeenkomst beëindigen.

Terug naar algemene voorwaarden

Beveiliging

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoorden, accountinformatie en toegang. U bent tevens volledig verantwoordelijk voor alle ongeoorloofde activiteiten (en alle vormen van misbruik) die plaatsvinden onder of afkomstig zijn van uw account, inclusief activiteiten gepleegd door een vriend, familie, collega, werknemer, gast of iemand met toegang tot uw account. U gaat ermee akkoord dat u uw account afsluit aan het einde van elke sessie en dat u SMART direct op de hoogte brengt van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of elke andere inbreuk op de beveiliging.

Terug naar algemene voorwaarden

SMART-galerij

In aanvulling op de Voorwaarden erkent u dat de door SMART geleverde afbeeldingen, foto's, multimedia, SMART Notebook bestanden of pagina's, achtergronden of thema's die geheel of gedeeltelijk deel uitmaken van de SMART Galerie, onderworpen zijn aan de volgende aanvullende voorwaarden:

 • U mag een afbeelding in een .galleryitem of een .gallerycollection bestandsformaat alleen met SMART producten (zoals SMART Table software, SMART Table Toolkit software, SMART Notebook software en SMART Notebook express software of webapplicatie) gebruiken. Gebruik voor enig ander doel is niet toegestaan. U mag de afbeelding niet gebruiken in software van derden, of het integreren in een dat te koop is of waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. U mag .galleryitem niet direct importeren in software van derden evenals een .gallerycollection afbeelding. Deze beperking mag niet worden omzeild door .galleryitem of .gallerycollection afbeeldingen om te zetten in een .notebook bestandsindeling.
 • Afbeeldingen kunnen worden opgenomen in een .notebook bestand (dat wil zeggen een deel van een les of meer dan alleen de .galleryitem of .gallerycollection afbeelding). Het .notebook-bestand mag worden geëxporteerd naar een ander bestandsformaat en dat andere bestandsformaat mag worden gebruikt in software van derden, op voorwaarde dat het niet is geïntegreerd in een product dat te koop is of waarvoor een vergoeding wordt gevraagd.
 • U mag ongewijzigde afbeeldingen openen, kopiëren, verspreiden, publiceren en op andere wijze gebruiken onder voorwaarde dat u een verwijzing handhaaft naar de oorspronkelijke auteur en/of het SMART logo of handelsmerk voor zover dit op de afbeelding stond, en verder onder voorbehoud van de rest van deze voorwaarden.
 • Het is niet toegestaan afbeeldingen of de SMART Lesactiviteiten toolkit sjabloon (inclusief flash) code te wijzigen, aan te passen, te onderwerpen aan reverse engineering of anderszins te veranderen.
 • Afbeeldingen die SMART Notebook bestanden, achtergronden, pagina's, thema's, interactieve bestanden of multimedia zijn, mogen worden gewijzigd, met inachtneming van de overige voorwaarden van deze overeenkomst, waaronder het behouden en opvallend reproduceren van broninformatie en/of naamsvermelding aan de oorspronkelijke maker waarnaar in de afbeelding wordt verwezen.
 • Het is u niet toegestaan de afbeeldingen geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor doorverkoop of enig commercieel doel, al dan niet verwerkt in een ander product of aanbod, en ongeacht of het de originele SMART Galerie afbeelding betreft of een afgeleide daarvan.
 • Het is u niet toegestaan de afbeeldingen in massa of bulkhoeveelheden te downloaden, ongeacht of het de bedoeling is dergelijke inhoud voor commerciële doeleinden te gebruiken; en deze mogen niet (hetzij in originele vorm, hetzij gewijzigd) worden aangeboden, verspreid, doorgegeven, of weergegeven, op of in een site, product, aanbod of dienst, met inbegrip van die welke concurrerend zijn met het aanbod van SMART of anderszins.
 • Bepaalde afbeeldingen (zoals de 3D- of Mixed Reality afbeeldingen) zijn mogelijk niet volledig of goed te bekijken zonder het gebruik van de SMART Mixed Reality software, die mogelijk alleen beschikbaar is onder een aparte licentie en bijbehorende licentiekosten.

Terug naar algemene voorwaarden

Inhoud Geleverd door Smart

Hoewel redelijke inspanningen worden verricht om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website en in onze producten zo accuraat en up-to-date is als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze dient, verplicht de informatie SMART tot niets. SMART GEEFT GEEN VERKLARING OF GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK ERVAN. Gepubliceerde informatie kan verwijzingen bevatten naar producten, programma's of diensten die niet zijn aangekondigd of die niet in alle landen beschikbaar zijn. Zulke verwijzingen impliceren niet dat SMART voornemens is zulke diensten, programma's of diensten beschikbaar te stellen in een specifiek land. De beschikbare informatie wordt louter gemakshalve verstrekt.

Afbeeldingen (zoals bijvoorbeeld SMART productafbeeldingen) en alle andere inhoud van onze producten die niet specifiek als download wordt aangeboden door de gebruikers (zoals bijvoorbeeld via de SMART Exchange® website) is eigendom van SMART of haar licentiehouders en u gaat ermee akkoord dergelijke materialen niet te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, weer te geven of anderszins te gebruiken anders dan het bekijken ervan, zonder dat u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SMART heeft verkregen.

Terug naar algemene voorwaarden

Aanbod en Sites van Derden

Onze producten kunnen, voornamelijk door Inzendingen van gebruikers, links naar websites van derden bevatten of ernaar verwijzen. Het klikken op links in Inzendingen gebeurt op eigen risico. De opname van een link of verwijzing naar een dienst, product of promotie van een derde betekent niet en impliceert niet noodzakelijk een verwantschap, sponsoring, goedkeuring, onderzoek, verificatie of controle door SMART van welke informatie dan ook in een site van een derde partij.

Als u besluit gebruik te maken van diensten van derden, bent u verantwoordelijk voor het doornemen en begrijpen van de voorwaarden en bepalingen die gelden voor deze diensten van derden (inclusief hun privacybeleid). U gaat ermee akkoord dat de derde, en niet SMART, verantwoordelijk is voor de prestaties van de diensten van derden, uw privacy, de informatie op dergelijke site van derden en voor uw gebruik of onvermogen om dergelijke site van derden te gebruiken.

De inhoud van derden valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de persoon die de inhoud heeft aangeleverd. U gaat ermee akkoord dat wij geen controle hebben over, en op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor, de inhoud van derden.

Terug naar algemene voorwaarden

Door Gebruikers Geleverde Inhoud (Inzendingen)

In deze Voorwaarden betekent de uitdrukking "Inzending" inhoud die door gebruikers wordt ingediend.

U gaat ermee akkoord dat alle inzendingen, of deze nu in het openbaar worden geplaatst of privé worden verzonden, die toegankelijk zijn via onze producten, de uitsluitende verantwoordelijkheid zijn van de persoon van wie de inzending afkomstig is, en U GEBRUIKT DIE INZENDING EN AL HET MATERIAAL DAARIN OP UW EIGEN RISICO.

U behoudt alle eigendomsrechten op uw inzendingen en SMART zal uw inzendingen of persoonsgegevens nooit verkopen. Wij moeten uw Inzendingen echter kunnen reproduceren als onderdeel van de dienst (d.w.z. dat anderen ze kunnen lezen). Als zodanig verleent u, door het indienen van uw Inzendingen, aan SMART, met als enig doel de toepasselijke dienst te verlenen, een royaltyvrije, wereldwijde, niet-exclusieve licentie om uw Inzendingen te gebruiken, te reproduceren, samen te voegen, te verspreiden, door te sturen, weer te geven, uit te voeren, te vertalen en opnieuw te formatteren (geheel of gedeeltelijk) op gelijk welke manier die vereist is voor de werking van de toepasselijke dienst.

SMART heeft geen controle over de Inzendingen die door gebruikers worden aangeleverd, en kan derhalve niet instaan voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit of eigendom van dergelijke Inzendingen. U erkent dat u kunt worden blootgesteld aan materiaal dat u aanstootgevend of ongepast vindt, of waarvoor de onderliggende rechten niet naar behoren zijn verkregen. U erkent dat SMART geen aansprakelijkheid aanvaardt voor Inzendingen die door derden worden geplaatst en beschikbaar zijn via onze producten. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van de Inzendingen en eventuele geschillen die u zou kunnen hebben met andere gebruikers, ook al kan SMART een methode voorzien voor gebruikers om een geschil of klacht te melden (zie de sectie Een Melding doen, een Geschil of een Verzoek van Verwijdering indienen voor meer informatie).

SMART behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om Inzendingen te beoordelen en Inzendingen of links in Inzendingen naar eigen goeddunken te verwijderen of niet te verwijderen of te plaatsen.

Hoewel u in bepaalde delen van sommige producten door u gemaakte Inzendingen kunt verwijderen of de toegang daartoe kunt beperken, erkent u dat deze licentie niet kan worden beëindigd, of de ontheffing door u kan worden herroepen zodra de Inzending is gedaan. Bijvoorbeeld, als andere gebruikers uw Inzending hebben gedownload voor het maken van een les, dan behouden zij het recht om die Inzending te gebruiken die werd gedownload in overeenstemming met deze Voorwaarden, zelfs nadat u uw Inzending hebt verwijderd.

U zal geen Inzendingen bijdragen of bewerken, tenzij u het wettelijke recht hebt om uw Inzendingen in te dienen, wat zonder beperking inhoudt dat u de auteur of de licentiehouder bent van de auteursrechtelijk beschermde inhoud die u levert, en dat u wettelijk gemachtigd bent om deze in overeenstemming met een licentie aan te bieden.

U ERKENT DAT EEN PARTIJ DIE BENADEELD IS DOOR UW UPLOADEN VAN INHOUD DIE, ONDER ANDERE, EEN SCHENDING VAN HET AUTEURSRECHT OF LASTERLIJK IS, JURIDISCHE STAPPEN KAN ONDERNEMEN DIE ERTOE KUNNEN LEIDEN DAT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPENBAAR WORDEN GEMAAKT EN DAT U EEN SCHADEVERGOEDING MOET BETALEN AAN DE BENADEELDE PARTIJ.

Terug naar algemene voorwaarden

Termijn en Beëindiging

Deze overeenkomst gaat in op het moment dat u ons product in gebruik neemt en wordt automatisch verlengd totdat deze door één van beide partijen wordt beëindigd.

U kunt deze overeenkomst op elk ogenblik beëindigen door een verzoek tot beëindiging te sturen naar SMART op privacy@smarttech.com. De beëindiging van deze overeenkomst ontheft u niet van enige betalingsverplichtingen die eventueel zijn ontstaan vóór de beëindiging. Bij beëindiging moet u direct stoppen met het gebruik van onze producten. *

HEEFT U EEN VRAAG VOOR ONS? We horen graag van u:

SMART Technologies ULC
Ter attentie: Juridische Afdeling
Suite 600, 214-11 Ave SW
Calgary, AB T2R 0K1
CANADA
+1.403.245.0333

© 2020, SMART Technologies ULC
415671_2

Voor het laatst bijgewerkt op: 1 januari 2020